ZARZĄDZENIE  Nr 239/2017
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 10 sierpnia 2017 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

 

Na podstawie art. 18 §1 i §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki wprowadzonego Zarządzeniem Nr 228/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 lipca 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

Ustala się dzień 14 sierpnia 2017 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz opublikowanie na stronie internetowej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.