UWAGA HODOWCY DROBIU I INNYCH PTAKÓW !!!

Ząbkowice Śląskie, dnia 5 kwietnia 2017 r

 

 

UWAGA HODOWCY DROBIU I INNYCH PTAKÓW !!!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od dnia 6 kwietnia 2017r nie obowiązuje nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych oraz  zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów i udziałem drobiu.

 

Jednocześnie nadal należy:

 

 1. utrzymywać drób w sposób odśnieżający Jago kontakt z dzikimi ptakami, a takie wykluczyć dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 2. zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest drób lub inne ptaki (z wyłączeniem utrzymywanych stale w mieszkalnych),
 3. przechowywać i wykorzystywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności dzikimi ptakami orał ich odchodami:
  • pasze dla drobiu i innych ptaków.
  • wodę do pojenia (która nie może pochodzić ze zbiorników, do których dostęp mogą mieć dzikie ptaki).
 4. oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem oraz stosować zasady higieny osobistej.
 5. powstrzymać sic przez osoby, które uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od kontaktu z drobiem (72 godziny), a także me dopuszczać do kontaktu ptaków ze zwłokami dzikich ptaków lub tuszami ptaków łownych.
 6. dokonywać przeglądu stada oraz zawiadamiać Inspekcje Weterynaryjną albo Lekarza Weterynarii wolnej praktyki o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych takich jak: zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody. objawy nerwowe (drgawki, skręty szyi. paraliż nóg skrzydeł, niezborność ruchów), duszność, sinica i wybroczyny, biegunka, nagły spodek nieśności).

 

/-/ Wiesław Kałamaga

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Ząbkowicach Śląskich

Załączniki:

Uwaga
Rozporządzenie
Ulotka

Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Qwsi na lata 2014-2020

Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Qwsi na lata 2014-2020

 

Proces budowania partnerstwa między sektorem publicznym, społecznym i gospodarczym na terenie powiatu ząbkowickiego sięga roku 2008, kiedy to po szeregu spotkań roboczych, doszło do założenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” oraz powstania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, na realizację której Stowarzyszenie pozyskało kwotę 9 443 584,00 zł. Dzięki dobrej współpracy międzysektorowej i racjonalnemu zarządzaniu LGD „Qwsi” otrzymało dodatkowe środki na realizację LSR w wysokości 4 883 863,18 zł.

Nasza nowa Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020 również została bardzo wysoko oceniona, zajmując w rankingu II miejsce w województwie dolnośląskim. Tym samym Stowarzyszenie zostało wybrane do realizacji LSR na lata 2016-2022 i otrzymało na ten cel 10 010 000 zł. Z tego 8 000 000 zł to pula środków, w ramach których Stowarzyszenie prowadzić będzie nabory wniosków na operacje konkursowe i grantowe.

Wszystkie działania muszą korespondować z celami strategicznymi przyjętymi w LSR. Skupiają się one na dwóch obszarach: rozwoju gospodarczym w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców i wzrost ruchu turystycznego (cel ogólny 1) oraz wzroście poziomu zaufania, aktywności społecznej i poczucia więzi z regionem mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej (cel ogólny 2).

Cel ogólny 1 realizowany jest poprzez trzy przedsięwzięcia:

przedsięwzięcie I „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej” mające na celu stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej na obszarze LGD. Środki przeznaczone na to działanie wynoszą 3 660 000 zł i można o nie aplikować w ramach operacji konkursowych. Preferowane będą projekty z zakresu poprawy stanu zabytków (oznaczenie, tablice, promocja, etc.), rozwoju lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym szlaków turystycznych; promocji obszaru i jego oferty, rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej, stworzenia systemu pakietów pobytowych i oferty turystycznej, rozwoju oferty usług i produktów specyficznych dla regionu, oraz wspierające tworzenie miejsc pracy w sektorze turystyki. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się już nabory wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Wpłynęło 5 wniosków na podejmowanie działalności, z czego 3 zmieściły się w limicie środków dostępnych w naborze (270 000 zł) i zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia i 2 na rozwijanie działalności – obydwa zmieściły się w limicie środków dostępnych w naborze (460 000 zł) i zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia. W 2017 r. planowany jest jeszcze nabór na operacje konkursowe z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (limit środków 2 100 000 zł), operacje zmierzające do poprawy stanu zabytków (oznaczenie, tablice, promocja, etc. z limitem 230 000 zł), na przełomie 2017 i 2018 r. planowany jest jeszcze jeden nabór na podejmowanie działalności gospodarczej (z limitem 270 000 zł), a w II półroczu 2019 r. na operacje wspierające współpracę między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych (limit środków 100 000 zł).

 

przedsięwzięcie II „Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej” z budżetem w wysokości 300 000 zł, które ma na celu rozwijanie oferty imprez i wydarzeń wspomagających rozwój ruchu turystycznego. Tu przewidziane są operacje grantowe na realizację imprez (m.in. rajdów pieszych i rowerowych), promocję zabytków i miejsc turystycznych, budowę zewnętrznych siłowni itp. Nabór planowany jest na II półrocze 2018 r.

 

przedsięwzięcie III „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej”, które przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy na obszarze. Limit środków na operacje konkursowe to 3 200 000 zł, a można je otrzymać w szczególności na projekty wspierające usługi z zakresu opieki nad dziećmi i osobami starszymi, specjalistyczne usługi medyczne i opiekuńcze, usługi z zakresu przewozów pasażerskich wewnątrz obszaru, oraz inne priorytetowe usługi na terenie poszczególnych gmin. W ramach tego działania odbyły się już nabory wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kompetencji osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą. Wpłynęło łącznie 19 wniosków na podejmowanie działalności z czego 10 zmieściło się w limicie środków dostępnych w naborze (910 000 zł) i zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia oraz 14 na rozwijanie działalności z czego 5 zmieściło się w limicie środków dostępnych w naborze (1 300 000 zł) i zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia. Na przełomie 2017 i 2018 r. zaplanowany jest jeszcze jeden nabór na podejmowanie działalności gospodarczej (z limitem 910 000 zł).

Cel ogólny 2 natomiast realizowany będzie poprzez cztery przedsięwzięcia:

 

przedsięwzięcie IV „Razem aktywizujemy mieszkańców i organizacje Ziemi Ząbkowickiej”, którego efektem będzie rozwój oferty aktywizującej i edukacyjnej dla mieszkańców obszaru oraz organizacji pozarządowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez operacje konkursowe wspierające ofertę ośrodków kultury i wykorzystujące świetlice na rzecz aktywizacji społecznej, szczególnie młodzieży i seniorów, a także realizacji programów kształcenia i podnoszenia kompetencji przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych. Budżet na ten cel wynosi 110 000 zł a nabór planowany jest na I półrocze 2018 r.

 

przedsięwzięcie V „Bezpiecznie i zdrowo”, które przyczyni się do podniesienia wiedzy mieszkańców obszaru, szczególnie przedstawicieli grup defaworyzowanych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie zaplanowało tu operacje grantowe, a środki na ten cel wynoszą 300 000 zł. Nabór zakończył się 10 marca 2017r. Wpłynęło 35 wniosków, a posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny odbędzie się 27 marca.

 

przedsięwzięcie VI „Wioski Tematyczne na Ziemi Ząbkowickiej”, które zmierzać będzie do rozwijania innowacyjnych form aktywności i przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich, poprzez tworzenie tzw. wsi tematycznych czyli ofert turystyczno – edukacyjnych z motywem przewodnim budowanym na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości. Stowarzyszenie przeznaczyło na ten cel środki w wysokości 200 000 zł, a można je będzie pozyskać w ramach operacji grantowych w 2020 r.

 

przedsięwzięcie VII „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką”, którego celem jest wzrost świadomości ekologicznej i kulturowej mieszkańców. Budżet dla tego przedsięwzięcia wynosi 340 000 zł, a planowane są 2 nabory na operacje konkursowe – w II półroczu 2017r. w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego na operacje wspierające rozwój infrastruktury kulturalnej, w tym muzeów, izb pamięci służącej prezentacji lokalnych zespołów, dziedzictwa, historii obszaru etc. (limit wsparcia 110 000 zł) oraz w I półroczu 2020 r. konkurs na operacje z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego i promowania obszaru, w tym produktów i usług lokalnych (limit wsparcia 100 000 zł).

 

 

Z tej krótkiej analizy Lokalnej Strategii Rozwoju wynika, że zawarte w niej cele i przedsięwzięcia są istotne dla rozwoju powiatu ząbkowickiego, a zaplanowane środki finansowe pomogą w realizacji wielu wartościowych inicjatyw. Dlatego zachęcamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców do kontaktu z pracownikami biura LGD „Qwsi”, którzy – podobnie jak w poprzednim okresie programowania – służyć będą wszechstronną pomocą zarówno na etapie pisania wniosku projektowego, realizacji operacji, a także jej rozliczania. Zapraszamy do naszego biura:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”

 1. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice

tel. 74 8191 213, 661 218 904, 782 047 399

www.qwsi.pl

biuro@qwsi.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Załączniki:

ARTYKUŁ LSR 2017

SZUKAMY CHĘTNYCH DO PRACY W PZU

SZUKAMY  CHĘTNYCH  DO  PRACY  W  PZU

 

 

Szanowni Państwo!

 

Firma PZU S. A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  poszukuje nowych współpracowników do obsługi klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych. Każdego dnia sprzedajemy dziesiątki polis majątkowych i komunikacyjnych, reprezentując niekwestionowanego lidera polskiego rynku ubezpieczeń. Poszukujemy osób, które dzięki swojemu dotychczasowemu doświadczeniu, wykorzystają możliwości, jakie daje współpraca z PZU w charakterze Doradcy Ubezpieczeniowego.

 

To, co przede wszystkim oferujemy, to jedne z wyższych na rynku ubezpieczeń prowizji, szeroki zakres oferowanych produktów oraz dodatkowe premie i profity m.in. dodatkowa premia, nawet 2.000 zł brutto miesięcznie – maksymalna premia w okresie 24 miesięcy współpracy wynosi 47.000 zł. brutto! Ze względu na specyfikę branży, sprzedaż ubezpieczeń może być również traktowana jako dodatkowe zajęcie i źródło dochodu. Nakład pracy zależy wyłączenie od Państwa efektywności w działaniu.

 

Jesteśmy również otwarci na oferty od Państwa członków rodzin, znajomych którzy być może szukają dodatkowego źródła dochodu, albo zwyczajnie chcą zostać szefem dla samego siebie i rozpocząć przygodę z własną działalnością gospodarczą.

 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami, proszę o kontakt pod nr tel. 666 884 160 lub przesłać swoje CV na adres rakonciak@pzu.pl.

 

Zapraszamy do współpracy!