KOMUNIKAT o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż zużytego składnika majątkowego

KOMUNIKAT

o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż

zużytego składnika majątkowego

Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

OGŁASZA

Piątą aukcję, której przedmiotem jest sprzedaż

samochodu

Sprzedaży dokonuje się w formie aukcji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Z 2010 r. nr 114, poz. 761).

Przedmiot aukcji:

Samochód marki: „MERCEDES- BENZ

Model: 1823 ECONIC 18.0T

Rok produkcji: 1999

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do wywozu śmieci

Cena wywoławcza wynosi 18.048,00 zł

Minimalną wysokość postąpienia ustala się na kwotę 180,48 zł tj. 1% ceny wywoławczej.

Aukcja odbędzie się 12.07.2016 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie Usług Komunalnych , ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

Szczegółowych informacji o stanie technicznym maszyny udziela Kierownik DGK – Pani Filipiak Barbara – nr telefonu: (74) 8 173-218.

Przedmiot aukcji można oglądać na terenie Zakładu Usług Komunalnych, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbk., po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem aukcji.

Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą najpóźniej w dniu aukcji przed jej rozpoczęciem tj. do dnia 12.07.2016r. do godziny 10:30 stawić się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki celem wypełnienia i złożenia Zgłoszenia udziału w aukcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zgłoszenie udziału w aukcji musi zawierać:

a) Dane oferenta: Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, podpis zgłaszającego udział w aukcji / osoby umocowanej do podejmowania czynności prawnych / pełnomocnika;

b) Określenie przedmiotu aukcji;

c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, jak również, że nie wnosi on żadnych zastrzeżeń do warunków aukcji, a także, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu aukcji;

d) Ksero dowodu wniesienia wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę wskazaną w Zgłoszeniu udziału w aukcji – Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

e) Pozostałe dokumenty:

– w przypadku osób fizycznych biorących udział w aukcji ksero dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– w przypadku podmiotów prawnych, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, biorących udział w aukcji – ksero aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;

oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji oraz inne dokumenty stwierdzające tożsamość osoby.

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w aukcji udzielone zostaje przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika aukcji dla osoby biorącej w niej udział.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 1804,80 zł na numer konta 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 do dnia 12.07.2016 r. do godz. 10:00.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy i zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.

Nabywca wyłoniony w drodze aukcji zobowiązany jest dokonać wpłaty wartości ustalonej podczas aukcji, pomniejszonej o wadium na konto nr: 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji).

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W AUKCJI

Wypełnia Oferent – osoba fizyczna:

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania:

kod, miejscowość, kraj: ………………………………………………………………………..

ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………..

Numer konta bankowego, na który należy zwrócić wpłacone wadium:

………………………………………………………………………………………………….

Wypełnia Oferent – przedsiębiorca:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Adres siedziby:

kod, miejscowość, kraj: ………………………………………………………………………..

ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………………………………………………

NIP: …………………………………………

Telefon: ………………………………………………………………………………………..

Numer konta bankowego, na który należy zwrócić wpłacone wadium:

………………………………………………………………………………………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące aukcji na sprzedaż zużytego składnika majątkowego Zakładu Usług Komunalnych tj. Samochód ciężarowy do wywozu śmieci zgłaszam swój udział w aukcji.

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji oraz warunkami aukcji, jak również, że nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do warunków aukcji. Ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu aukcji.

Załączniki:

1. W przypadku osób fizycznych – ksero dokumentu stwierdzającego tożsamość (jeżeli dotyczy);

2. W przypadku przedsiębiorcy – ksero KRS lub zaświadczenia o wpisie do EDG (jeżeli dotyczy);

3. Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w aukcji – oryginał (jeżeli dotyczy);

4. Potwierdzenie wniesienia wadium – ksero.

…………………………………………. …………………………………………….

(miejscowość, data) (pieczątka/-i i podpis/-y osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta)

Załączniki:

24. kom o ogło V aukcji DZA 85PX z załącznikiem
Obraz 001
Obraz 002
Obraz 003
Obraz 004

KOMUNIKAT o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż zużytego składnika majątkowego

KOMUNIKAT

o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż

zużytego składnika majątkowego

Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

OGŁASZA

Czwartą aukcję, której przedmiotem jest sprzedaż samochodu

Sprzedaży dokonuje się w formie aukcji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Z 2010 r. nr 114, poz. 761).

Przedmiot aukcji:

Samochód marki: „MAN”

Model: 15.224 M2000 E2 15.0t

Rok produkcji: 1998

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do wywozu kontenerów KP-7

Cena wywoławcza wynosi 18 320,00 zł Brutto

Minimalną wysokość postąpienia ustala się na kwotę 183,00 zł tj. 1% ceny wywoławczej.

Aukcja odbędzie się 08.06.2016 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie Usług Komunalnych , ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

Szczegółowych informacji o stanie technicznym maszyny udziela Kierownik DGK – Pani Filipiak Barbara – nr telefonu: (74) 8 173-218.

Przedmiot aukcji można oglądać na terenie Zakładu Usług Komunalnych ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbk., po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem aukcji.

Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą najpóźniej w dniu aukcji przed jej rozpoczęciem tj. do dnia 08.06.2016r. do godziny 10:30 stawić się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki celem wypełnienia i złożenia Zgłoszenia udziału w aukcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zgłoszenie udziału w aukcji musi zawierać:

a) Dane oferenta: Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, podpis zgłaszającego udział w aukcji / osoby umocowanej do podejmowania czynności prawnych / pełnomocnika;

b) Określenie przedmiotu aukcji;

c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, jak również, że nie wnosi on żadnych zastrzeżeń do warunków aukcji, a także, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu aukcji;

d) Ksero dowodu wniesienia wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę wskazaną w Zgłoszeniu udziału w aukcji – Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

e) Pozostałe dokumenty:

– w przypadku osób fizycznych biorących udział w aukcji ksero dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– w przypadku podmiotów prawnych, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, biorących udział w aukcji – ksero aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;

oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji oraz inne dokumenty stwierdzające tożsamość osoby.

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w aukcji udzielone zostaje przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika aukcji dla osoby biorącej w niej udział.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 1.832,00 zł na numer konta 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 do dnia 08.06.2016 r. do godz. 10:00.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy i zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.

Nabywca wyłoniony w drodze aukcji zobowiązany jest dokonać wpłaty wartości ustalonej podczas aukcji, pomniejszonej o wadium na konto nr: 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji).

Załączniki:

21. kom. o ogłosz. IV aukcji + załącznik
Obraz 005
Obraz 006
Obraz 007
Obraz 008
Obraz 009
Obraz 010

KOMUNIKAT o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż zużytego składnika majątkowego

KOMUNIKAT

o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż

zużytego składnika majątkowego

Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

OGŁASZA

Czwartą aukcję, której przedmiotem jest sprzedaż samochodu

Sprzedaży dokonuje się w formie aukcji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Z 2010 r. nr 114, poz. 761).

Przedmiot aukcji:

Samochód marki: „MERCEDES- BENZ

Model: 1823 ECONIC 18.0T

Rok produkcji: 1999

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do wywozu śmieci

Cena wywoławcza wynosi 30.080,00 zł

Minimalną wysokość postąpienia ustala się na kwotę 300,00 zł tj. 1% ceny wywoławczej.

Aukcja odbędzie się 07.06.2016 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie Usług Komunalnych , ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

Szczegółowych informacji o stanie technicznym maszyny udziela Kierownik DGK – Pani Filipiak Barbara – nr telefonu: (74) 8 173-218.

Przedmiot aukcji można oglądać na terenie Zakładu Usług Komunalnych, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbk., po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem aukcji.

Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą najpóźniej w dniu aukcji przed jej rozpoczęciem tj. do dnia 07.06.2016r. do godziny 10:30 stawić się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki celem wypełnienia i złożenia Zgłoszenia udziału w aukcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zgłoszenie udziału w aukcji musi zawierać:

a) Dane oferenta: Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, podpis zgłaszającego udział w aukcji / osoby umocowanej do podejmowania czynności prawnych / pełnomocnika;

b) Określenie przedmiotu aukcji;

c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, jak również, że nie wnosi on żadnych zastrzeżeń do warunków aukcji, a także, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu aukcji;

d) Ksero dowodu wniesienia wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę wskazaną w Zgłoszeniu udziału w aukcji – Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

e) Pozostałe dokumenty:

– w przypadku osób fizycznych biorących udział w aukcji ksero dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– w przypadku podmiotów prawnych, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, biorących udział w aukcji – ksero aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;

oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji oraz inne dokumenty stwierdzające tożsamość osoby.

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w aukcji udzielone zostaje przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika aukcji dla osoby biorącej w niej udział.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 3.008,00 zł na numer konta 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 do dnia 07.06.2016 r. do godz. 10:00.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy i zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.

Nabywca wyłoniony w drodze aukcji zobowiązany jest dokonać wpłaty wartości ustalonej podczas aukcji, pomniejszonej o wadium na konto nr: 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji).

Załączniki:

20 kom o ogło IV aukcji DZA 85PX z załącznikiem
Obraz 001
Obraz 002
Obraz 003
Obraz 004

KOMUNIKAT o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż zużytego składnika majątkowego

KOMUNIKAT

o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż

zużytego składnika majątkowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim

 1. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

OGŁASZA

Trzecią aukcję, której przedmiotem jest sprzedaż samochodu

 

Sprzedaży dokonuje się w formie aukcji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Z 2010 r. nr 114, poz. 761).

Przedmiot aukcji:

Samochód marki: „MAN”

Model: 15.224 M2000 E2 15.0t

Rok produkcji: 1998

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy  do wywozu kontenerów KP-7

 

 

 

Cena wywoławcza wynosi 22.900,00 zł

Minimalną wysokość postąpienia ustala się na kwotę  229,00 zł tj. 1% ceny wywoławczej.

Aukcja odbędzie się 26.04.2016 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

Szczegółowych informacji o stanie technicznym maszyny udziela Kierownik DGK – Pani Filipiak Barbara – nr telefonu: (74) 8 173-218.

 

Przedmiot aukcji można oglądać na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbk., po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem aukcji.

Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą najpóźniej w dniu aukcji przed jej rozpoczęciem tj. do dnia 26.04.2016r. do godziny 10:30 stawić się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki celem wypełnienia i złożenia Zgłoszenia udziału w aukcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zgłoszenie udziału w aukcji musi zawierać:

 1. a) Dane oferenta: Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, podpis zgłaszającego udział w aukcji / osoby umocowanej do podejmowania czynności prawnych / pełnomocnika;
 2. b) Określenie przedmiotu aukcji;
 3. c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, jak również, że nie wnosi on żadnych zastrzeżeń do warunków aukcji, a także, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu aukcji;
 4. d) Ksero dowodu wniesienia wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę wskazaną w Zgłoszeniu udziału w aukcji – Załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 5. e) Pozostałe dokumenty:

– w przypadku osób fizycznych biorących udział w aukcji ksero dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– w przypadku podmiotów prawnych, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, biorących udział w aukcji – ksero aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;

oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji oraz inne dokumenty stwierdzające tożsamość osoby.

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w aukcji udzielone zostaje przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika aukcji dla osoby biorącej w niej udział.

 

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 2.290,00 zł  na numer konta 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 do dnia 26.04.2016 r. do godz. 10:00.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy i zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.

Nabywca wyłoniony w drodze aukcji zobowiązany jest dokonać wpłaty wartości ustalonej podczas aukcji, pomniejszonej o wadium na konto nr: 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji).

Załączniki:

17. kom. o ogłosz. III aukcji + załącznik
Obraz 005
Obraz 006
Obraz 007
Obraz 008
Obraz 009
Obraz 010

KOMUNIKAT o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż zużytego składnika majątkowego

KOMUNIKAT

o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż

zużytego składnika majątkowego

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim

 1. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

OGŁASZA

Trzecią  aukcję, której przedmiotem jest sprzedaż

samochodu

Sprzedaży dokonuje się w formie aukcji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Z 2010 r. nr 114, poz. 761).

Przedmiot aukcji:

Samochód marki: „MERCEDES- BENZ

Model: 1823 ECONIC 18.0T

Rok produkcji: 1999

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do wywozu śmieci

 

Cena wywoławcza wynosi 37.600,00 zł

Minimalną wysokość postąpienia ustala się na kwotę  376,00 zł tj. 1% ceny wywoławczej.

Aukcja odbędzie się 25.04.2016 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

Szczegółowych informacji o stanie technicznym maszyny udziela Kierownik DGK – Pani Filipiak Barbara – nr telefonu: (74) 8 173-218.

Przedmiot aukcji można oglądać na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbk., po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem aukcji.

Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą najpóźniej w dniu aukcji przed jej rozpoczęciem tj. do dnia 25.04.2016r. do godziny 10:30 stawić się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki celem wypełnienia i złożenia Zgłoszenia udziału w aukcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zgłoszenie udziału w aukcji musi zawierać:

 1. a) Dane oferenta: Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, podpis zgłaszającego udział w aukcji / osoby umocowanej do podejmowania czynności prawnych / pełnomocnika;
 2. b) Określenie przedmiotu aukcji;
 3. c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, jak również, że nie wnosi on żadnych zastrzeżeń do warunków aukcji, a także, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu aukcji;
 4. d) Ksero dowodu wniesienia wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę wskazaną w Zgłoszeniu udziału w aukcji – Załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 5. e) Pozostałe dokumenty:

– w przypadku osób fizycznych biorących udział w aukcji ksero dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– w przypadku podmiotów prawnych, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, biorących udział w aukcji – ksero aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;

oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji oraz inne dokumenty stwierdzające tożsamość osoby.

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w aukcji udzielone zostaje przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika aukcji dla osoby biorącej w niej udział.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 3.760,00 zł  na numer konta 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 do dnia 25.04.2016 r. do godz. 10:00.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy i zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.

Nabywca wyłoniony w drodze aukcji zobowiązany jest dokonać wpłaty wartości ustalonej podczas aukcji, pomniejszonej o wadium na konto nr: 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji).

Załączniki:

17 kom o ogło III aukcji DZA 85PX z załącznikiem
Obraz 001
Obraz 002
Obraz 003
Obraz 004

Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o podstawowych założeniach programu ,,Rodzina 500 plus”

Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki        o podstawowych założeniach programu ,,Rodzina 500 plus”

Pragnę poinformować mieszkańców, że realizację programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tzw. programu ,,Rodzina 500 plus” , w Gminie Kamieniec Ząbkowicki będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Program obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2016 r.

Świadczenie w wysokości 500 zł. miesięcznie będzie wypłacane na drugie i następne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe. Natomiast rodziny których dochód na członka nie przekroczy 800 zł. miesięcznie, lub rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, których dochód miesięczny na członka rodziny nie przekroczy 1200 zł. otrzymują również 500 zł. na pierwsze dziecko.

Prawo do świadczenia przysługuje obywatelom polskim oraz niektórym wymienionym          w ustawie grupom cudzoziemców.

Uprawnionymi do złożenia wniosku o świadczenie będą: rodzice, jeden z rodziców, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W przypadkach wątpliwych pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzać będą wywiady środowiskowe.

Pierwszy okres udzielania świadczenia rozpoczyna się od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Dochody za rok 2014 stanowić będą podstawę do przyznania świadczenia na powyższy okres.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy świadczenie będzie przysługiwać od początku obowiązywania programu, czyli od 01 kwietnia 2016 roku.

Należy pamiętać, że świadczenie wychowawcze może być wstrzymane (np. osoba odmówiła udzielenia informacji lub nie udzieliła w wyznaczonym terminie), jak również świadczenie to może podlegać zwrotowi (w przypadku jego pobrania nienależnie).

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane będą przez uprawnionego pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wójt Gminy

Marcin Czerniec

KOMUNIKAT o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż zużytego składnika majątkowego

KOMUNIKAT

o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż

zużytego składnika majątkowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim

 1. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

 

OGŁASZA

Drugą aukcję, której przedmiotem jest sprzedaż

samochodu

 

Sprzedaży dokonuje się w formie aukcji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Z 2010 r. nr 114, poz. 761).

Przedmiot aukcji:

Samochód marki: „MERCEDES- BENZ

Model: 1823 ECONIC 18.0T

Rok produkcji: 1999

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do wywozu śmieci

 

 

 

Cena wywoławcza wynosi 37.600,00 zł

Minimalną wysokość postąpienia ustala się na kwotę 376,00 zł tj. 1% ceny wywoławczej.

Aukcja odbędzie się 15.03.2016 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

Szczegółowych informacji o stanie technicznym maszyny udziela Kierownik DGK – Pani Filipiak Barbara – nr telefonu: (74) 8 173-218.

 

Przedmiot aukcji można oglądać na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbk., po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem aukcji.

Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą najpóźniej w dniu aukcji przed jej rozpoczęciem tj. do dnia 15.03.2016r. do godziny 10:30 stawić się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki celem wypełnienia i złożenia Zgłoszenia udziału w aukcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zgłoszenie udziału w aukcji musi zawierać:

 1. a) Dane oferenta: Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, podpis zgłaszającego udział w aukcji / osoby umocowanej do podejmowania czynności prawnych / pełnomocnika;
 2. b) Określenie przedmiotu aukcji;
 3. c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, jak również, że nie wnosi on żadnych zastrzeżeń do warunków aukcji, a także, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu aukcji;
 4. d) Ksero dowodu wniesienia wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę wskazaną w Zgłoszeniu udziału w aukcji – Załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 5. e) Pozostałe dokumenty:

– w przypadku osób fizycznych biorących udział w aukcji ksero dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– w przypadku podmiotów prawnych, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, biorących udział w aukcji – ksero aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;

oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji oraz inne dokumenty stwierdzające tożsamość osoby.

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w aukcji udzielone zostaje przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika aukcji dla osoby biorącej w niej udział.

 

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 3.760,00 zł na numer konta 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 do dnia 15.03.2015 r. do godz. 10:00.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy i zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.

Nabywca wyłoniony w drodze aukcji zobowiązany jest dokonać wpłaty wartości ustalonej podczas aukcji, pomniejszonej o wadium na konto nr: 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji).

Załączniki:

komunikat o ogłoszeniu II aukcji DZA 85PX

KOMUNIKAT o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż zużytego składnika majątkowego

KOMUNIKAT

o ogłoszeniu aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż

zużytego składnika majątkowego

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim

 1. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

 

OGŁASZA

Drugą aukcję, której przedmiotem jest sprzedaż

samochodu

 

Sprzedaży dokonuje się w formie aukcji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Z 2010 r. nr 114, poz. 761).

Przedmiot aukcji:

Samochód marki: „MAN”

Model: 15.224 M2000 E2 15.0t

Rok produkcji: 1998

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do wywozu kontenerów KP-7

 

 

 

Cena wywoławcza wynosi 22.900,00 zł

Minimalną wysokość postąpienia ustala się na kwotę 229,00 zł tj. 1% ceny wywoławczej.

Aukcja odbędzie się 16.03.2016 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

Szczegółowych informacji o stanie technicznym maszyny udziela Kierownik DGK – Pani Filipiak Barbara – nr telefonu: (74) 8 173-218.

 

Przedmiot aukcji można oglądać na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbk., po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem aukcji.

Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą najpóźniej w dniu aukcji przed jej rozpoczęciem tj. do dnia 16.03.2016r. do godziny 10:30 stawić się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki celem wypełnienia i złożenia Zgłoszenia udziału w aukcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zgłoszenie udziału w aukcji musi zawierać:

 1. a) Dane oferenta: Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, podpis zgłaszającego udział w aukcji / osoby umocowanej do podejmowania czynności prawnych / pełnomocnika;
 2. b) Określenie przedmiotu aukcji;
 3. c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, jak również, że nie wnosi on żadnych zastrzeżeń do warunków aukcji, a także, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu aukcji;
 4. d) Ksero dowodu wniesienia wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę wskazaną w Zgłoszeniu udziału w aukcji – Załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 5. e) Pozostałe dokumenty:

– w przypadku osób fizycznych biorących udział w aukcji ksero dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– w przypadku podmiotów prawnych, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, biorących udział w aukcji – ksero aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;

oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji oraz inne dokumenty stwierdzające tożsamość osoby.

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w aukcji udzielone zostaje przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika aukcji dla osoby biorącej w niej udział.

 

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 2.290,00 zł na numer konta 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 do dnia 16.03.2016 r. do godz. 10:00.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy i zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.

Nabywca wyłoniony w drodze aukcji zobowiązany jest dokonać wpłaty wartości ustalonej podczas aukcji, pomniejszonej o wadium na konto nr: 08 9533 1030 2005 0000 0475 0001 niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji).

Załączniki:

11 komunikat o ogłoszeniu II aukcji DZA 79VH

Mały przewodnik po Urzędzie Gminy. Wykaz najczęściej załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26.

Mały przewodnik po Urzędzie Gminy.

Wykaz najczęściej załatwianych spraw w Urzędzie Gminy

Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26.

 

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:

Parter budynku Urzędu Gminy – Pokój nr 1.

 1. Udzielanie informacji w zakresie budownictwa.
 2. Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z Planu Zagospodarowania Przestrzennego         i naliczanie opłat z tym związanych.
 3. Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.
 4. Opiniowanie koncesji górniczych, opiniowanie planów ruchu kopalni oraz prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 5. Opiniowanie prac projektów geologiczno-inżynierskich.
 6. Przyjmowanie wniosków o zmianę w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
 7. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty planistycznej.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz wydawanie decyzji w tym zakresie.
 9. Określanie zasad szczególnego korzystania z dróg i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
 10. Przyjmowanie zgłoszeń w zakresie naprawy dróg gminnych i chodników.
 11. Przyjmowanie zgłoszeń w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic i chodników, ich oznakowania pionowego i poziomego oraz utrzymania terenów zielonych
 12. Przyjmowanie zgłoszeń z zakresu stanu technicznego wiat przystankowych i wyglądu terenu wokół nich.
 13. Przyjmowanie zgłoszeń i dokonywanie inspekcji w celu usuwania skutków klęsk żywiołowych.
 14. Przyjmowanie zgłoszeń z zakresu stanu technicznego kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 15. Prowadzenie postepowań z zakresu oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i wydawanie decyzji srodowiskowych.
 16. Przyjmowanie wniosków o przeprowadzenie kontroli z zakresu ochrony środowiska i utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy.
 17. Przyjmowanie wniosków w zakresie ochrony zabytków i sprawowanej opieki nad zabytkami.

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

 

Parter Urzędu Gminy – pokój nr 3.

  

 1. Prowadzenia spraw meldunkowych.
 2. Przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania.
 4. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i koordynacją wyborów oraz sporządzaniem spisów wyborców.
 5. Prowadzenie spraw wojskowych i spraw związanych z obronnością kraju.

 

I piętro budynku Urzędu Gminy – pokój nr 10.

 

 1. Przyjmowanie skarg i wniosków.
 2. Przyjmowanie i rejestracja korespondencji kierowanej do Urzędu Gminy.
 3. Organizowanie zainteresowanym możliwości kontaktu z Wójtem.

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 

Parter Urzędu Gminy– pokój nr 4.

 

 1. Rejestracja urodzeń : zgłoszenie urodzenia dziecka, przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego.
 2. Rejestracja małżeństw: zawieranie małżeństw, wydawanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi, wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa.
 3. Rejestracja zgonów: zgłoszenie zgonu.
 4. Odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego oraz odtworzeniem treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
 5. Wpisywaniem treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg.
 6. Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane.
 7. Wydawanie Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa.
 8. Przyjmowaniem oświadczeń od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 9. Nadaniem dziecku nazwiska męża matki / żony ojca.
 10. Przyjmowaniem oświadczeń o zmianie imienia dziecka.
 11. Uzupełnianie i sprostowywanie aktu stanu cywilnego.
 12. Prowadzeniem spraw dotyczących innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób

ocenianie skuteczności uznania przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wyroku rozwodowego orzeczonego w krajach Unii Europejskiej i wpisanie go do aktu stanu cywilnego,

ocenianie skuteczności uznania przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wyroku zagranicznego orzeczonego w krajach nie będących w Unii Europejskiej oraz wpisanie go do aktu stanu cywilnego.

 1. Postępowanie w sprawie zmiany imion i nazwisk.
 2. Nanoszeniem zmian : w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień i wyroków sądowych oraz oświadczeń.
 3. Wydawaniem:   odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń ( odpisy zupełne i skrócone)
 4. Przyjmowaniem ustnych oświadczeń zawierających ostatnią wolę testatenta.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń na imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz wydawanie decyzji na organizowanie imprez masowych.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń imprez artystyczno-rozrywkowych.
 7. Udzielanie informacji dotyczące zasad rejestracji działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby fizyczne, wymogów koncesji lub zezwoleń
 8. Przyjmowanie i przekazywanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie

i zakończenie działalności gospodarczej.

 1. Udzielanie instruktarzu w zakresie potrzeby dokonania zgłoszeń w innych instytucjach.

22.Udostępnianie danych historycznych sprzed 1 lipca 2011 r. dotyczących przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki i wydawanie zaświadczeń.

 1. Przyjmowanie wniosków o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzonej przez Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki (agroturystyka).

 

Parter Budynku Urzędu Gminy – pokój nr 5.

 1. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych związanych z realizacją ustawy o
  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (opłata śmieciowa).
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Wydawanie zaświadczeń o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem osób w ramach robót publicznych oraz prowadzenie list obecności stażystów.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania, zaległości z tego tytułu oraz rozpatrywania z tym związanych odwołań.
 6. Prowadzenie punktu obsługi interesantów poprzez udzielanie informacji oraz kierowania do poszczególnych Referatów /pracowników merytorycznych.
 7. Udzielanie interesantom wszelkiej pomocy poprzez udostępnianie urzędowych druków oraz pomocy w ich wypełnianiu.

 

Referat Finansów:

II piętro Urzędu Gminy – pokój nr 20.

 1. Sprawy związane z wymiarem podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osom fizycznym, osom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom nieposiadającym osobowości prawnej.
 2. Przyjmowanie i kontrola informacji i deklaracji podatkowych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z poborem i windykacją należności z tytułu czynszów od wydzierżawionych gruntów rolnych.
 4. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych zaległości podatkowych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości).
 5. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulgi inwestycyjnej oraz ulgi z tytułu kupna gruntów przez osoby fizyczne i osoby prawne.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu opłaty eksploatacyjnej oraz windykacji z tego tytułu.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu umarzania, zaległości, odraczania terminu płatności oraz rozłożenia na raty należności podatkowych.
 8. Przygotowanie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązanie podatkowe.
 9. Nanoszenie zmian zgodnie z zawiadomieniami z ewidencji gruntów i budynków wraz                z postępowaniem podatkowym.
 10. Wydawanie i ewidencja zaświadczeń o stanie majątkowym oraz zaświadczeń o niezaleganiu.
 11. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy publicznej.
 13. Rozliczanie Sołtysów z pobranych należności podatkowych.
 14. Pełnienie obowiązków pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
 15. Prowadzenie spraw związanych ze Świetlicami Środowiskowymi.

 

II piętro Urzędu Gminy – pokój nr 15.

 1. Prowadzenie spraw z zakresu podatku od środków transportowych.
 2. Prowadzenie postępowań z zakresu odraczania, rozłożenia na raty lub umorzenia podatku od środków transportowych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową.
 4. Sporządzanie list płac pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz wydawanie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach.
 5. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

 

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami:

II piętro Urzędu Gminy – pokój nr 18.

 1. Prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą i dzierżawą gruntów gminnych i innych nieruchomości oraz przekazywania w formie darowizn.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu zamiany gruntów w których stroną jest Gmina.
 3. Przekazywanie nieruchomości w użytkowanie lub użyczenie oraz ustalanie warunków umowy.
 4. Potwierdzanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i pracy                    w gospodarstwie rolnym celem nabycia gruntów rolnych.

II piętro Urzędu Gminy – pokój nr 19.

 1. Prowadzenie spraw z zakresu trwałego zarządu.
 2. Przyjmowanie zeznań świadków do postępowań o wliczenie pracy w gospodarstwie indywidualnym do stażu pracy.
 3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz numerów porządkowych nieruchomości.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrzymania targowisk i cmentarzy.
 5. Rozpatrywanie i załatwianie podań, skarg i wniosków w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych podstawowych i szczegółowych.
 1. Prowadzenie spraw dotyczących przywrócenie gruntu do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie.
 2. Prowadzenie szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych.
 3. Prowadzenie postępowań rozgraniczeniowych.
 4. Udzielanie informacji z zakresu scalania i wymiany gruntów.
 5. Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
 6. Wydawanie opinii w zakresie wykonywania zabiegów przeciwdziałających degradacji gruntów.
 7. Współdziałanie z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi.

 

 

 

Referat Planowania i Rozwoju:

 

II piętro Budynku Urzędu Gminy – pokój nr 21.  

            

 1. Prowadzenie spraw mieszkaniowych (przyjmowanie wniosków, wyłanianie najemcy lokalu, zamiana lokali).
 2. Egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej.
 3. Prowadzenie spraw związanych ze Świetlicami Wiejskimi w tym wynajem Świetlic i mienia ruchomego pozostającego w dyspozycji Świetlic.
 4. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
 5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
 6. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

 

II piętro Budynku Urzędu Gminy – pokój nr 17.  

            

 1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do Szkół oraz dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu wypłat świadczeń pracownikom młodocianym.
 4. Współdziałanie z jednostkami oświatowymi, kulturalnymi, ochrony dóbr kultury i sportu.
 5. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz promocji zdrowia i rodziny.
 6. Prowadzenie spraw związanych z bezpańskimi psami i kotami.

 

I piętro budynku Urzędu Gminy – pokój nr 7.

 

 1. Prowadzenie spraw z zakresu oświaty na terenie Gminy.

 

Wójt Gminy

Marcin Czerniec