W związku z przystąpieniem Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz Polskiej Spółki Gazownictwa do opracowywania dokumentacji projektowej na gazyfikację miejscowości Kamieniec Ząbkowicki, zwracam się z prośbą o wypełnienie dostarczonej w załączeniu do niniejszego pisma Ankiety.

 

Szanowni Państwo

 

W związku z przystąpieniem Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz Polskiej Spółki Gazownictwa do opracowywania dokumentacji projektowej na gazyfikację miejscowości Kamieniec Ząbkowicki, zwracam się z prośbą o wypełnienie dostarczonej w załączeniu do niniejszego pisma Ankiety.

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych Ankietę wypełnia, podpisuje i składa w imieniu całej Wspólnoty Zarządca budynku.

Wypełnioną Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim           ul. Ząbkowicka 26,              w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku włącznie.

Przedmiotową Ankietę nie muszą wypełniać dysponenci nieruchomości, którzy pobrali Ankietę podczas spotkania informacyjnego dnia 09 lutego 2018 roku i dostarczyli ją wypełnioną i podpisaną do Urzędu Gminy.

 

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Marcin  Czerniec

Załączniki:

Gazyfikacja - pismo przewodnie prywatni
Ankieta_BI

Zwrot podatku akcyzowego w 2018 r.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy składać do:

Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
II piętro – pokój  Nr 20
tel. 74-816-20-32

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

 

Wnioski złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane są przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

w terminach:
3 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

.

 

Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz wniosku.

  • Wypełniony formularz wniosku.
  • Wypełnione oświadczenie
  • Oryginały faktur VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
  • Faktura VAT powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013, poz. 1485)

 

Załączniki:

wzór wniosku akcyza
Oświadczenie-do-wniosku-o-zwrot-podatku