Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, kod pocztowy 57-230, adres e-mail: gmina@kamienieczabkowicki.eu, telefon: 748162011, reprezentowana przez Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IDO) w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim możliwy jest  adresem e-mail: iod@kamzab.pl, lub na adres urzędu e-mail: gmina@kamienieczabkowicki.eu
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
  6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminie Kamieniec Ząbkowicki wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany
  w przepisach o archiwizacji;
 5. przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,                        w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Po przybyciu Pani/Pana do budynku Urzędu Gminy, przetwarzany jest również wizerunek w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Dane z wizerunku Gmina przechowuje 30 dni a następnie nadpisuje.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez wydział merytoryczny.

Strategia Rozwoju Sudety 2030

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki przedkłada projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030, dokumentu tworzonego na potrzeby dodatkowych środków z Budżetu Unii Europejskiej dla obszaru zrzeszającego 106 Gmin obszaru Sudetów.

Przedmiotowy dokument przedkłada się do konsultacji społecznych m.in. organizacjom pozarządowym, liderom życia społecznego i gospodarczego, zrzeszeniom  pracodawców, rolników, kupców itp. oraz wśród mieszkańców Gmin.

Wydrukowane i wypełnione wnioski, opinie, uwagi  – można dostarczyć na adres: Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, lub przesłać drogą e-mail na adres

: golebiowski@kamienieczabkowicki.eu, lub sekretarz@kamzab.pl

 

W dniu 25.06.2018r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul Prusa 5 w godzinach od 12.30 do 14.30 odbędą się konsultacje poświęcone projektowi Strategii Rozwoju Sudety 2030.

Załączniki:

Projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030
Formularz_zgłaszania_uwag_do_projektu_Strategii_SUDETY_2030
obwieszczenie_konsultacje_strategia Sudety 2030
ogłoszenie_spotkanie konsultacyjne Sudety 2030
Terminy konsultacji Strategii Sudety w powiatach

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 czerwca 2018 roku w Hotelu Ibisw Wałbrzychu.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 czerwca 2018 roku w Hotelu Ibisw Wałbrzychu.

W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

W spotkaniu udział weźmieAndrzej Ziółkowski,   Prezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz Małgorzata Oleszczuk, Zastępca Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Urzędu Dozoru Technicznegooraz Banku Gospodarstwa Krajowego będą do Państwa dyspozycji.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!

Nabór wniosków o dofinansowanie nowoczesnych źródeł ciepła WÓJT GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na dofinansowanie kosztów nowoczesnego źródła ciepła

Nabór wniosków o dofinansowanie nowoczesnych źródeł ciepła

WÓJT GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW        o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na dofinansowanie kosztów nowoczesnego źródła ciepła

Na podstawie uchwały Nr LII/325/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki       z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2028 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie refundacji kosztów nowoczesnego źródła ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, na rzecz uruchomienia przyjaznego dla środowiska źródła ciepła:

 • ogrzewanie gazowe
 • ogrzewanie na lekki olej opałowy
 • ogrzewanie elektryczne
 • kocioł na paliwa stałe 5 klasy (PN-EN 303-5:2012)
 • pompa ciepła

Podstawę i tryb udzielenia dotacji określają zasady udzielania dotacji opisane w uchwale Nr LII/325/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz umowa o udzielenie dotacji zawarta pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą.

Wnioskodawca zainteresowany uzyskaniem dotacji składa pisemny wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowickiej 26             (I piętro – sekretariat). Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 4 czerwca 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych w Budżecie Gminy na ten cel w roku 2018, w godzinach pracy urzędu. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu do Urzędu Gminy kompletnego wniosku, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych, dzień wpływu lub dokonania uzupełnień wniosku lub załączników. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku lub załącznikach, Wnioskodawca zostanie zawiadomiony telefonicznie, mailem lub listownie o konieczności ich uzupełnienia. Podanie numeru telefonu i/lub adresu mailowego na wniosku przyspieszy procedurę uzyskania dotacji.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku sporządzana jest umowa o udzielenie dotacji. Wnioskodawca zostanie poinformowany listownie, telefonicznie i/lub mailowo             o miejscu i terminie podpisania umowy.

Dotacja może być udzielona osobom fizycznym lub wspólnotom mieszkaniowym, będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych i niebędącym przedsiębiorcami oraz niezalegającymi z opłatami i podatkami na rzecz gminy Kamieniec Ząbkowicki. Dotacją mogą zostać objęte inwestycje już zrealizowane od dnia 1 stycznia 2017 r.      jak i będące w realizacji oraz planowane.

Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia określonego w umowie oraz odebraniu zadania przez komisję powołaną przez Wójta Gminy. Ostateczny termin złożenia wniosku        o rozliczenie dotacji na rok 2018 upływa w dniu 30.11.2018 r.

Kwotę dofinansowania ustala się do wysokości poniesionych nakładów finansowych na zakup urządzenia grzewczego ale nie więcej niż 5000 zł na jeden jednorodzinny budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny.

Nie podlega dofinansowaniu koszt:

– wykonania prac projektowych;

– wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej i elektrycznej;

– odbiorów kominiarskich;

– montażu kotłów i innych urządzeń grzewczych;

– zakupu dodatkowego wyposażenia;

– zakupu i montażu instalacji wewnętrznej;

– eksploatacji urządzenia grzewczego.

Informacji w sprawie zasad udzielania dotacji udzielają pracownicy Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim pod nr tel. 74 816 20 20.

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki                                       tel. +48 74 816 20 20; fax +48 74 817 33 61

 1. Ząbkowicka 26                                                                         gmina@kamienieczabkowicki.eu

57-230 Kamieniec Ząbkowicki                                                      bip.kamienieczabkowicki.eu

Załączniki:

Ogłoszenie dofinansowanie pieców program gminny
Zał.1 Wniosek o dofinansowanie program gminny
Zał.2 Wniosek o rozliczenie program gminny
Uchwała zasady udzielania dotacji
Zarządzenie w sprawie wzorów wniosków

Komunikat o utrudnieniach w ruchu na autostradzie A4, AOW, drodze krajowej nr 8, S8 i S5.

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu informują, że w dniach od 26 maja do 4 czerwca tego roku na autostradzie A4 od Jędrzychowic do Wrocławia, na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, na drodze krajowej nr 8 (Kudowa Zdrój – Kłodzko – Wrocław), na drodze krajowej S8 (Wrocław-granica województwa) i na drodze krajowej S5 (Wrocław-granica województwa) wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów związane z przemieszczaniem się wojsk. Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://wszwwroclaw.wp.mil.pl/pl/79_279.html
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/29135/Wojskowe-oznakowanie-na-drogach-krajowych