14 sierpnia 2017 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

ZARZĄDZENIE  Nr 239/2017
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 10 sierpnia 2017 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

 

Na podstawie art. 18 §1 i §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki wprowadzonego Zarządzeniem Nr 228/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 lipca 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

Ustala się dzień 14 sierpnia 2017 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz opublikowanie na stronie internetowej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nabory na B+R na Dolnym Śląsku

Nabory na B+R na Dolnym Śląsku

Jeszcze do do 28 sierpnia można składać wnioski w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej  na projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R. O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy realizujący projekty samodzielnie lub we współpracy, tj. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi. o środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP ale i duże przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z całego obszaru Dolnego Śląska.

Alokacja i poziom dofinansowania

Do 28 sierpnia  tego roku w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej można składać wnioski na dofinansowanie projektów związanych z działalnością B+R w ramach dwóch schematów. w działaniu 1.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa :

  1. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Przewidziana alokacja na ten konkurs to prawie 84,5 mln zł.  Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych. O dofinansowanie prac B+R występować mogą zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP jak i duże podmioty oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, IOB. Od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju i zakresu badań uzależniony jest poziom dotacji, o który przedsiębiorcy mogą wnioskować na etapie składania aplikacji. Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi od 65-80 % kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40-60 %. Maksymalna wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.
  2. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wsparcie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw. . Alokacja dla tego konkursu to prawie 36,9 mln zł. Poziom dofinansowania dla MŚP 35-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać  25 mln zł.

W tym konkursie dofinansowanie mogą otrzymać  wszelkie inwestycje w badania, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług. Inwestycje mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej aparatury badawczej. Preferowane będą projekty które doprowadzą m.in. do stworzenia etatów badawczych, projekty realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa i jednostki naukowej lub w ramach partnerstwa przedsiębiorstw.

Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem aplikacji w terminie do 28 sierpnia br.

Więcej informacji można uzyskać w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej pod tel. 71 776 58 12; 71 776 58 13 Info.dip@umwd.pl; www.dip.dolnyslask.pl