Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 77. posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 roku uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Artykuł 1 przedmiotowej ustawy otrzymał następujące brzmienie: „Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podatku”, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym”.”. W 2019 roku pierwszy termin, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, upływa z dniem 31 marca. W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie:.

1) zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 roku;

2) wypłata zwrotu tego podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 roku.

Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) o odmowie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w przypadku gdy wniosek o zwrot tego podatku dotyczył oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19,

2) przyznające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a nieuwzględniające oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19

– mogą być zmieniane na wniosek producenta rolnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, albo z urzędu, przez przyznanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19.

Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się w terminie do dnia 31 marca 2019 roku, a decyzję w sprawie zmiany decyzji, wydaje się w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r. można pobrać w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w pokoju nr 20 (II piętro).

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej na 2019 r.
można pobrać w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim
w pokoju nr 20 (II piętro).

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

I termin – 1.02-28.02.2019 r.

(faktury za okres 01.08.2018 r. -31.01.2019 r.)

II termin – 1.08-31.08.2019 r.

(faktury za okres 01.02.2019 r. -31.07.2019 r.)

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Rozmiar : 0.15MB

 

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Rozmiar : 0.85MB

 

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Załączniki:

Wzór_wniosku_akcyza_2019

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze

Załączniki:

Regulamin III Edycji Konkursu Wybieram Wybory
_Załącznik Nr 1 Zgłoszenie do konkursu-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
_Załącznik Nr 2 Oświadczenie nauczyciela-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
_Załącznik Nr 3 Wykaz Delegatur- III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
_Załącznik Nr 4 Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego-bez zgody na udostępnienie-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
_Załącznik Nr 5 Oświadczenie uczestnika pełnoletniego-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory