OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Topola w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Topola    w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.

Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.) oraz na podstawie Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki   z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji   z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II, zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Topola  w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

Zgodnie § 3 Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku konsultacje z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki przeprowadzone zostaną w formie otwartych spotkań, organizowanych oddzielnie na terenie każdej miejscowości Gminy w budynkach użyteczności publicznej.

Wobec powyższego informuję, że Konsultacje z mieszkańcami sołectwa TOPOLA rozpoczną się dnia 29.05.2019 roku o godz. 16.00 w budynku Świetlicy Środowiskowej, Topola  21.

Zgodnie z § 4 Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku spotkanie zakończy się jawnym głosowaniem wśród osób, które wezmą udział w konsultacjach, nad poparciem wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do Rady Ministrów, dotyczącego nadania miejscowości Kamieniec Ząbkowicki statusu miasta.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Śrem w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Śrem w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.

Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.) oraz na podstawie Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji   z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II, zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Śrem w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

Zgodnie § 3 Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku konsultacje z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki przeprowadzone zostaną w formie otwartych spotkań, organizowanych oddzielnie na terenie każdej miejscowości Gminy w budynkach użyteczności publicznej.

Wobec powyższego informuję, że Konsultacje z mieszkańcami sołectwa ŚREM rozpoczną się dnia 30.05.2019 roku o godz. 17.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej, Śrem 34.

Zgodnie z § 4 Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku spotkanie zakończy się jawnym głosowaniem wśród osób, które wezmą udział w konsultacjach, nad poparciem wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do Rady Ministrów, dotyczącego nadania miejscowości Kamieniec Ząbkowicki statusu miasta.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Chałupki w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.

Kamieniec Ząbkowicki, 20.05.2019

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Chałupki w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.

Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.) oraz na podstawie Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II, zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Chałupki w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

Zgodnie § 3 Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku konsultacje z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki przeprowadzone zostaną w formie otwartych spotkań, organizowanych oddzielnie na terenie każdej miejscowości Gminy w budynkach użyteczności publicznej.

Wobec powyższego informuję, że Konsultacje z mieszkańcami sołectwa CHAŁUPKI rozpoczną się dnia 23.05.2019 roku o godz. 17.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej, Chałupki 8.

Zgodnie z § 4 Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku spotkanie zakończy się jawnym głosowaniem wśród osób, które wezmą udział w konsultacjach, nad poparciem wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do Rady Ministrów, dotyczącego nadania miejscowości Kamieniec Ząbkowicki statusu miasta.

 

O G Ł O S Z E N I E o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

Na podstawie przepisu art. 37 ust. 4 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2204 ze zm.)

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony

            na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Zamkowej  w granicach działki 679/46 o łącznej powierzchni  1,8529  ha, Numer  Księgi Wieczystej –SWIZ00069626/6 Sąd Rejonowy Ząbkowice Śląskie. Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielofunkcyjnym hali sportowej , część przeznaczona do dzierżawy o powierzchni  415 m². na potrzeby prowadzenia działalności zdrowotno-rehabilitacyjnej co najmniej w postaci:  gabinetów fizjoterapii, masażu i rehabilitacji wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi -jako ,,Gminne Centrum Rehabilitacji’’.

Okres obowiązywania umowy dzierżawy:

Czas nieokreślony.

Obciążenia nieruchomości:

Podmiot przetargu jest wolny od zobowiązań i obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki
w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne.

Prowadzenie rehabilitacji medycznej, poradni specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej.

Obowiązki dzierżawcy:

– W dzierżawionej części nieruchomości  dzierżawca prowadzić będzie wyłącznie działalność związaną    z świadczeniem usług zdrowotno-rehabilitacyjnych. Działalność, dzierżawca prowadzi na własny rachunek i własne ryzyko.

– Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt przystosuje
dla swoich potrzeb przedmiot dzierżawy oraz wyposaży go w sprzęt, urządzenia do podjęcia i prowadzenia działalności w sposób zapewniający odpowiedni standard świadczonych usług.

–  Dzierżawca  przed rozpoczęciem działalności  na koszt własny uzyska wszelkie zaświadczenia, zezwolenia lub opinie niezbędne do prowadzenia swojej działalności oraz dokona zgłoszeń wymaganych prawem i uzyska niezbędne opinie.

– Dzierżawca  ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot dzierżawy i inne powierzchnie, stan estetyczny, sanitarny oraz utrzymanie czystości. Dzierżawca odpowiada za utrzymanie ładu                  i porządku w  jego bezpośrednim otoczeniu.

– Dzierżawca zobowiązuje się do ubezpieczenia prowadzonej działalności  w zakresie     odpowiedzialności cywilnej.

Dzierżawca (oprócz opłaty czynszu) zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, w tym w szczególności: energii elektrycznej, dostawy wody zimnej  i ciepłej, centralnego ogrzewania  oraz odprowadzanie ścieków do dnia przekazania przedmiotu dzierżawy.

Cena wywoławcza:

Roczny  czynsz dzierżawny – 1,00 zł za 1  m² + podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie o średni roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wysokość wadium:

Wadium wynosi 100,00 złotych  płatne w terminie do 17 czerwca 2019 roku.

Zainteresowanych niniejszym przetargiem zapraszamy do składania pisemnych ofert
w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 10 (sekretariat) w terminie do dnia 17 czerwca 2019r. 15:30 z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości w celu  wykonywania  świadczeń medycznych”.

Oferta winna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie zawierającej adnotację
o następującej treści: ,,Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2019r.godzina 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, sala nr 13.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli oferent jest przedsiębiorcą.
 • Datę sporządzenia oferty.
 • Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oferowaną kwotę czynszu dzierżawnego, nie mniej jednak niż 1,00 zł za 1 m² netto rocznie.
 • Dowód wpłacenia wadium.
 • Zaświadczenie z Urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowej i zaświadczenie z ZUS lub KRUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Oświadczenie o akceptacji ramowego projektu umowy dzierżawy,
 • Oświadczenie o braku zadłużenia wobec Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz jednostek podległych Gminie Kamieniec Ząbkowicki.
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione ni wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składani ofert.
 • Plan i termin zagospodarowania przedmiotu przetargu.
 • Opis planowanych inwestycji poprawiających infrastrukturę obiektu wraz ze wskazaniem ich wartości w poszczególnych latach kalendarzowych.

Szczegółowe warunki przetargu oraz sposób ich oceny:

 1. Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy

numer: 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 BS oddział Kamieniec Ząbkowicki

najpóźniej do dnia. 17 czerwca 2019r.

 1. Oferta winna być czytelna i nie zawierać skreśleń.
 2. Oferta winna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie zawierającej adnotację
  o treści:,, Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert ”.
 3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2019r. o godzinie 10:00.
 4. Kryteria stosowane przy ocenie ofert:
 5. a) wysokość czynszu dzierżawnego – trzy punkty za każdą dodatkową złotówkę od 1  m ² ponad cenę wywoławczą ,
 6. b) plan zagospodarowania przedmiotu dzierżawy i ilości świadczonych usług – 10 punktów.

                        Przetarg wygrywa oferent, który uzyska największą ilość punktów.

 1. Wadium wpłacone przez osobę lub firmę, która wygra przetarg zostaje zaliczona na poczet czynszu.
 2. Podmiotom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po terminie przetargu.
 3. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 4. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki może odwołać przetarg bez podania przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłaszania o przetargu.
 5. Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
 6. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy po wybraniu oferty – przypadek wadium na rzecz organizatora przetargu.

Szczegółowych informacji dotyczących dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 lub Tel. 74 8162 – 029/016.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Zamkowej w granicach działki 681 o łącznej powierzchni 0,2439 ha, Numer Księgi Wieczystej –SWIZ00048115/4 Sąd Rejonowy Ząbkowice Śląskie. Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem, część- przyziemie przeznaczona do dzierżawy o powierzchni 223 m².

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Zamkowej  w granicach działki 681 o łącznej powierzchni  0,2439  ha, Numer  Księgi Wieczystej –SWIZ00048115/4 Sąd Rejonowy Ząbkowice Śląskie. Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem, część- przyziemie przeznaczona do dzierżawy o powierzchni  223 m².

Okres obowiązywania umowy dzierżawy:

Czas określony – 10 lat.

Obciążenia nieruchomości:

Podmiot przetargu jest wolny od zobowiązań i obciążeń.

Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości:

 1. Z przeznaczeniem do celów lokalu usługowo – kawiarniano – gastronomicznego.
 2. Dzierżawca zobowiązany będzie do realizacji inwestycji poprawiających infrastrukturę przedmiotu dzierżawy.

Cena wywoławcza:

Miesięczny  czynsz dzierżawny – 3,00 zł za 1  m² + podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie o średni roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wadium w wysokości  140 złotych (sto czterdzieści  złotych) należy wpłacić na konto Gminy Kamieniec Ząbkowicki  numer: 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 BS oddział Kamieniec Ząbkowicki  w terminie do 17 czerwca 2019 roku.

Minimalne postąpienie 10,00 zł. ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2019r.godzina 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, sala nr 13.

Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy najpóźniej do dnia.

17 czerwca 2019 roku.

Szczegółowych informacji dotyczących dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 lub Tel. 729 057 846.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Sławęcin w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.

WÓJT GMINY

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

*****************************************************************************************

Kamieniec Ząbkowicki, 25.04.2019

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Sławęcin  w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.

Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.) oraz na podstawie Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II, zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Sławęcin w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

Zgodnie § 3 Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku konsultacje z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki przeprowadzone zostaną w formie otwartych spotkań, organizowanych oddzielnie na terenie każdej miejscowości Gminy w budynkach użyteczności publicznej.

Wobec powyższego informuję, że Konsultacje z mieszkańcami sołectwa SŁAWĘCIN rozpoczną się dnia 29.04.2019 roku o godz. 17.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej, Sławęcin 17.

Zgodnie z § 4 Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku spotkanie zakończy się jawnym głosowaniem wśród osób, które wezmą udział w konsultacjach, nad poparciem wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do Rady Ministrów, dotyczącego nadania miejscowości Kamieniec Ząbkowicki statusu miasta.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Doboszowice w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Doboszowice     w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.

 

Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.) oraz na podstawie Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji   z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II, zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Doboszowice w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

 

Zgodnie § 3 Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku konsultacje z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki przeprowadzone zostaną w formie otwartych spotkań, organizowanych oddzielnie na terenie każdej miejscowości Gminy w budynkach użyteczności publicznej.

 

Wobec powyższego informuję, że Konsultacje z mieszkańcami sołectwa DOBOSZOWICE rozpoczną się dnia 17.04.2019 roku o godz. 10.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej, Doboszowice 94.

 

Zgodnie z § 4 Uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku spotkanie zakończy się jawnym głosowaniem wśród osób, które wezmą udział w konsultacjach, nad poparciem wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do Rady Ministrów, dotyczącego nadania miejscowości Kamieniec Ząbkowicki statusu miasta.

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 77. posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 roku uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Artykuł 1 przedmiotowej ustawy otrzymał następujące brzmienie: „Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podatku”, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym”.”. W 2019 roku pierwszy termin, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, upływa z dniem 31 marca. W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie:.

1) zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 roku;

2) wypłata zwrotu tego podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 roku.

Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) o odmowie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w przypadku gdy wniosek o zwrot tego podatku dotyczył oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19,

2) przyznające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a nieuwzględniające oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19

– mogą być zmieniane na wniosek producenta rolnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, albo z urzędu, przez przyznanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19.

Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się w terminie do dnia 31 marca 2019 roku, a decyzję w sprawie zmiany decyzji, wydaje się w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.