Spotkanie informacyjne Świdnica

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 czerwca 2018 roku w Świdnicy, w Hotelu Fado, przy ul. Marii Konopnickiej 6.

W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

W spotkaniu udział weźmieMariusz Haładyj  –  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Małgorzata Oleszczuk, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Urzędu Zamówień Publicznych i Banku Gospodarstwa Krajowego będą do Państwa dyspozycji.

Zarejestruj się już dziś!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, kod pocztowy 57-230, adres e-mail: gmina@kamienieczabkowicki.eu, telefon: 748162011, reprezentowana przez Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IDO) w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim możliwy jest  adresem e-mail: iod@kamzab.pl, lub na adres urzędu e-mail: gmina@kamienieczabkowicki.eu
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
  6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminie Kamieniec Ząbkowicki wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany
  w przepisach o archiwizacji;
 5. przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,                        w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Po przybyciu Pani/Pana do budynku Urzędu Gminy, przetwarzany jest również wizerunek w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Dane z wizerunku Gmina przechowuje 30 dni a następnie nadpisuje.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez wydział merytoryczny.

Strategia Rozwoju Sudety 2030

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki przedkłada projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030, dokumentu tworzonego na potrzeby dodatkowych środków z Budżetu Unii Europejskiej dla obszaru zrzeszającego 106 Gmin obszaru Sudetów.

Przedmiotowy dokument przedkłada się do konsultacji społecznych m.in. organizacjom pozarządowym, liderom życia społecznego i gospodarczego, zrzeszeniom  pracodawców, rolników, kupców itp. oraz wśród mieszkańców Gmin.

Wydrukowane i wypełnione wnioski, opinie, uwagi  – można dostarczyć na adres: Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, lub przesłać drogą e-mail na adres

: golebiowski@kamienieczabkowicki.eu, lub sekretarz@kamzab.pl

 

W dniu 25.06.2018r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul Prusa 5 w godzinach od 12.30 do 14.30 odbędą się konsultacje poświęcone projektowi Strategii Rozwoju Sudety 2030.

Załączniki:

Projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030
Formularz_zgłaszania_uwag_do_projektu_Strategii_SUDETY_2030
obwieszczenie_konsultacje_strategia Sudety 2030
ogłoszenie_spotkanie konsultacyjne Sudety 2030
Terminy konsultacji Strategii Sudety w powiatach

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 czerwca 2018 roku w Hotelu Ibisw Wałbrzychu.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 czerwca 2018 roku w Hotelu Ibisw Wałbrzychu.

W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

W spotkaniu udział weźmieAndrzej Ziółkowski,   Prezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz Małgorzata Oleszczuk, Zastępca Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Urzędu Dozoru Technicznegooraz Banku Gospodarstwa Krajowego będą do Państwa dyspozycji.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!