Poszukuje się właściciela przesympatycznego młodego psiaka lub osobę o dobrym sercu, chcącą przyjąć go do siebie. Piesek zdrowy, zabawny, lgnący do opiekuna, ułożony oraz potrafiący wnieść do domu wiele radości. Kontakt: Stanisław Twardowski tel. 74 8162024.

Załączniki:

IMG_20170916_183835_resized_20170917_101352360
IMG_20170916_183842_resized_20170917_101353060
IMG_20170916_183922_resized_20170917_101348598
IMG_20170916_183937_resized_20170917_101350007
IMG_20170916_183941_resized_20170917_101349295
IMG_20170916_184011_resized_20170917_101351245
IMG_20170916_184124_resized_20170917_101351806
IMG_20170916_184157_resized_20170917_101347827
IMG_20170916_184542_resized_20170917_101350726

14 sierpnia 2017 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

ZARZĄDZENIE  Nr 239/2017
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 10 sierpnia 2017 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

 

Na podstawie art. 18 §1 i §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki wprowadzonego Zarządzeniem Nr 228/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 lipca 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

Ustala się dzień 14 sierpnia 2017 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz opublikowanie na stronie internetowej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.