UCHWAŁA NR X/84/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r.w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

UCHWAŁA NR X/84/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r.w
sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów,
doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin.

UCHWAŁA NR X/82/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim NR V/39/2019 z dnia 27 marca 2009 r, w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim.

UCHWAŁA NR X/82/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
o zmianie uchwały Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim NR V/39/2019 z dnia 27 marca 2009 r,
w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim.

UCHWAŁA NR X/81/2019 RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie współdziałania Gminy Kamieniec Ząbkowicki z Gminą Złoty Stok oraz Gminą Bílá Voda w ramach Projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (nazwa czeska Turistická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

UCHWAŁA NR X/81/2019
RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie współdziałania Gminy Kamieniec Ząbkowicki z Gminą Złoty Stok oraz Gminą Bílá Voda w ramach Projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (nazwa czeska Turistická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

UCHWAŁA NR X/80/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR X/80/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kamieniec Ząbkowicki