UCHWAŁA NR XIII/109/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 28 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały Nr IV/36/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 stycznia 2019r.,
w sprawie zmiany uchwały XXXIV/209/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 luty 2017r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania