Instruktor Nauki Zawodu – Warsztat Gastronomiczny

Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
ogłasza nabór na stanowisko:
Instruktor Nauki Zawodu – Warsztat Gastronomiczny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę,
Liczba lub wymiar etatu : cały etat
Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki w Kamieńcu Ząbkowickim

Wynik Naboru

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim o wyniku naboru na stanowisko Referent

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: PSYCHOLOG

Centrum Integracji Społecznej
Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: PSYCHOLOG
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata na stanowisko:
Psycholog
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe magisterskie o kierunku psycholog,
2. Doświadczenie,
3. Umiejętność pracy z grupą,
4. Umiejętność planowania i weryfikowania prowadzonych działań,
5. Sumienność,
6. Odpowiedzialność.
Zakres wykonywanych czynności:
1. Poradnictwo psychologiczne,
2. Prowadzenie zajęć z zakresu integracji społecznej,
3. Rekrutacja uczestników,
4. Nadzór nad realizacją IPSZ,
5. Opracowanie programów szkoleniowych.
Oferujemy:
1. Ciekawą pracę,
2. Możliwość zdobycia doświadczenia,
3. Umowę zlecenie.
Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny,
dokumenty potwierdzające wykształcenie,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem
Wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Złotostocka 4 lub przesłać na adres:
Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim
ul. Złotostocka 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy – Psycholog”
do dnia 08-01-2016 r. do godz. 15:00
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.” oraz własnoręcznym podpisem.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.kamzab.pl
Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
(-) Robert Błasik

Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza nabór na stanowisko: Instruktor Nauki Zawodu – Warsztat Stolarski

Kierownik Centrum Integracji Społecznej

Gminy Kamieniec Ząbkowicki

ogłasza nabór na stanowisko:

Instruktor Nauki Zawodu – Warsztat Stolarski

Forma zatrudnienia:

Liczba lub wymiar etatu: ¾

Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki w Kamieńcu Ząbkowickim

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
 • obywatelstwo polskie,
 • doświadczenie zawodowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
 • wykształcenie kierunkowe wyższe lub średnie zawodowe, lub tytuł mistrza w danym zawodzie,
 • kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (lub zaświadczenie o rozpoczęciu kursu),
 • umiejętność obsługi komputera.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, dyskrecja, terminowość, umiejętność korzystania               z przepisów prawa,
 • wysoka kultura osobista,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • umiejętność organizacji pracy sobie i innym,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
 1. Zakres zadań:
 • prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej,
 • stała opieka i nadzór nad uczestnikami zajęć,
 • terminowe i profesjonalne wykonanie zleceń,
 • składanie zamówień na niezbędne materiały
 • prowadzenie dziennika zajęć grupowych,
 • ocena umiejętności nabytych przez uczestników zajęć grupowych,
 • stała współpraca z pracownikiem socjalnym, psychologiem, terapeutą oraz doradcą zawodowym CIS,
 • przygotowywanie diagnozy uczestników,
 • opracowywanie rocznego planu pracy.
 1. Wymagane umiejętności:

– diagnozowanie potrzeb i problemów uczestników oraz opracowywanie indywidualnych wskazań reintegracji społecznej,

– znajomość podstaw pedagogiki, psychologii i socjologii,

– umiejętność organizacji pracy sobie i innym,

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys (CV),

– list motywacyjny,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– kserokopia dowodu osobistego,

– kserokopie świadectw pracy,

– oświadczenie o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania             w pełni z praw publicznych,

– oświadczenie o stanie zdrowia,

– kwestionariusz osobowy (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),

– oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),

– oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),

 1. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Centrum Integracji Społecznej                     w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Złotostocka 4 do dnia 12.01.2016 r. do godziny 15.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym oraz telefonem kandydata i dopiskiem „Warsztat Stolarski” lub przesłać pocztą na adres cis_sekretariat@cis.kamzab.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.kamzab.pl

Kierownik

Centrum Integracji Społecznej

(-) Robert Błasik