OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o zmianie uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z uwzględnieniem zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 roku