OGŁOSZENIE O KONKURSIE pn. „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), oraz uchwały Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie przeciwdziałania zachorowaniom na raka szyjki macicy.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na zadanie:
„Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki”

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

„Długoterminowy kredyt w wysokości do 4 915 750,56 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy”

PYTANIA I ODPOWIEDZI

„Długoterminowy kredyt w wysokości do 4 915 750,56 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy”

Konsultacje społeczne

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/222/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 września 2010 r., Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU POGRZEBOWEGO, POŁOŻONEGO NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO przy ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim, dz. nr 657/5.