ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gmina Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zainteresowali się ogłoszeniem i zapoznali się z treścią programu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 249/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 października 2018 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje odbywały się w terminie od dnia 31.10.2018 r. do dnia 14.11.2018 r.

 

Projekt uchwały  udostępniony był od 24.10.2018 r. na stronach:

  • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
  • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki Ząbkowicka 26

 

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna uwaga, opinia, w zakresie przedstawionego programu (treść nieuwzględnionej uwagi w załączeniu). Projekt uchwały w wersji niezmienionej został podjęty w dniu 15.11.2018 r. przez Radę Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.