KOMUNIKAT NR 1 dotyczący ogłoszenia o zamówieniu na dostawę komputerów „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i środowiskowych w miejscowościach na terenie GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI”.

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 15 października 2018 roku

 

 

KOMUNIKAT NR 1

dotyczący ogłoszenia o zamówieniu na dostawę komputerów

„Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i środowiskowych w miejscowościach na terenie GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI”.

 1. Czy Zamawiający dopuści komputery AIO z procesorem: minimum Intel Core i3 co najmniej 4-rdzeniowy, 4-wątkowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści procesorów 4-wątkowych.

 1. Czy Zamawiający dopuści komputery AIO z wyjściem DisplayPort i dołączonym adapterem lub kablem DisplayPort-HDMI?

Odpowiedź:

Tak będą dopuszczone komputery AIO z wyjściem DisplayPort pod warunkiem dołączenia do niego adaptera lub kabla DisplayPort-HDMI.

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i środowiskowych w miejscowościach GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

 

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 10 października 2018 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24  z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie oferty na wykonanie dostawy.

 

 1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
 2. Przedmiot zamówienia:

„Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i środowiskowych w miejscowościach na terenie GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI”.

 1. Wyceny wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać w oparciu o załączoną specyfikację techniczną.
 2. Termin realizacji zamówienia do 31 października 2018 r.
 3. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i środowiskowych”.
 4.  Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczany sprzęt oraz podejmie się serwisowania dostarczonego sprzętu w miejscu użytkowania.
 5. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 10 Sekretariat lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki – do dnia 17 października 2018 r. do godziny 08.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
 6. Osoba do kontaktu Benedykt Wołoszczuk tel. 748-162-018, 531-152-644,
  e-mail: informatyk@kamzab.pl

 

Długoterminowy kredyt w wysokości do 4 915 750,56 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

03/10/2018 S190 – – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Polska-Kamieniec Ząbkowicki: Usługi udzielania kredytu

2018/S 190-429718

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kamieniec Ząbkowicki
8871635266
ul. Ząbkowicka 26
Kamieniec Ząbkowicki
57-230
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Rozumek
Tel.: +48 748162023
E-mail: przetargi@kamienieczabkowicki.eu
Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kamienieczabkowicki.eu