Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gmina Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zainteresowali się ogłoszeniem i zapoznali się z treścią programu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 302/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 września 2016 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje odbywały się w terminie od dnia 30.09.2016 r., do dnia 09.10.2016 r.

Projekt uchwały  udostępniony był od 22.09.2016 r. na stronach:

  • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki –http://bip.kamienieczabkowicki.eu/
  • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki        Ząbkowicka 26

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, opinia, w zakresie przedstawionego programu. Projekt uchwały w wersji niezmienionej przedstawiony będzie Radzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim celem przyjęcia.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

„Odbudowa drogi Byczeń nr dz.436 kilometraż 0,000-0,100 [Intensywne opady deszczu sierpień 2015r.]”.

ODWOŁANIE PRZETARGU

I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie Sosnowa w granicach działki nr 64/4 o pow. 0,50 ha
I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 332 o pow. 4,2198 ha
I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 333 o pow. 3,8152 ha

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Modernizacja Oświetlenia Alejki Parkowej, Trasy Rowerowej Szlaku Królewny Marianny Orańskiej w ramach zadania budżetowego ,, odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony, na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości. Przedmiotem przetargu są nieruchomości, które były ujęte w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim i w sołectwie Kamieniec Ząbkowicki II, Sosnowa, przez okres od dnia 06 sierpnia 2016 r. do dnia 27 sierpnia 2016 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie Wiadomości Powiatowe.

Nieruchomość, zabudowana budynkiem byłej szkoły, położona w obrębie Ożary nr 37 w granicach działki nr 197/8 o pow. 0,0410 ha

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się w dniu 07 września 2016 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 07 czerwca 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ożary.

Nieruchomość zabudowana budynkiem schroniska młodzieżowego o pow. użytkowej 474,60 m2 (parter o pow. 254,40 m2, piętro o pow. 220,20 m2) położona w obrębie Starczów nr 43 w granicach działki nr 73 o pow. 0,7678 ha

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się w dniu 20 maja 2016 r., II przetarg odbył się w dniu 07 września 2016 r,) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 11 stycznia 2016 r. do dnia 01 lutego 2016 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Starczów.