Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 233/4 o pow. 0,2340 ha

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 09 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kamieniec Ząbkowicki II.

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Byczeń w granicach działki nr 266/2 o pow. 1,0200 ha

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 09 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Byczeń.

sprzedaż nieruchomości zabudowanej torami kolejowymi (bocznicą kolejową) położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/12 o pow. 0,3184 ha

Zarządzeniem nr 285/2016 z dnia 09.09.2016r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej torami kolejowymi (bocznicą kolejową) położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/12 o pow. 0,3184 ha, poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

Nieruchomość bezpośrednio położona jest przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn. : Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, R.82, działka nr 162, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, obręb Pomianów Górny na długości 200 mb.

             Kamieniec Ząbkowicki, dnia  09.09.2016 r.

RGG.341.1.2016

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn. :  Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, R.82, działka nr 162, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, obręb Pomianów Górny na długości 200 mb.

 

Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje,  że w wyniku przeprowadzonego  postępowania  wybrano ofertę  P.H.U.W.K „TRAK-BUD” Wojciech Kowal, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Wileńska 4 na wykonanie ww. zadania za kwotę (brutto)  10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn. adaptacja hali sportowej na  centrum rehabilitacji