Lokal użytkowy (była remiza strażacka) położony w obrębie Ożary nr 105 w granicach działki nr 405/12 o pow. 0,1280 ha

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się w dniu 07 września 2016 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 07 czerwca 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ożary.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym o pow. użytkowej 88,99 m2, położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej w granicach działki nr 695/12 o pow. 0,0074 ha

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się w dniu 07 września 2016 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 07 czerwca 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/222/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 września 2010 r., Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok organ stanowiący jednostki samorządu uchwala roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

 

Program ma na celu lepsze wykonanie zadań Gminy poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązaniu problemów lokalnych. Określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotów współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładana wysokość środków przeznaczonych na jego realizację.

 

Termin konsultacji określa się od dnia 30.09.2016 r., do dnia 09.10.2016 r.

 

Projekt uchwały będzie udostępniony od 22.09.2016 r. na stronach:

  • Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – http://bip.kamienieczabkowicki.eu/
  • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki (ul. Ząbkowicka 26)

 

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem projektu uchwały, w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, czy propozycji zmian (w załączeniu ankieta konsultacyjna).

Państwa propozycję i uwagi proszę składać w terminie 30.09-09.10.2016 r. do godziny 15.00 na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Roczny program współpracy na 2017 rok” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kamienieczabkowicki.eu

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

„Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji”

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Byczeń w granicach działki nr 13/3 o pow. 2,1900 ha

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się w dniu 15 stycznia 2016 r., II przetarg odbył się w dniu 03 marca 2016 r., III przetarg odbył się w dniu 24 maja 2016 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 15.09.2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

 

Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości       i księgi wieczystej Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza nieruchomości Cena osiągnięta w przetargu Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości
07.09.2015 r. Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

przetarg nieograniczony

 

Poz. rej. G. 84, AM –1, działka nr 39/3 o pow. 0,0879 ha, Nr KW – 44010/4

Obręb Pomianów Górny

 

 

 

____________

5.210,00 zł plus podatek VAT 23%  

 

 

___________

 

 

 

____________

 

07.09.2016 r. Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

przetarg nieograniczony

Poz. rej. G. 411, AM –2, działka nr 73 o pow. 0,7678 ha, Nr KW – 61665/5

Obręb Starczów

 

 

 

____________

442.130,00 zł  

 

 

___________

 

 

 

____________

07.09.2016 r. Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

przetarg nieograniczony

Poz. rej. G. 263, AM –2, działka nr 197/8 o pow. 0,0410 ha, Nr KW – 57260/5

Obręb Ożary

 

 

____________

152.730,00 zł  

 

___________

 

 

____________

07.09.2016 r. Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

przetarg nieograniczony

Poz. rej. G. 211, AM –1, działka nr 405/12 o pow. 0,1280 ha, Nr KW – 51088/3

Obręb Ożary

 

 

 

____________

27.570,00 zł  

 

 

___________

 

 

 

____________

07.09.2016 r. Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

przetarg nieograniczony

Poz. rej. G. 613, AM –12, działka nr 695/12 o pow. 0,0074 ha, Nr KW – 48599/4

Obręb Kamieniec Ząbkowicki I

 

 

 

____________

66.460,00 zł  

 

 

___________

 

 

 

____________

 

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Chałupki w granicach działki nr 115 o pow. 1,0100 ha

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 09 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Chałupki.

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 293/3 o pow. 3.1268 ha

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 21 lipca 2016 r. do dnia 11 sierpnia 2016 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kamieniec Ząbkowicki II.

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 845/3 o pow. 0,29 ha

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się w dniu 17 maja 2016 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 16 marca 2016 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Doboszowice.