„Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

Kamieniec Ząbkowicki ul. Szkolna 10:

„Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji”

Numer ogłoszenia: 131397 – 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kamieniec Ząbkowicki , ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki,

woj. dolnośląskie, tel. 074 8162010, faks 074 8173361.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

ODWOŁANIE PRZETARGU

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 144 o pow. 0.3149 ha

Zakup rozdrabniacza do gałęzi oraz wozu asenizacyjnego jednoosiowego o pojemności ok. 4000 l wraz z kompletem węży do podlewania w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim „

Zakup rozdrabniacza do gałęzi oraz wozu asenizacyjnego jednoosiowego o pojemności ok. 4000 l wraz z kompletem węży do podlewania w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim ”

w załączeniu