UCHWAŁA NR XXXVIII/229/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów,
pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin.

UCHWAŁA NR XXXVII/223/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

UCHWAŁA NR XXXVII/223/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem danej szkoły

UCHWAŁA NR XXXVII/222/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR XXXVII/222/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów obowiązujących na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kamieniec Ząbkowicki