Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Kłodzkiej na dz. nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki I

Ogłoszenie nr 588169-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Kłodzkiej na dz. nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach

Ogłoszenie nr 588084-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Dowóz uczniów do szkół

Ogłoszenie nr 500159428-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.

Kamieniec Ząbkowicki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 584290-N-2018

Data: 09/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Krajowy numer identyfikacyjny 89071844900000, ul. ul. Ząbkowicka  26, 57230   Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8162010, e-mail gmina@kamzab.pl, faks 074 8173361.

Adres strony internetowej (url): gmina@kamienieczabkowicki.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5.

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  1. W razie zaistnienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, można dokonać zmiany umowy.
  2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
  3. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1)w wypadku konieczności zmiany rozkładu jazdy autobusów wynikających ze zmian organizacyjnych szkół na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

2)w wypadku wyniknięcia potrzeby dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych,

3)w wypadku wystąpienia konieczności objazdów w szczególności powstałych w wyniku remontów lub napraw: dróg, mostów, przejazdów kolejowych.

4)w przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół,

5)w przypadku zaistnienia innych dni wolnych od zajęć w szczególności świąt kościelnych, państwowych, resortowych, zmian w organizacji roku szkolnego wprowadzonych zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zarządzeniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zarządzonych przez dyrektora szkoły i innych okoliczności skutkujących zmianą ilości dni nauki szkolnej, nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy,

4.W przypadkach wskazanych w ust. 3 wartość wynagrodzenia ulega zmianie w sposób jak niżej: W przypadku zaistnienia dodatkowych dni wolnych od zajęć nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu proporcjonalnie do ilości dodatkowych dni wolnych w danym miesiącu, liczone w następujący sposób: wynagrodzenie za cały okres umowy ÷ ilość dni nauki szkolnej w tym okresie = dzienna stawka potrącenia. dzienna stawka potrącenia x ilość dni dodatkowo wolnych w danym miesiącu = kwota do potrącenia w danym miesiącu.

W przypadku okoliczności powodujących zmianę ilości przejeżdżanych kilometrów wynagrodzenie ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego wyliczonej stawki kilometrowej, stanowiącej podstawę do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  1. W razie zaistnienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, można dokonać zmiany umowy.
  2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
  3. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1) w wypadku konieczności zmiany rozkładu jazdy autobusów wynikających ze zmian organizacyjnych szkół na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

2) w wypadku wyniknięcia potrzeby dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych,

3) w wypadku wystąpienia konieczności objazdów w szczególności powstałych w wyniku remontów lub napraw: dróg, mostów, przejazdów kolejowych.

4) w przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół,

5) w przypadku zaistnienia innych dni wolnych od zajęć w szczególności świąt kościelnych, państwowych, resortowych, zmian w organizacji roku szkolnego wprowadzonych zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zarządzeniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zarządzonych przez dyrektora szkoły i innych okoliczności skutkujących zmianą ilości dni nauki szkolnej, nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy.

Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie

Ogłoszenie nr 584290-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

Nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne odtworzenia konstrukcji sklepień kaplicy pałacowej i reprezentacyjnej sali jadalni (bez wystroju) części wschodniej pałacu.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot. Utworzenia turystycznych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku w ramach zadania pn. Udostępnienie ścieżek w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim w projekcie pn. „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„KAMIENIEC ZĄBKOWICKI droga dojazdowa do gruntów rolnych” – zadanie realizowane na działce nr 746 (ul. Lipowa) obręb 0004 Kamieniec Ząbkowicki I, Województwo Dolnośląskie