OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: „Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej”

Ogłoszenie nr 545185-N-2018 z dnia 2018-04-18 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Gmina Kamieniec Ząbkowicki:

„Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej”

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Działania 7: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych PROW na lata 2014-2020.

Typ operacji 7.4.2. „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Otwarcie ofert: Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne odtworzenia konstrukcji sklepień reprezentacyjnej sali jadalni (bez wystroju) części wschodniej pałacu.

Kamieniec Ząbkowicki  06.04.2018r.

 

 

…………………………………………………………

(pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy:        2/11/RBGP/PN-R/2018

Nazwa zadania:                Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne odtworzenia konstrukcji sklepień reprezentacyjnej sali jadalni (bez wystroju) części wschodniej pałacu.

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 700 000,00 brutto.

ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  OFERT  ZŁOŻONYCH  W  TERMINIE

Nr oferty Firma (nazwa), nazwisko oraz adres oferenta Cena oferty Termin wykonania Okres gwarancji (dodatkowej) Dostępność kierownika budowy Warunki płatności
1. Spółka Ogólnobudowlana ALFA-EDGAR Witkowski i Woroniecki sp. jawna, 51-426 Wrocław, ul. Chłopska 30-32 Brutto: 1278152,04 zł.

VAT: 239004,04 zł.

Netto: 1039148,00 zł.

14.09.2018r. 24 miesiące Wariant 1 Wynagrodzenie ryczałtowe płatne po zakończeniu realizacji zadania i bezusterkowym odbiorze

 

 

Otwarcie ofert: Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu – kontynuacja.

Kamieniec Ząbkowicki  06.04.2018r.

 

 

…………………………………………………………

(pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy:        2/9/RBGP/PN-R/2018

Nazwa zadania:                Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu  – kontynuacja.

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 700 000,00 brutto.

ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  OFERT  ZŁOŻONYCH  W  TERMINIE

Nr oferty Firma (nazwa), nazwisko oraz adres oferenta Cena oferty Termin wykonania Okres gwarancji (dodatkowej) Dostępność kierownika budowy Warunki płatności
1. Spółka Ogólnobudowlana ALFA-EDGAR Witkowski i Woroniecki sp. jawna, 51-426 Wrocław, ul. Chłopska 30-32 Brutto: 1695862,50 zł.

VAT: 317112,50 zł.

Netto: 1378750,00 zł.

14.09.2018r. 24 miesiące Wariant 1 Wynagrodzenie ryczałtowe płatne po zakończeniu realizacji zadania i bezusterkowym odbiorze

 

KOMUNIKAT NR 1

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu – kontynuacja

KOMUNIKAT NR 1

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne odtworzenia konstrukcji sklepień reprezentacyjnej sali jadalni (bez wystroju) części wschodniej pałacu