Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej: wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne Mauzoleum oraz wyposażenie: wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej: wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne Pałacu

Pytanie nr 1

Dot. Wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne w ramach projektu Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Dot. Rewitalizacja obiektu mauzoleum wraz z zagospodarowaniem otoczenia, Rekonstrukcja stolarki okiennej parteru dziedzińca pałacu, Rekonstrukcja balustrady tarasu widokowego pałacu, Wyznaczenie oświetlenie i oznakowanie atrakcji trasy edukacyjno- turystycznej Parkiem Kulturowym w ramach projektu: pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Marianny Orańskiej- nowe oferty kulturalne i edukacyjne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rewitalizacja obiektu mauzoleum wraz z zagospodarowaniem otoczenia, Rekonstrukcja stolarki okiennej parteru dziedzińca pałacu, Rekonstrukcja balustrady tarasu widokowego pałacu, Wyznaczenie oświetlenie i oznakowanie atrakcji trasy edukacyjno- turystycznej Parkiem Kulturowym

Ogłoszenie nr 568088-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Rewitalizacja obiektu mauzoleum wraz z zagospodarowaniem otoczenia, Rekonstrukcja stolarki okiennej parteru dziedzińca pałacu, Rekonstrukcja balustrady tarasu widokowego pałacu, Wyznaczenie oświetlenie i oznakowanie atrakcji trasy edukacyjno- turystycznej Parkiem Kulturowym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Marianny Orańskiej- nowe oferty kulturalne i edukacyjne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie