KOMUNIKAT NR 1

Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach

„Uzbrojenie działek przy ul. Fiołkowej w Kamieńcu Ząbkowickim” w ramach zadania wchodzi wykonanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej.

Ogłoszenie nr 589393-N-2018 z dnia 2018-07-16 r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: „Uzbrojenie działek przy ul. Fiołkowej w Kamieńcu Ząbkowickim” w ramach zadania wchodzi wykonanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Oznakowanie atrakcji trasy edukacyjno- turystycznej w Parku Kulturowym w ramach projektu: pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Marianny Orańskiej- nowe oferty kulturalne i edukacyjne”

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 13 lipca 2018 roku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

 

Dot.: Oznakowanie atrakcji trasy edukacyjno- turystycznej w Parku Kulturowym w ramach projektu: pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Marianny Orańskiej- nowe oferty kulturalne i edukacyjne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez :

 

Perfect S.C. Wojciech Pelc, Jakub Zaborowski

  1. Kłodzka 14b

57-200 Ząbkowice Śląskie

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zgodnie z art. 91 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. na podstawie kryterium Ceny (60%) oraz Dodatkowej Gwarancji (40%). Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę 100,00 punktów.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej przedstawia punktację przyznaną ofercie.

 

Numer oferty Liczba punktów  w kryterium:

Cena  – 60%

Liczba punktów  w kryterium:

Dodatkowa Gwarancja – 40%

RAZEM
1. IMSTUDIO.PL Marcin Waśko

ul. Fredry 2

33-300 Nowy Sącz

17,27p. 26,67р. 43,94p.
2. Perfect S.C. Wojciech Pelc, Jakub Zaborowski

ul. Kłodzka 14b

57-200 Ząbkowice Śląskie

60,00p. 40,00р. 100,00p.

 

Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Kłodzkiej na dz. nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki I

Ogłoszenie nr 588169-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Kłodzkiej na dz. nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach

Ogłoszenie nr 588084-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Dowóz uczniów do szkół

Ogłoszenie nr 500159428-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.

Kamieniec Ząbkowicki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 584290-N-2018

Data: 09/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Krajowy numer identyfikacyjny 89071844900000, ul. ul. Ząbkowicka  26, 57230   Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8162010, e-mail gmina@kamzab.pl, faks 074 8173361.

Adres strony internetowej (url): gmina@kamienieczabkowicki.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5.

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  1. W razie zaistnienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, można dokonać zmiany umowy.
  2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
  3. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1)w wypadku konieczności zmiany rozkładu jazdy autobusów wynikających ze zmian organizacyjnych szkół na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

2)w wypadku wyniknięcia potrzeby dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych,

3)w wypadku wystąpienia konieczności objazdów w szczególności powstałych w wyniku remontów lub napraw: dróg, mostów, przejazdów kolejowych.

4)w przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół,

5)w przypadku zaistnienia innych dni wolnych od zajęć w szczególności świąt kościelnych, państwowych, resortowych, zmian w organizacji roku szkolnego wprowadzonych zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zarządzeniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zarządzonych przez dyrektora szkoły i innych okoliczności skutkujących zmianą ilości dni nauki szkolnej, nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy,

4.W przypadkach wskazanych w ust. 3 wartość wynagrodzenia ulega zmianie w sposób jak niżej: W przypadku zaistnienia dodatkowych dni wolnych od zajęć nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu proporcjonalnie do ilości dodatkowych dni wolnych w danym miesiącu, liczone w następujący sposób: wynagrodzenie za cały okres umowy ÷ ilość dni nauki szkolnej w tym okresie = dzienna stawka potrącenia. dzienna stawka potrącenia x ilość dni dodatkowo wolnych w danym miesiącu = kwota do potrącenia w danym miesiącu.

W przypadku okoliczności powodujących zmianę ilości przejeżdżanych kilometrów wynagrodzenie ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego wyliczonej stawki kilometrowej, stanowiącej podstawę do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  1. W razie zaistnienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, można dokonać zmiany umowy.
  2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
  3. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1) w wypadku konieczności zmiany rozkładu jazdy autobusów wynikających ze zmian organizacyjnych szkół na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

2) w wypadku wyniknięcia potrzeby dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych,

3) w wypadku wystąpienia konieczności objazdów w szczególności powstałych w wyniku remontów lub napraw: dróg, mostów, przejazdów kolejowych.

4) w przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół,

5) w przypadku zaistnienia innych dni wolnych od zajęć w szczególności świąt kościelnych, państwowych, resortowych, zmian w organizacji roku szkolnego wprowadzonych zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zarządzeniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zarządzonych przez dyrektora szkoły i innych okoliczności skutkujących zmianą ilości dni nauki szkolnej, nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy.

Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie

Ogłoszenie nr 584290-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

Nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie