OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT

Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Kłodzkiej na dz. nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki I

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU POGRZEBOWEGO, POŁOŻONEGO NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO przy ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim, dz. nr 657/5.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4×4 z funkcją ograniczania skażeń dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim

Zawiadomienie o wyborze oferty dowóz uczniów do szkół

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 10.08.2018 r.

 

Znak sprawy: 12/2-RPR/PN/U/2018

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Transport,  Ryszard Matyasik

57-300 Kłodzko,

  1. Malczewskiego D III/7

                                                                  

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017. poz. 1579 z późn. zm.) w imieniu Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenie nr Ogłoszenie nr 584290-N-2018 data zamieszczenia: 2018-07-09 r. oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia 5001594228-N-2018 data zamieszczenia 2018-07-09 zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych na zadanie inwestycyjne pn:

 

Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie”

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017. poz. 1579 z późn. zm.) najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia firma, która w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny uzyskała największa liczbę punktów, tj. 100  pkt.

Wartość brutto przedmiotu zamówienia  460 768,10 zł. (426 637,10 zł. netto)

Oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta:

Oferta nr 1:    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Transport,

Ryszard Matyasik

57-300 Kłodzko, ul. Malczewskiego D III/7

wartość brutto przedmiotu zamówienia  460 768,10 zł.

termin wykonania usługi  03.09.2018 r. do 19.06.2019 r.

oferta uzyskała zgodnie z Rozdziałem 16 SIWZ ocenę  100,00 pkt.

Oferent nie został wykluczony, oferta nie została odrzucona.

W budżecie Gminy na 2018 rok  zabezpieczono  środki finansowe  w wysokości wystarczającej na realizację zadania.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie po  publikacji niniejszego zawiadomienia na stronach BIP Gminy i dostarczeniu zawiadomienia oferentowi ( art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit a).

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Strona BIP Urzędu Gminy.
  2. a/a

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Remont drogi gminnej wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową działka
nr 540/4 Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 12-14-16

KOMUNIKAT NR 1

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU POGRZEBOWEGO, POŁOŻONEGO NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO przy ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim, dz. nr 657/5.

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny: •

Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna •

Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym •

3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie