OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY do zadania pod nazwą „Zakup głównego serwera do Urzędu Gminy”

Kamieniec Ząbkowicki 2016-10-31

 

Nr sprawy 5-PR.3-WB.16

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 (dot. zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś euro) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, iż w wyniku zapytanie ofertowego z dnia 19 października 2016 r. na realizację zadania pod nazwą:

Zakup głównego serwera do Urzędu Gminy

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

PPHU SBS Adam Palus,

  1. Batalionów Chłopskich 11, 58-200 Dzierżoniów

za cenę

34.980,00 zł brutto

Dziękujemy pozostałym firmom za udział w przedmiotowym postępowaniu

KOMUNIKAT nr 1 dotyczący zapytania ofertowego ” Zakupu głównego serwera do Urzędu Gminy”

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 24 października 2016 roku

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT nr 1

 

Dotyczy: zapytania ofertowego ” Zakupu głównego serwera do Urzędu Gminy”

 

 

  • Zamawiający wskazuje konkretne rozwiązania konkretnych producentów (X10DRI,  C612 PCH, Kontroler RAID Avago MegaRAID 9361-8i SAS3 8x wew. Moduł Cache Vault dla Avago 9361) charakterystyczne dla rozwiązań firmy ACTION – serwerów Actina. Wskazanie konkretnych rozwiązań ogranicza konkurencję. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenia serwera z komponentami alternatywnymi o parametrach nie gorszych niż podane przez Zamawiającego

Odp.: Zamawiający dopuszcza stosowanie komponentów alternatywnych o parametrach nie gorszych niż podane w specyfikacji technicznej serwera.

Zakup głównego serwera do Urzędu Gminy

 

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 19 października 2016 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t. j. z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie oferty na wykonanie dostawy.

 

  1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  2. Przedmiot zamówienia:

Zakup głównego serwera do Urzędu Gminy.

  1. Wyceny wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać w oparciu o załączoną specyfikację techniczną.
  2. Termin realizacji zamówienia do 10 grudnia 2016 r.
  3. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Zakup głównego serwera do Urzędu Gminy”.
  4. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 10 Sekretariat lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki – do dnia 27 października 2016 r. do godziny 10.00.
  5. Osoba do kontaktu Benedykt Wołoszczuk tel. 748 162 018, 531152644, e-mail informatyk@kamzab.pl

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wykonanie zabiegów w postaci cięć pielęgnacyjnych w koronach 4 szt. pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

„Odbudowa drogi Byczeń nr dz.436 kilometraż 0,000-0,100 [Intensywne opady deszczu sierpień 2015r.]”.