Zakup głównego serwera do Urzędu Gminy

 

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 19 października 2016 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t. j. z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie oferty na wykonanie dostawy.

 

  1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  2. Przedmiot zamówienia:

Zakup głównego serwera do Urzędu Gminy.

  1. Wyceny wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać w oparciu o załączoną specyfikację techniczną.
  2. Termin realizacji zamówienia do 10 grudnia 2016 r.
  3. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Zakup głównego serwera do Urzędu Gminy”.
  4. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 10 Sekretariat lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki – do dnia 27 października 2016 r. do godziny 10.00.
  5. Osoba do kontaktu Benedykt Wołoszczuk tel. 748 162 018, 531152644, e-mail informatyk@kamzab.pl

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wykonanie zabiegów w postaci cięć pielęgnacyjnych w koronach 4 szt. pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

„Odbudowa drogi Byczeń nr dz.436 kilometraż 0,000-0,100 [Intensywne opady deszczu sierpień 2015r.]”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Modernizacja Oświetlenia Alejki Parkowej, Trasy Rowerowej Szlaku Królewny Marianny Orańskiej w ramach zadania budżetowego ,, odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn. : Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, R.82, działka nr 162, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, obręb Pomianów Górny na długości 200 mb.

             Kamieniec Ząbkowicki, dnia  09.09.2016 r.

RGG.341.1.2016

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn. :  Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, R.82, działka nr 162, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, obręb Pomianów Górny na długości 200 mb.

 

Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje,  że w wyniku przeprowadzonego  postępowania  wybrano ofertę  P.H.U.W.K „TRAK-BUD” Wojciech Kowal, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Wileńska 4 na wykonanie ww. zadania za kwotę (brutto)  10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem
ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego ”kamienieckie doły”.