OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Modernizacja Oświetlenia Alejki Parkowej, Trasy Rowerowej Szlaku Królewny Marianny Orańskiej w ramach zadania budżetowego ,, odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn. : Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, R.82, działka nr 162, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, obręb Pomianów Górny na długości 200 mb.

             Kamieniec Ząbkowicki, dnia  09.09.2016 r.

RGG.341.1.2016

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn. :  Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, R.82, działka nr 162, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, obręb Pomianów Górny na długości 200 mb.

 

Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje,  że w wyniku przeprowadzonego  postępowania  wybrano ofertę  P.H.U.W.K „TRAK-BUD” Wojciech Kowal, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Wileńska 4 na wykonanie ww. zadania za kwotę (brutto)  10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem
ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego ”kamienieckie doły”.

WYNIKI NABORU II ETAP

             Kamieniec Ząbkowicki, dnia  04.08.2016 r.

RGG.341.1.2016

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn. : Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, działki: nr 160 i 239 obręb Pomianów Górny na długości 680 mb.

Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje,  że w wyniku przeprowadzonego  postępowania  wybrano ofertę  PPU HYDRO-BUD, 57-530 Międzylesie Goworów 91 na wykonanie ww. zadania za kwotę (brutto) 19 680, 00,00 zł, (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł).