Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mrokociniu

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t. j. z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych.

Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Przedmiot zamówienia:

„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mrokociniu”.

polegające na Wykonaniu ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Mrokocin.

Zakup rozdrabniacza do gałęzi oraz wozu asenizacyjnego jednoosiowego o pojemności ok. 4000 l wraz z kompletem węży do podlewania w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim „

Zakup rozdrabniacza do gałęzi oraz wozu asenizacyjnego jednoosiowego o pojemności ok. 4000 l wraz z kompletem węży do podlewania w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim ”

w załączeniu

WYNIK POSTĘPOWANIA

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, działki: nr 164 i 163/1 obręb Pomianów Górny na długości 500 mb.

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, działki: nr 164 i 163/1 obręb Pomianów Górny na długości 500 mb

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z  2015, poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem

ofertowym o  cenę dostawy usług / robót budowlanych

  1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  2. Przedmiot zamówienia : Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego,

działki: nr 164 i 163/1  obręb Pomianów Górny na długości 500 mb.

  1. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2016 roku
  2. Kryterium oceny ofert: cena 100%
  3. Inne istotne warunki zamówienia: —-
  4. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę  upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, miejscowość Pomianów Górny Gmina Kamieniec Ząbkowicki”,

 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 10 (Sekretariat), pocztą na adres: Urząd

Gminy,  57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, pocztą elektroniczna na adres:  podgorna@kamzab.pl lub faksem pod nr 74 8173 361.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty.

      Ofertę złożyć należy do dnia  23.05.2016 r. godz. 10.00