Pytanie dotyczące postępowania- zapytania ofertowego pn:

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami:

– odbudowa obiektu Pałacowo-Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie Mauzoleum, zlokalizowanego w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim,

– wykonanie robót budowlanych na odtworzenie balustrady tarasu widokowego Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa ,

– wykonanie robót budowlanych rekonstrukcji stolarki okiennej parteru dziedzińca Pałacu – Zamku w Kamieńcu Ząbkowickim ,
– odbudowa Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa w zakresie części oświetlenia objętego Decyzja Starosty Powiatu Ząbkowickiego nr 335/2013 z dnia 13.09.2013r.,

REZYGNACJA Z WYKONANIA ZADANIA

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, działki: nr 319 i 323 obręb Sosnowa na długości 1228 mb.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

„Świadczenie usług w zakresie zarządzania projektem i rozliczania dofinansowania dla projektu: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe”.

OGŁOSZENIE O WYBRANIU OFERTY

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, działki: nr 319 i 323 obręb Sosnowa na długości 1228 mb.

KOMUNIKAT NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Świadczenie usług w zakresie zarządzania projektem i rozliczania dofinansowania dla projektu: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe”.