ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz książki obiektu dla
wiaduktu drogowego na działce nr 404 obręb Byczeń, Gmina Kamieniec Ząbkowicki,
nad linią kolejową nr 137 Katowice – Legnica, szlak Paczków – Kamieniec
Ząbkowicki w km 175,935

Budowa punktów świetlnych na terenie gminy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE         

nr 5-PR.2-TS.18

 

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.  zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Przedmiot  zamówienia:

„Budowa punktów świetlnych na terenie gminy”

Przedmiot zamówienia, obejmuje: zakup i montaż urządzeń solarnych stacjonarnych służących do oświetlenia terenów publicznych:  w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Mostowa– 2 szt, Ożary – szt. 2 ,  Byczeń  szt. 1.

Inwestor wymaga zastosowania lamp solarnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:

Wysokość masztu: min. 5m

Wysokość źródła światła led: min. 4,5m

Moc źródła światła led min. 20 W

Barwa światła (chłodna barwa) 5000/7000 K

Strumień świetlny: min. 2 900 lm

Trwałość źródła światła min. 30 000 h

Napięcie zasilania 24 V

Pojemność akumulatorów > 120 Ah

Warunki pracy:

Przedział temperatury: min. od -20st. C do 45st. C

Przedział wilgotności: od 10%   do 95%

Mikroprocesorowy regulator pracy lampy: TAK

Czas ładowania akumulatorów: max. lato do 4h, max zima do 10 h

Okres autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach 2 do 3 dni

Fundament prefabrykowany.

Minimalne wymagania dla modułu fotowoltaicznego:

Moc modułu fotowoltaicznego min. 270 W

Napięcie maksymalne Vmpp: min. 31,3 V

Max natężenie prądu: Impp: min. 8,60A

Napięcie jałowe Voc: min. 38,5 V

Prąd zwarcia Isc: min. 9,08 A

Sprawność modułu: min 16,5%

Wykonawca możne złożyć jedną ofertę.

Termin realizacji zamówienia:  do 30.10.2018 r.

Kryterium oceny ofert: cena

Inne istotne warunki zamówienia:

Do oferty należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający, że oferowane lampy solarne posiadają parametry techniczne wymagane przez Inwestora w ogłoszeniu.
 2. Oświadczenie, że przedmiot umowy wykona osobiście oraz za pomocą współpracowników w zakresie:
 3. …………………………………………- …………………………….

(zakres realizowany przez współpracownika)                           ( imię i nazwisko współpracownika)

 1. …………………………………………- ……………………

(zakres realizowany przez współpracownika                             ( imię i nazwisko współpracownika)

– jeżeli wykonawca będzie całe zadanie osobiście należy wpisać – nie dotyczy.

Sposób przygotowania oferty i miejsce jej złożenia.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe:  Budowa punktów świetlnych na terenie gminy”

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego:

Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, sekretariat pok. 10, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: twardowski@kamienieczabkowicki.eu  lub faksem pod nr 74 817 33 61.

Niezłożeni oferty w wymaganym terminie z wymaganymi załącznikami spowoduje odrzucenie oferty.

Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia: 22.08.2018 r. godz. 1500

Oferta złożona w terminie to ta, które w wymienionym wyżej terminie została złożona            u Zamawiającego.

 

 

…………………………………………………………..

Załączniki:                                                    (data, podpis kierownika jednostki )

 1. wzór umowy – 3 szt
 2. wzór oferty – 3 szt.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH (ROBÓT BUDOWLANYCH) W BUDYNKU GARAŻOWYM REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PRZY UL.LEŚNEJ NR 2 W KAMIEŃCU ZABKOWICKIM

Prowadzenie nadzorów

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Przedmiot zamówienia:

Remont świetlicy wiejskiej w Suszce

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych.

 

 1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
 2. Przedmiot zamówienia:  „Remont świetlicy wiejskiej w Suszce”

Prace polegające na remoncie ogrodzenia zgodnie z przedmiarem robót w miejscowości Suszka.

 1. Wyceny wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać w oparciu o załączony przedmiar wraz z uzupełnieniem barierki na mostku prowadzącym do terenu rekreacyjnego oraz obniżeniem studzienki.
 2. W ofercie należy przedłożyć wypełniony kosztorys ofertowy.
 3. Planowany termin realizacji zamówienia do 13 września 2017 r.
 4. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Remont świetlicy wiejskiej w Suszce
 5. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 10 Sekretariat lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki – do dnia 20 lipca 2018 r. do godziny 10.00.
 6. Osoba do kontaktu Benedykt Wołoszczuk tel. 748 162 018, e-mail informatyk@kamzab.pl