ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Całościowa obsługa cateringowa Pożegnanie lata z Marianną Orańską w Kamieńcu Ząbkowickim w dniu 22.09.2018 r.

Wyniki z otwarcia ofert

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, działki nr 129/3, 129/4, 209/2, 209/3 obręb Ożary na długości 850 mb.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz książki obiektu dla
wiaduktu drogowego na działce nr 404 obręb Byczeń, Gmina Kamieniec Ząbkowicki,
nad linią kolejową nr 137 Katowice – Legnica, szlak Paczków – Kamieniec
Ząbkowicki w km 175,935

Budowa punktów świetlnych na terenie gminy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE         

nr 5-PR.2-TS.18

 

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.  zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Przedmiot  zamówienia:

„Budowa punktów świetlnych na terenie gminy”

Przedmiot zamówienia, obejmuje: zakup i montaż urządzeń solarnych stacjonarnych służących do oświetlenia terenów publicznych:  w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Mostowa– 2 szt, Ożary – szt. 2 ,  Byczeń  szt. 1.

Inwestor wymaga zastosowania lamp solarnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:

Wysokość masztu: min. 5m

Wysokość źródła światła led: min. 4,5m

Moc źródła światła led min. 20 W

Barwa światła (chłodna barwa) 5000/7000 K

Strumień świetlny: min. 2 900 lm

Trwałość źródła światła min. 30 000 h

Napięcie zasilania 24 V

Pojemność akumulatorów > 120 Ah

Warunki pracy:

Przedział temperatury: min. od -20st. C do 45st. C

Przedział wilgotności: od 10%   do 95%

Mikroprocesorowy regulator pracy lampy: TAK

Czas ładowania akumulatorów: max. lato do 4h, max zima do 10 h

Okres autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach 2 do 3 dni

Fundament prefabrykowany.

Minimalne wymagania dla modułu fotowoltaicznego:

Moc modułu fotowoltaicznego min. 270 W

Napięcie maksymalne Vmpp: min. 31,3 V

Max natężenie prądu: Impp: min. 8,60A

Napięcie jałowe Voc: min. 38,5 V

Prąd zwarcia Isc: min. 9,08 A

Sprawność modułu: min 16,5%

Wykonawca możne złożyć jedną ofertę.

Termin realizacji zamówienia:  do 30.10.2018 r.

Kryterium oceny ofert: cena

Inne istotne warunki zamówienia:

Do oferty należy dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający, że oferowane lampy solarne posiadają parametry techniczne wymagane przez Inwestora w ogłoszeniu.
  2. Oświadczenie, że przedmiot umowy wykona osobiście oraz za pomocą współpracowników w zakresie:
  3. …………………………………………- …………………………….

(zakres realizowany przez współpracownika)                           ( imię i nazwisko współpracownika)

  1. …………………………………………- ……………………

(zakres realizowany przez współpracownika                             ( imię i nazwisko współpracownika)

– jeżeli wykonawca będzie całe zadanie osobiście należy wpisać – nie dotyczy.

Sposób przygotowania oferty i miejsce jej złożenia.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe:  Budowa punktów świetlnych na terenie gminy”

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego:

Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, sekretariat pok. 10, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: twardowski@kamienieczabkowicki.eu  lub faksem pod nr 74 817 33 61.

Niezłożeni oferty w wymaganym terminie z wymaganymi załącznikami spowoduje odrzucenie oferty.

Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia: 22.08.2018 r. godz. 1500

Oferta złożona w terminie to ta, które w wymienionym wyżej terminie została złożona            u Zamawiającego.

 

 

…………………………………………………………..

Załączniki:                                                    (data, podpis kierownika jednostki )

  1. wzór umowy – 3 szt
  2. wzór oferty – 3 szt.