Prowadzenie nadzorów

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Przedmiot zamówienia:

Remont świetlicy wiejskiej w Suszce

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych.

 

  1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  2. Przedmiot zamówienia:  „Remont świetlicy wiejskiej w Suszce”

Prace polegające na remoncie ogrodzenia zgodnie z przedmiarem robót w miejscowości Suszka.

  1. Wyceny wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać w oparciu o załączony przedmiar wraz z uzupełnieniem barierki na mostku prowadzącym do terenu rekreacyjnego oraz obniżeniem studzienki.
  2. W ofercie należy przedłożyć wypełniony kosztorys ofertowy.
  3. Planowany termin realizacji zamówienia do 13 września 2017 r.
  4. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Remont świetlicy wiejskiej w Suszce
  5. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 10 Sekretariat lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki – do dnia 20 lipca 2018 r. do godziny 10.00.
  6. Osoba do kontaktu Benedykt Wołoszczuk tel. 748 162 018, e-mail informatyk@kamzab.pl

 

OGŁOSZENIE Z WYBORU OFERTY

Zakup: zestawu PSP R1 z deską ortopedyczną, wyważarki do drzwi, 2 szt. defibrylatorów, w odrębnym postępowaniu.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Uzbrojenie działek przy ul. Fiołkowej w Kamieńcu Ząbkowickim” – w ramach zadania wchodzi wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z pozwoleniem na budowę (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna i deszczowa)