REZYGNACJA Z WYKONANIA ZADANIA

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, działki: nr 319 i 323 obręb Sosnowa na długości 1228 mb.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

„Świadczenie usług w zakresie zarządzania projektem i rozliczania dofinansowania dla projektu: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe”.

OGŁOSZENIE O WYBRANIU OFERTY

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, działki: nr 319 i 323 obręb Sosnowa na długości 1228 mb.

KOMUNIKAT NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Świadczenie usług w zakresie zarządzania projektem i rozliczania dofinansowania dla projektu: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe”.

Remont stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Śrem 15

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t. j. z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych.

 

 1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
 2. Przedmiot zamówienia:

„Remont stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Śrem 15”.

Prace polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej zgodnie z przedmiarem robót w miejscowości Śrem.

 1. Wyceny wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać w oparciu o załączony przedmiar.
 2. W ofercie należy przedłożyć wypełniony kosztorys ofertowy.
 3. Planowany termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2017 r.
 4. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Remont stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Śrem 15”.
 5. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 10 Sekretariat lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki – do dnia 26 czerwca 2017 r. do godziny 11.00.
 6. Osoba do kontaktu Benedykt Wołoszczuk tel. 748 162 018, e-mail informatyk@kamzab.pl

 

Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego działka nr 73/2 w Sławęcinie

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t. j. z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych.

 

 1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
 2. Przedmiot zamówienia:

„Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego działka nr 73/2 w Sławęcinie”

Prace polegające na remoncie ogrodzenia zgodnie z przedmiarem robót w miejscowości Sławęcin. Jednocześnie w cenie zamówienia zawarte powinny być również dodatkowe prace tj., uzupełnienie barierki na mostku prowadzącym do terenu rekreacyjnego oraz obniżenie studzienki.

 1. Wyceny wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać w oparciu o załączony przedmiar wraz z uzupełnieniem barierki na mostku prowadzącym do terenu rekreacyjnego oraz obniżeniem studzienki.
 2. W ofercie należy przedłożyć wypełniony kosztorys ofertowy.
 3. Planowany termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2017 r.
 4. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego działka nr 73/2 w Sławęcinie”.
 5. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 10 Sekretariat lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki – do dnia 26 czerwca 2017 r. do godziny 10.00.
 6. Osoba do kontaktu Benedykt Wołoszczuk tel. 748 162 018, e-mail informatyk@kamzab.pl