OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: „Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej”

Ogłoszenie nr 545185-N-2018 z dnia 2018-04-18 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Gmina Kamieniec Ząbkowicki:

„Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej”

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Działania 7: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych PROW na lata 2014-2020.

Typ operacji 7.4.2. „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów