Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

57-230 Kamieniec Ząbk.

ul Ząbkowicka 26

tel.(074)81-62-010 do 011

fax (074)81-73-361

 

 

 

                                                                                               Kamieniec Ząbkowicki, 16.08.2018

OR.0002.57.2014

 

ZAPROSZENIE

                                                                                                                                           

ZAPRASZAM NA LVII SESJĘ RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI VII KADENCJI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 SIERPNIA 2018 r. /WTOREK/ O GODZ. 13.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM UL. ZĄBKOWICKA 26

 

 

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 lipca 2018 roku.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
 5. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Budowa punktów świetlnych na terenie gminy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE         

nr 5-PR.2-TS.18

 

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.  zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Przedmiot  zamówienia:

„Budowa punktów świetlnych na terenie gminy”

Przedmiot zamówienia, obejmuje: zakup i montaż urządzeń solarnych stacjonarnych służących do oświetlenia terenów publicznych:  w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Mostowa– 2 szt, Ożary – szt. 2 ,  Byczeń  szt. 1.

Inwestor wymaga zastosowania lamp solarnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:

Wysokość masztu: min. 5m

Wysokość źródła światła led: min. 4,5m

Moc źródła światła led min. 20 W

Barwa światła (chłodna barwa) 5000/7000 K

Strumień świetlny: min. 2 900 lm

Trwałość źródła światła min. 30 000 h

Napięcie zasilania 24 V

Pojemność akumulatorów > 120 Ah

Warunki pracy:

Przedział temperatury: min. od -20st. C do 45st. C

Przedział wilgotności: od 10%   do 95%

Mikroprocesorowy regulator pracy lampy: TAK

Czas ładowania akumulatorów: max. lato do 4h, max zima do 10 h

Okres autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach 2 do 3 dni

Fundament prefabrykowany.

Minimalne wymagania dla modułu fotowoltaicznego:

Moc modułu fotowoltaicznego min. 270 W

Napięcie maksymalne Vmpp: min. 31,3 V

Max natężenie prądu: Impp: min. 8,60A

Napięcie jałowe Voc: min. 38,5 V

Prąd zwarcia Isc: min. 9,08 A

Sprawność modułu: min 16,5%

Wykonawca możne złożyć jedną ofertę.

Termin realizacji zamówienia:  do 30.10.2018 r.

Kryterium oceny ofert: cena

Inne istotne warunki zamówienia:

Do oferty należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający, że oferowane lampy solarne posiadają parametry techniczne wymagane przez Inwestora w ogłoszeniu.
 2. Oświadczenie, że przedmiot umowy wykona osobiście oraz za pomocą współpracowników w zakresie:
 3. …………………………………………- …………………………….

(zakres realizowany przez współpracownika)                           ( imię i nazwisko współpracownika)

 1. …………………………………………- ……………………

(zakres realizowany przez współpracownika                             ( imię i nazwisko współpracownika)

– jeżeli wykonawca będzie całe zadanie osobiście należy wpisać – nie dotyczy.

Sposób przygotowania oferty i miejsce jej złożenia.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe:  Budowa punktów świetlnych na terenie gminy”

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego:

Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, sekretariat pok. 10, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: twardowski@kamienieczabkowicki.eu  lub faksem pod nr 74 817 33 61.

Niezłożeni oferty w wymaganym terminie z wymaganymi załącznikami spowoduje odrzucenie oferty.

Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia: 22.08.2018 r. godz. 1500

Oferta złożona w terminie to ta, które w wymienionym wyżej terminie została złożona            u Zamawiającego.

 

 

…………………………………………………………..

Załączniki:                                                    (data, podpis kierownika jednostki )

 1. wzór umowy – 3 szt
 2. wzór oferty – 3 szt.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4×4 z funkcją ograniczania skażeń dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim

Zawiadomienie o wyborze oferty dowóz uczniów do szkół

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 10.08.2018 r.

 

Znak sprawy: 12/2-RPR/PN/U/2018

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Transport,  Ryszard Matyasik

57-300 Kłodzko,

 1. Malczewskiego D III/7

                                                                  

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017. poz. 1579 z późn. zm.) w imieniu Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenie nr Ogłoszenie nr 584290-N-2018 data zamieszczenia: 2018-07-09 r. oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia 5001594228-N-2018 data zamieszczenia 2018-07-09 zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych na zadanie inwestycyjne pn:

 

Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie”

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017. poz. 1579 z późn. zm.) najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia firma, która w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny uzyskała największa liczbę punktów, tj. 100  pkt.

Wartość brutto przedmiotu zamówienia  460 768,10 zł. (426 637,10 zł. netto)

Oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta:

Oferta nr 1:    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Transport,

Ryszard Matyasik

57-300 Kłodzko, ul. Malczewskiego D III/7

wartość brutto przedmiotu zamówienia  460 768,10 zł.

termin wykonania usługi  03.09.2018 r. do 19.06.2019 r.

oferta uzyskała zgodnie z Rozdziałem 16 SIWZ ocenę  100,00 pkt.

Oferent nie został wykluczony, oferta nie została odrzucona.

W budżecie Gminy na 2018 rok  zabezpieczono  środki finansowe  w wysokości wystarczającej na realizację zadania.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie po  publikacji niniejszego zawiadomienia na stronach BIP Gminy i dostarczeniu zawiadomienia oferentowi ( art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit a).

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 1. Strona BIP Urzędu Gminy.
 2. a/a

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Remont drogi gminnej wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową działka
nr 540/4 Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 12-14-16

KOMUNIKAT NR 1

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU POGRZEBOWEGO, POŁOŻONEGO NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO przy ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim, dz. nr 657/5.

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny: •

Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna •

Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym •

3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie