03/10/2018    S190    – – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta 

Polska-Kamieniec Ząbkowicki: Usługi udzielania kredytu

2018/S 190-429718

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Kamieniec Ząbkowicki
8871635266
ul. Ząbkowicka 26
Kamieniec Ząbkowicki
57-230
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Rozumek
Tel.: +48 748162023
E-mail: przetargi@kamienieczabkowicki.eu
Kod NUTS: PL517Adresy internetowe:

Główny adres: www.kamienieczabkowicki.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty-kategoria/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Kamieniec Ząbkowicki
8871635266
ul. Ząbkowicka 26
Kamieniec Ząbkowicki
57-230
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Rozumek
Tel.: +48 748162023
E-mail: przetargi@kamienieczabkowicki.eu
Kod NUTS: PL517Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty-kategoria/przetargi/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Długoterminowy kredyt w wysokości do 4 915 750,56 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

II.1.2)Główny kod CPV

66113000
II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu w wysokości do 4 915 750,56 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Kredyt musi być uruchomiony w jednej transzy do dnia 31.12.2018 r. Zamawiający zastrzega możliwość nie pobrania kredytu w pełnej wysokości, tj. 4 915 750,56 PLN.

Odsetki naliczane będą za kwartał kalendarzowy od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu.

Koszt udzielenia i obsługi kredytu oraz wszelkich innych czynności bankowych dotyczących przedmiotu niniejszego zamówienia stanowią jedynie odsetki, naliczone z uwzględnieniem zmiennego oprocentowania kredytu, tj. sumy zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M i niezmiennej w całym okresie kredytowania stawki procentowej marży wykonawcy/banku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 591 717.45 EUR
II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu w wysokości do 4 915 750,56 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Kredyt musi być uruchomiony w jednej transzy do dnia 31.12.2018 r. Dokładny czas uruchomienia i kwota kredytu zostaną określone przez zamawiającego w oparciu o pisemną dyspozycję o uruchomienie kredytu, która zostanie złożona wykonawcy za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, na numer faksu lub adres e-mail wskazany w umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech dni następujących po dniu, w którym zostanie złożona wykonawcy pisemna dyspozycja zamawiającego o uruchomienie kredytu. Dyspozycja zamawiającego zostanie złożona nie później niż do godz. 11:00. Poprzez uruchomienie kredytu rozumie się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy zamawiającego.

Zamawiający zastrzega możliwość nie pobrania kredytu w pełnej wysokości, tj. 4 915 750,56 PLN. W takim przypadku wykonawca nie obciąży zamawiającego kosztami nie pobranego kredytu. Prowizja, odsetki, opłaty itp., od niepobranego kredytu w pełnej wysokości 4 915 750,56 PLN, nie są dopuszczalne.

Spłata rat kredytu będzie następowała w okresie 30.9.2020 r. – 30.9.2039 r. zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odsetki naliczane będą za kwartał kalendarzowy od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu. Naliczone odsetki płatne będą do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, za który dokonano naliczenia.

Wykonawca będzie naliczał odsetki od dnia uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego jego faktyczną spłatę.

Odsetki naliczone za ostatni okres obrachunkowy, tj. od 1.7.2039 r. do dnia poprzedzającego ostateczny termin spłaty kredytu, będą płatne do dnia 30.9.2039 r.

Koszt udzielenia i obsługi kredytu oraz wszelkich innych czynności bankowych dotyczących przedmiotu niniejszego zamówienia stanowią jedynie odsetki, naliczone z uwzględnieniem zmiennego oprocentowania kredytu, tj. sumy zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M i niezmiennej w całym okresie kredytowania stawki procentowej marży wykonawcy/banku.

Za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca kwartału kalendarzowego, w którym uruchomiono kredyt, przy naliczaniu odsetek zostanie przyjęta stawka WIBOR 3M notowana w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten kwartał kalendarzowy. Za okresy następne, obejmujące kwartały kalendarzowe, przy naliczaniu odsetek za dany kwartał kalendarzowy będzie przyjmowana stawka WIBOR 3M notowana w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten kwartał kalendarzowy.

Poprzez kwartały kalendarzowe należy rozumieć okresy obejmujące trzy miesiące rozpoczynające się od 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października.

Zmiana wysokości odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M. Stosownie do art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych kapitalizacja odsetek od kredytu jest niedopuszczalna.

Wszelkie zmiany harmonogramu spłaty będą dokonywane i dostarczane bezpłatnie zamawiającemu na wskazany w pkt 1 specyfikacji adres do korespondencji.

Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego spłacania rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, tj. prowizji, abonamentów, opłat, odsetek itp.

Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji, abonamentów, opłat, itp., płatnych na rzecz wykonawcy związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia.

Zabezpieczeniem kredytu oraz należności ubocznych wynikających z kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Stawka procentowa odsetek od zadłużenia przeterminowanego nie może być wyższa niż odsetki maksymalne, wynikające z art. 359 § 2(1) ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1025 ze zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 31/12/2018
Koniec: 30/09/2039
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Działalność prowadzona na wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że:

— posiada zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych,

— jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli przepisy wymagają wpisu do Rejestru) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

W umowie wykonawca powinien wprowadzić zapisy określone w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/11/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 08/11/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, I piętro pokój Nr 13 (Sala posiedzeń), POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura otwarcia zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 35 000,00 PLN.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:

a) oświadczenia we wskazanym zakresie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – złożonego zgodnie z pkt 5,

b) zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), tj. zezwolenia Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych,

c) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli przepisy wymagają wpisu do Rejestru) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy:

a) oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, w zakresie nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – złożonego zgodnie z pkt 5,

b) dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej (listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm./ albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

4. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:

a) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy,

b) zaproponowany przez wykonawcę projekt umowy (wraz z harmonogramem spłaty kredytu), podpisany przez wykonawcę (projekt umowy oraz harmonogram spłaty kredytu winny być zgodne z postanowieniami wynikającymi z załącznika nr 3 do SIWZ oraz z opisem przedmiotu zamówienia i opisem sposobu obliczenia ceny, wskazanymi w pkt 3 i pkt 15 SIWZ),

c) dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt 11 SIWZ.

5. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest przesłać zamawiającemu zaszyfrowane i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, w zakresie wskazanym w pkt 7 ust. 1 SIWZ oraz w zakresie nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającego przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni- jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i ust. 6 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/09/2018

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wykaz załączników do SIWZ
kredyt - załączniki do SIWZ

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 2018-10-03
Opublikował: Benedykt Wołoszczuk
Data publikacji: 03.10.2018


Poprzednie wersje: