Ogłoszenie nr 584290-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.

 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

Nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kamieniec Ząbkowicki, krajowy numer identyfikacyjny 89071844900000, ul. ul. Ząbkowicka 26 , 57230 Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8162010, e-mail gmina@kamzab.pl, faks 074 8173361.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.kamienieczabkowicki.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty-kategoria/zamowienia-publiczne/

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty-kategoria/zamowienia-publiczne/

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

drogą pocztową, kurierem, osobiście

Adres:

57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie”

Numer referencyjny: 12/2/RPR/PN-U/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

nie dotyczy

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje :

1) Wykonanie zadania przewozu uczniów do i ze szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie,

2) Szczegółowy opis tras oraz liczbę opiekunów w autobusach określono w załączniku nr 1 do SIWZ.

3) Ograniczenia drogowe na trasie przejazdu:

 1. a) przejazd pod mostem kolejowym o wysokości do 3,5 m w kierunku do Zespołu Szkół nr 2 (Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim) oraz w kierunku do Starczowa,
 2. b) przejazd przez most w Topoli o tonażu do 9 t w kierunku wsi Byczeń,

4) Liczbę uczniów określono w załączniku nr 2 do SIWZ.

5) Dzieci klas nauczania początkowego i przedszkolne muszą mieć zagwarantowany wcześniejszy powrót ze szkoły do domu zgodnie z proponowanym rozkładem jazdy zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

6) Wykonawca, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i pierwszeństwa przejazdu przewożonym uczniom, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w miarę posiadania wolnych miejsc w autobusach przewożących uczniów, w porozumieniu z Zamawiającym, może przewozić nauczycieli, pracowników szkoły dojeżdżających do szkoły lub do domu oraz nauczycieli nauczania indywidualnego dojeżdżających do miejsca zamieszkania ucznia i pracowników GOPS opiekujących się rodzinami ucznia.

7) Zapewnienie wykonania zamówienia pojazdami spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, nie starszymi niż 10 lat.

8) Zapewnienie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z chwilą powstania obowiązku dowozu ucznia niepełnosprawnego do placówki.

9) W razie wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji) przewoźnik powinien dostosować się do sytuacji , o której zostanie powiadomiony jeden dzień przed kursem lub niezwłocznie po wystąpieniu wskazanej sytuacji.

10) W każdym autobusie, mikrobusie musi znajdować się opiekun, który sprawuje nadzór nad bezpiecznym przejazdem uczniów i który posiada aktualne szkolenie BHP na stanowisku pracy opiekuna uczniów w autobusie. Do obowiązków opiekuna należy: a) zapewnienie bezpieczeństwa podczas wsiadania i wysiadania dzieci do i z pojazdu autobusowego. b) opieka i zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w trakcie przejazdu.60172000-4 11) W przypadku awarii pojazdu na trasie przejazdu Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić pojazd zastępczy celem bezpiecznego dowozu uczniów do szkoły lub do domu.

 

II.5) Główny kod CPV: 60172000-4

Dodatkowe kody CPV:

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE DOTYCZY

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2018-09-03   lub zakończenia: 2019-06-19

Okres w miesiącach    Okres w dniach          Data rozpoczęcia        Data zakończenia

2018-09-03     2019-06-19

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 1. Zamawiający od Wykonawców wymagać będzie przedłożenia aktualnej licencji na przewóz osób w transporcie drogowym.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

 1. Zamawiający od wykonawcy którego oferta oceniona zostanie najwyżej, wymagać będzie przedłożenia dokumentu właściwego banku, potwierdzającego stan rachunków/kont bankowych lub zdolności kredytowej na wartość nie mniejszą, jak wynikająca z zaoferowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym ceny netto.
 2. Zamawiający od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej wymagać będzie przedłożenie opłaconej polisy obejmującej cały okres zamówienia potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą jak 500 000,00 zł. na każde zdarzenie. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, warunek może być spełniony przez nich łącznie lub przez jednego z nich.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

 1. Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: – co najmniej 1 usługę o wartości minimum 400 000,00 PLN brutto, o zakresie i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tzn. przewozu osób w transporcie drogowym z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodu, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie lub – co najmniej 2 usługi o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto każda, o zakresie i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tzn. przewozu osób w transporcie drogowym z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodu, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
 2. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz 5 pojazdów przewidzianych do realizacji zadania, każdy z nich nie starszych niż 10 lat, z podaniem daty produkcji potwierdzonej w szczególności kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu lub kartą pojazdu. 3. Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług kierowania pojazdami i sprawowania opieki nad niepełnoletnimi uczniami , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczeni i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – co najmniej 5 kierowców posiadających uprawnienia (kat. D) i co najmniej 5 opiekunów pełnoletnich, przeszkolonych z BHP w zakresie sprawowania opieki przy minimum 3 godz. szkolenia ogólnego i 8 godz. szkolenia stanowiskowego (dokument składany na wezwanie Zamawiającego – załącznik nr 8 do SIWZ),

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument składany na wezwanie Zamawiającego)
 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument składany na wezwanie Zamawiającego)

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, lub realizowanych usług transportowych na wielkości odpowiednio: – co najmniej 1 usługę o wartości minimum 400 000,00 PLN brutto, o zakresie i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tzn. przewozu osób w transporcie drogowym z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodu, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie lub – co najmniej 2 usługi o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto każda, o zakresie i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tzn. przewozu osób w transporcie drogowym z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodu, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie (dokument składany na wezwanie Zamawiającego – załącznik nr 6 do SIWZ),
 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – co najmniej 5 kierowców posiadających uprawnienia (kat. D) i co najmniej 5 opiekunów pełnoletnich, przeszkolonych z BHP w zakresie sprawowania opieki przy minimum 3 godz. szkolenia ogólnego i 8 godz. szkolenia stanowiskowego (dokument składany na wezwanie Zamawiającego – załącznik nr 8 do SIWZ),
 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy, dokument składany na wezwanie Zamawiającego w formie oświadczenia udzielających zasoby).
 4. Dokument właściwego banku, potwierdzającego stan rachunków/kont bankowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy na wartość nie mniejszą, jak wynikająca z zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ceny netto (dokument składany na wezwanie Zamawiającego).

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej wymagać będzie przedłożenie opłaconej polisy obejmującej cały okres zamówienia potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą jak 500 000,00 zł. na każde zdarzenie. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, warunek może być spełniony przez nich łącznie lub przez jednego z nich.(dokument składany na wezwanie Zamawiającego, przed terminem podpisaniem umowy)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Zamawiający żąda przedłożenia dowódu wniesienia wadium, przed terminem składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł. 00/100).
 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 4. a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, z dopiskiem: Wadium – przetarg „Dowóz uczniów do szkół”.
 5. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 6. c) gwarancjach bankowych;
 7. d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 8. e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
 9. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
 10. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy załączyć do oferty przedmiotowy dokument, nie spinając go w całość z ofertą.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria          Znaczenie

Cena    60,00

rok produkcji pojazdu            40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 1. W razie zaistnienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, można dokonać zmiany umowy.
 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
 3. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1) w wypadku konieczności zmiany rozkładu jazdy autobusów wynikających ze zmian organizacyjnych szkół na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

2) w wypadku wyniknięcia potrzeby dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych,

3) w wypadku wystąpienia konieczności objazdów w szczególności powstałych w wyniku remontów lub napraw: dróg, mostów, przejazdów kolejowych.

4) w przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół,

5) w przypadku zaistnienia innych dni wolnych od zajęć w szczególności świąt kościelnych, państwowych, resortowych, zmian w organizacji roku szkolnego wprowadzonych zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zarządzeniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zarządzonych przez dyrektora szkoły i innych okoliczności skutkujących zmianą ilości dni nauki szkolnej, nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy,

4.W przypadkach wskazanych w ust. 3 wartość wynagrodzenia ulega zmianie w sposób jak niżej: W przypadku zaistnienia dodatkowych dni wolnych od zajęć nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu proporcjonalnie do ilości dodatkowych dni wolnych w danym miesiącu, liczone w następujący sposób: wynagrodzenie za cały okres umowy ÷ ilość dni nauki szkolnej w tym okresie = dzienna stawka potrącenia. dzienna stawka potrącenia x ilość dni dodatkowo wolnych w danym miesiącu = kwota do potrącenia w danym miesiącu. W przypadku okoliczności powodujących zmianę ilości przejeżdżanych kilometrów wynagrodzenie ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego wyliczonej stawki kilometrowej, stanowiącej podstawę do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-17, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

 

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (adres: ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Polska), w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 10. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

UWAGA

 

ZMAINA OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 500159428-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.

Kamieniec Ząbkowicki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 584290-N-2018

Data: 09/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Krajowy numer identyfikacyjny 89071844900000, ul. ul. Ząbkowicka  26, 57230   Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8162010, e-mail gmina@kamzab.pl, faks 074 8173361.

Adres strony internetowej (url): gmina@kamienieczabkowicki.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5.

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 1. W razie zaistnienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, można dokonać zmiany umowy.
 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
 3. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1)w wypadku konieczności zmiany rozkładu jazdy autobusów wynikających ze zmian organizacyjnych szkół na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

2)w wypadku wyniknięcia potrzeby dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych,

3)w wypadku wystąpienia konieczności objazdów w szczególności powstałych w wyniku remontów lub napraw: dróg, mostów, przejazdów kolejowych.

4)w przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół,

5)w przypadku zaistnienia innych dni wolnych od zajęć w szczególności świąt kościelnych, państwowych, resortowych, zmian w organizacji roku szkolnego wprowadzonych zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zarządzeniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zarządzonych przez dyrektora szkoły i innych okoliczności skutkujących zmianą ilości dni nauki szkolnej, nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy,

4.W przypadkach wskazanych w ust. 3 wartość wynagrodzenia ulega zmianie w sposób jak niżej: W przypadku zaistnienia dodatkowych dni wolnych od zajęć nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu proporcjonalnie do ilości dodatkowych dni wolnych w danym miesiącu, liczone w następujący sposób: wynagrodzenie za cały okres umowy ÷ ilość dni nauki szkolnej w tym okresie = dzienna stawka potrącenia. dzienna stawka potrącenia x ilość dni dodatkowo wolnych w danym miesiącu = kwota do potrącenia w danym miesiącu.

W przypadku okoliczności powodujących zmianę ilości przejeżdżanych kilometrów wynagrodzenie ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego wyliczonej stawki kilometrowej, stanowiącej podstawę do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 1. W razie zaistnienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, można dokonać zmiany umowy.
 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
 3. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1) w wypadku konieczności zmiany rozkładu jazdy autobusów wynikających ze zmian organizacyjnych szkół na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

2) w wypadku wyniknięcia potrzeby dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych,

3) w wypadku wystąpienia konieczności objazdów w szczególności powstałych w wyniku remontów lub napraw: dróg, mostów, przejazdów kolejowych.

4) w przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół,

5) w przypadku zaistnienia innych dni wolnych od zajęć w szczególności świąt kościelnych, państwowych, resortowych, zmian w organizacji roku szkolnego wprowadzonych zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zarządzeniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zarządzonych przez dyrektora szkoły i innych okoliczności skutkujących zmianą ilości dni nauki szkolnej, nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy.

Załączniki:

ogłoszenie - dowóz uczniów do szkoł 2018
SIWZ - dowóz uczniów do szkół 2018
zmiana ogłoszenia - dowóz uczniów do szkół 2018

Metryczka:

Wytworzył: Stanisław Twardowski
Data wytworzenia: 2018.07.09
Opublikował: Benedykt Wołoszczuk
Data publikacji: 09.07.2018


Poprzednie wersje: