Ogłoszenie nr 510007417-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550268463-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540268402-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Krajowy numer identyfikacyjny 89071844900000, ul. ul. Ząbkowicka  26, 57-230  Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8162010, e-mail gmina@kamzab.pl, faks 074 8173361.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kamienieczabkowicki.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

13/129-BGP/ZW-U/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości, zagospodarowanie i wywóz do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i workach na odpady usytuowanych przy budynkach mieszkalnych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu odpadów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 90514000-3, 90512000-9, 90513100-7, 90533000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 425522.16
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Złotostocka 4
Kod pocztowy: 57-230
Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 290.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 290.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 290.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Zamawiający zgodnie z ofertą Wykonawcy, za należyte i zgodne z postanowieniami niniejszej umowy wykonanie prac w okresie obowiązywania umowy zapłaci Wykonawcy: 1) kwotę 290,00 zł brutto za odbiór jednej tony (1 Mg) odpadów komunalnych; 2) kwotę 75,60 zł brutto za zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów komunalnych – gruz; 3) kwotę 265,57 zł brutto za zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów komunalnych – papier, tektura; 4) kwotę 147,60 zł brutto za zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów komunalnych – szkło; 5) kwotę 331,96 zł brutto za zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów komunalnych – tworzywa sztuczne; 6) kwotę 442,30 zł brutto za zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów komunalnych – niesegregowanych; 7) kwotę 94,40 zł brutto za zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów komunalnych – inne nie ulegające biodegradacji; 8) kwotę 371,82 zł brutto za zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów komunalnych – popiół; 9) kwotę 265,57 zł brutto za zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów komunalnych – odzież, tekstylia; 10) kwotę 442,30 zł brutto za zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów komunalnych – odpady wielkogabarytowe; 11) kwotę 237,05 zł brutto za zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów komunalnych -odpady ulegające biodegradacji; 12) kwotę 648,00 zł brutto za zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów komunalnych -zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; 13) kwotę 562,00 zł brutto za zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów komunalnych – zużyte opony.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 13  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Gmina Kamieniec Ząbkowicki udzieliła zamówienie samorządowemu zakładowi budżetowemu, nad którym sprawuję kontrolę, co umożliwia aktualne brzmienie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 

 

Wójt Gminy

Kamieniec Ząbkowicki

Załączniki:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metryczka:

Wytworzył: Karolina Czerniec
Data wytworzenia: 14.01.2020
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 14.01.2020