Kamieniec Ząbkowicki, dnia 26.09.2018 roku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Dot. Utworzenie turystycznych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku w ramach zadania pn. Udostępnienie ścieżek w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim w projekcie pn. „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) – dalej „Ustawa”, w nawiązaniu do art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.


Metryczka:

Wytworzył: Marian Ziemczonek
Data wytworzenia: 26.09.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 26.09.2018


Poprzednie wersje: