Kamieniec Ząbkowicki, dnia 21.03.2018 roku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Dot. Utworzenie turystycznych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku w ramach zadania pn. Udostępnienie ścieżek w Parku Kulturalnym w Kamieńcu Ząbkowickim w projekcie pn. „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) – dalej „Ustawa”, w nawiązaniu do art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 1 584 036,32 zł. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta na kwotę 3 488 004,20 zł. Wskazana kwota jest wyższa od środków przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny zaproponowanej w ofercie złożonej przez „ZBYLBRUK” Sp. z o.o.


Metryczka:

Wytworzył: Marian Ziemczonek
Data wytworzenia: 21.03.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 21.03.2018


Poprzednie wersje: