KARTA INFORMACYJNA

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna – ustawa z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

–     rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia

2004 r.(Dz.U. z 2004r. poz.26630) w sprawie sposobu i

trybu dokonywania podziałów nieruchomości .

 

Wymagane dokumenty wniosek – właściciela/i lub użytkownika wieczystego/

współużytkowników wieczystych- Druk do pobrania.

– tytuł prawny do nieruchomości,

– wypis i wyrys z katastru nieruchomości,

– wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których

mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

wykaz zmian gruntowych,

wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu

w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze

wieczystej,

mapę z projektem podziału .

Dokumenty od pkt. 6 do 9 składa się po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego ( z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Opinię wydaje Wójt w formie postanowienia .

Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26,

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Pokój nr 20, II piętro

Tel. 74/ 8162016

Termin załatwienia sprawy Zatwierdzenie lub odmowa podziału nieruchomości następuje w drodze decyzji Wójta Gminy, w terminie miesiąca od daty wpływu wymaganych dokumentów.

 

 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy   w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia decyzji stronie/stronom.

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

 

 

K A R T A    I N F O R M A C Y J N A

 

Nazwa Sprawy Dzierżawa nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy Kamieniec Ząbkowicki
Podstawa prawna – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

– ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

– Zarządzenie Nr 214/2012 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zasad wydzierżawiania oraz ustalania stawek czynszu za nieruchomości użytkowane rolniczo na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki.

– Uchwala Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. z późn. zm. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Wymagane dokumenty – wniosek o wydzierżawienie nieruchomości rolnej – wniosek do pobrania
Opłaty – roczny czynsz dzierżawny płatny w dwóch ratach w wysokości ustalonej przez oferenta w przetargu (podany w q żyta) w przypadku dzierżawy bezprzetargowej – czynsz naliczany jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 214/2012 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zasad wydzierżawiania oraz ustalania stawek czynszu za nieruchomości użytkowane rolniczo na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki.
Miejsce załatwienia sprawy – Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami ul. Ząbkowicka 26 pok. Nr 19, tel. 748162016
Termin załatwienia sprawy – Okres załatwienia wniosku wynosi ok. 1 miesiąca (tryb bezprzetargowy) lub ok. 3 miesięcy (przetarg). Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
Tryb odwoławczy – spory wynikłe z tytułu wykonywania umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

 

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A

 

Sprawa Dzierżawa nieruchomości nierolnej

 

Podstawa prawna –        – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

– ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

– Zarządzenie Nr 217/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości,

– Uchwala Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. z późn. zm. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

Wymagane dokumenty –         wniosek o wydzierżawienie nieruchomości – wniosek do pobrania

 

Opłaty –         roczny/miesięczny czynsz dzierżawny płatny w wysokości ustalonej przez oferenta w przetargu /lub w trybie bezprzetargowym/ na podstawie Zarządzenia Nr 217/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości,

 

Miejsce załatwienie sprawy –         Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. Nr 19, tel. 748162016
Termin załatwienia sprawy –         Okres załatwienia wniosku wynosi ok. 1 miesiąca. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
Tryb odwoławczy –         Spory wynikłe z tytułu wykonywania umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich.

 

KARTA INFORMACYJNA

W SPRAWIE :

Sprawa

 

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
Podstawa prawna –       Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) ,

–   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 ) Rozporządzenie ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości , ulic i adresów (Dz. U z 2012 r. Nr 23 poz.125).

Wymagane dokumenty – Wniosek- Druk do pobrania

– dla budynków nowo wybudowanych dołączyć kserokopię mapy

inwentaryzacyjnej .

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26,

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

Pokój nr 19, II piętro,

Tel. 074/ 8162016.

Termin załatwienia sprawy Wydanie zawiadomienia następuje nie później niż w terminie 30 dni do daty złożenia wymaganych dokumentów.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy

 

KARTA INFORMACYJNA

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.)

Uchwała Nr XXVII/146/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Wymagane dokumenty Wniosek – Druk do pobrania.
Opłaty Wiosek wolny jest od opłaty skarbowej.

Osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczania dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26,

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

Pokój nr 18, II piętro,

Tel. 074/ 8162029.

Termin załatwienia sprawy Wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Wałbrzychu w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 

KARTA INFORMACYJNA

NABYCIE LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ

NAJEMCY

Podstawa prawna – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) ,

– ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( tj.

Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm. )

– Uchwała Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu

Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania

nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu

nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub

wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Wymagane dokumenty – Wniosek- druk do pobrania

– kserokopia umowy najmu (najem nawiązany na czas

nieoznaczony),

– dowód wpłaty zaliczki na poczet opracowania dokumentacji

geodezyjnej i wyceny nieruchomości w kwocie 300 zł

wpłaconej na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu

Ząbkowickim ( BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki

43 9533 1030 2005 0000 0114 0001.

W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z nabycia

nieruchomości zaliczka ta nie podlega zwrotowi.

Opłaty – wniosek i załączniki zwolnione z opłaty skarbowe.

– koszty wyceny nieruchomości (zgodnie z fakturą),

– koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej (zgodnie z

fakturą),

– koszty sporządzenia aktu notarialnego(wg taksy

notarialnej)

– koszty sądowe (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

– cena nabycia lokalu (zgodnie z protokołem rokowań).

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26,

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

Pokój nr 18, II piętro, tel. 074/ 8162029.

Termin załatwienia sprawy Od 4 do 6 miesięcy. Przygotowanie lokalu mieszkalnego do sprzedaży wymaga:

– sporządzenia inwentaryzacji budynku (jeżeli brak)

– wystąpienia do Starostwa Powiatowego o wydanie

zaświadczenia o odrębności lokalu,

– sporządzenia dokumentacji geodezyjnej (jeżeli brak),

– wyceny lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i

udziałem w gruncie,

– sporządzenia zarządzenia Wójta Gminy o wykazaniu

nieruchomości do sprzedaży,

– sporządzenia protokołu rokowań,

– ustalenia terminu aktu notarialnego

Tryb odwoławczy Sprawa dotyczy postępowania cywilno-prawnego.

 

KARTA INFORMACYJNA

NABYCIE LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ

NAJEMCY

Podstawa prawna – ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

– uchwała Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z

dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania,

zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład

gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub

wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Wymagane dokumenty – Wniosek- Druk do pobrania

–   kserokopia umowy najmu (najem nawiązany na czas

nieoznaczony),

–   dowód wpłaty zaliczki na poczet opracowania

dokumentacji geodezyjnej i wyceny nieruchomości w

kwocie 300 zł wpłacone na konto Urzędu Gminy w

Kamieńcu Ząbkowickim (BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec

Ząbkowicki 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001.

W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z nabycia

nieruchomości zaliczka ta nie podlega zwrotowi.

Opłaty – wniosek i załączniki zwolnione z opłaty skarbowej

– koszty wyceny nieruchomości (zgodnie z fakturą),

– koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej (zgodnie z

fakturą),

– koszty sporządzenia aktu notarialnego(wg taksy

notarialnej)

– koszty sądowe (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

– cena nabycia lokalu (zgodnie z protokołem rokowań).

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26,

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

Pokój nr 18, II piętro, tel. 074/ 8162029.

Termin załatwienia sprawy Od 4 do 6 miesięcy. Przygotowanie lokalu użytkowego do sprzedaży wymaga:

– sporządzenia inwentaryzacji budynku (jeżeli brak)

– wystąpienia do Starostwa Powiatowego o wydanie

zaświadczenia o odrębności lokalu,

– sporządzenia dokumentacji geodezyjnej (jeżeli brak),

– wyceny lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i

udziałem w gruncie,

– sporządzenia zarządzenia Wójta Gminy o wykazaniu

nieruchomości do sprzedaży,

– sporządzenia protokołu rokowań,

– ustalenia terminu zawarcia aktu notarialnego.

Tryb odwoławczy Sprawa dotyczy postępowania cywilno-prawnego.

 

 

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A

 

 

Sprawa

         Sprzedaż nieruchomości rolnych

 

Podstawa prawna –          ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

–          ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

–          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.   poz. 1490 z późn. zm.)

–          Uchwała Nr XIV/86/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. z późn. zm. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

–     uchwała Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu

Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania

nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu

nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania

na okres dłuższy niż 3 lata.

Wymagane dokumenty –          wniosek osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości

–          z urzędu

Opłaty –          nie podlega opłacie skarbowej

 

Miejsce załatwienia sprawy –          Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

ul. Ząbkowicka 26, pok. Nr 18, II piętro, tel. 0748162029

 

Termin załatwienia sprawy –          Okres załatwienia wniosku wynosi ok. 6 miesięcy. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, wykonania operatu szacunkowego, sporządzenia wykazów i wywieszenia ich na tablicy ogłoszeń oraz ogłoszenia przetargu.

 

Tryb odwoławczy –          nie ma trybu odwoławczego

 

Załączniki:

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości
wniosek o kupno lokalu mieszkalnego
wniosek o kupno lokalu użytkowego
wniosek o kupno nieruchomosći
wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Metryczka:

Wytworzył: Anna Podgórna
Data wytworzenia: 29.01.2016
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 01.02.2016


Poprzednie wersje: