Urząd Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim

 1. Ząbkowicka 26,

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

 

tel. +48 (74) 8 162 021

fax. +48 (74) 8 173 361

e-mail: dudzic@kamienieczabkowicki.eu

Nazwa usługi: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Obywatel RP:

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” Druki dostępne na parterze Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (pok. Nr 3).
 2. Dowód osobisty lub paszport.

Cudzoziemiec:

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”
 2. Karta pobytu.

Opłaty : Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w pok. nr 3.

Sprawę załatwia:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich                                                                        

Nr pokoju – 3

Osoba do kontaktu

Łukasz Dudzic – Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Nr telefonu – 74 8 162 021

Godziny urzędowania, pn: 7,30-16,00, wt, śr, czw, : 7.30-15,30; pt : 7.30-15.00

Termin załatwienia: Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306).

Uwagi:

 1. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje     jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 2. Wymeldowania się z miejsca pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika   legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym w formie określonej
  w art. 33 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego dla dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 

 

Nazwa usługi: Zgłoszenie pobytu czasowego

Wymagane dokumenty:

Obywatel RP

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”). Druki dostępne na parterze Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (pok. Nr 3).
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu), w którym ma nastąpić zameldowanie.

Cudzoziemiec

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”. Druki dostępne na parterze Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (pok. Nr 3).
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu), w którym
  ma nastąpić zameldowanie.
 3. W przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy
  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Dz.U. poz. 1650) lub na podstawie umieszczonego
  w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie
  na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 4. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej   – ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie
  o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela konfederacji Szwajcarskiej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Opłaty : Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w pok. nr 3.

Sprawę załatwia:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich                                                                        

Nr pokoju – 3

Osoba do kontaktu

Łukasz Dudzic – Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Nr telefonu – 74 8 162 021

Godziny urzędowania, pn: 7,30-16,00, wt, śr, czw, : 7.30-15,30; pt : 7.30-15.00

Termin załatwienia: Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306).

Uwagi:

 1. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy przedstawić potwierdzenie pobytu
  w lokalu osoby zgłaszającej pobyt czasowy, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.
 2. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno –prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym w formie określonej w art. 33 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika
  do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

 

Nazwa usługi: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Wymagane dokumenty:

Obywatel RP:

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” . Druki dostępne na parterze Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich              ( pok. Nr 3).
 2. Dowód osobisty lub paszport.

Cudzoziemiec:

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” . Druki dostępne na parterze Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (pok. Nr 3).
 2. Paszport.
 3. Karta pobytu.

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w pok. nr 3.

Sprawę załatwia:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich                                                                        

Nr pokoju – 3

Osoba do kontaktu

Łukasz Dudzic – Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Nr telefonu – 74 8 162 021

Godziny urzędowania, pn: 7,30-16,00, wt, śr, czw, : 7.30-15,30; pt : 7.30-15.00

Termin załatwienia: Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306).

Uwagi:

 1. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje     jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 2. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika   legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym w formie określonej
  w art. 33 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego dla dotychczasowego miejsca pobytu stałego, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Nazwa usługi: Zgłoszenie pobytu stałego

 Wymagane dokumenty:

Obywatel RP

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”. Druki dostępne na parterze Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (pok. Nr 3).
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu), w którym
  ma nastąpić zameldowanie.

Cudzoziemiec

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”. Druki dostępne na parterze Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich   (pok. Nr 3).
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu), w którym
  ma nastąpić zameldowanie.
 3. Karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „ zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt
  ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 4. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży
  lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie                             o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie                         o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członek rodziny cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym
  lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, niebędący obywatelem   państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy                     o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Opłaty : Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w pok. nr 3.

Sprawę załatwia:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich                                                                        

Nr pokoju – 3

Osoba do kontaktu

Łukasz Dudzic – Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Nr telefonu – 74 8 162 021

Godziny urzędowania, pn: 7,30-16,00, wt, śr, czw, : 7.30-15,30; pt : 7.30-15.00

Termin załatwienia: Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306).

Uwagi:

 1. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy przedstawić potwierdzenie pobytu
  w lokalu osoby zgłaszającej pobyt czasowy, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.
 2. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno –prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym w formie określonej w art. 33 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika
  do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

 Nazwa usługi: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”. Druki dostępne na parterze Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ( pok. Nr 3).
 2. Dowód osobisty lub paszport.

Opłaty : Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w pok. nr 3.

Sprawę załatwia:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich                                                                        

Nr pokoju – 3

Osoba do kontaktu

Łukasz Dudzic – Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Nr telefonu – 74 8 162 021

Godziny urzędowania, pn: 7,30-16,00, wt, śr, czw, : 7.30-15,30; pt : 7.30-15.00

Termin załatwienia: Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306).

Uwagi:

 1. Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego).
 2. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje     jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym
  w formie określonej w art. 33 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,
  po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Nazwa usługi: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”. (Druki dostępnena parterze Urzędu Gminy – Referat Spraw Obywatelskich (pok. Nr 3).
 2. Dowód osobisty lub paszport.

Opłaty : Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w pok. nr 3.

Sprawę załatwia:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich                                                                        

Nr pokoju – 3

Osoba do kontaktu

Łukasz Dudzic – Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Nr telefonu – 74 8 162 021

Godziny urzędowania, pn: 7,30-16,00, wt, śr, czw, : 7.30-15,30; pt : 7.30-15.00

Termin załatwienia: Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306).

Uwagi:

 1. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje     jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 2. Zgłoszenia powrotu z powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy można dopełnić przez pełnomocnika   legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym w formie określonej w art. 33 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Nazwa usługi: Wydanie dowodu osobistego

 Wymagane dokumenty:

Złożenie wniosku osobiście w urzędzie:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego własnoręcznie podpisany –. Druki dostępne na parterze Urzędu Gminy w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. 3. Wniosek należy wypełnić wielkimi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.
 2. Do wniosku załącza się 1 kolorową fotografię o wymiarach 35×45, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Dopuszcza się fotografię:

 • w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie
  o niepełnosprawności,
 • w nakryciu głowy zgodnie wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Do wglądu oryginał dokumentu o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą.
 2. Posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu.

Złożenie wniosku elektronicznie:

 1. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.
 2. Do wniosku w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię
  o wymiarach co najmniej 492×610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi jw.

W przypadku gdy wniosek składany w jest w formie elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego, na postawie dotychczasowej dowodu osobistego, lub w przypadku utraty dowodu osobistego, ważnego polskiego paszportu.

Opłaty : Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w pok. nr 3.

Sprawę załatwia:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich                                                                        

Nr pokoju – 3

Osoba do kontaktu

Łukasz Dudzic – Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Nr telefonu – 74 8 162 021

Godziny urzędowania, pn: 7,30-16,00, wt, śr, czw, : 7.30-15,30; pt : 7.30-15.00

Termin załatwienia: Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 Nr 167, poz. 1131
  z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).

Uwagi:

 1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi RP. Pełnoletni obywatel jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.
 2. Wniosek składa:
 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic/opiekun prawny – dla osoby małoletniej lub osoby,
  której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 • kurator – dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.

Osoba powyżej 5 roku życia musi być obecna przy składaniu wniosku.

 1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 2. W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić organ, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.
 3. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty lub własny, w miejsce którego wydano już nowy dokument, jest obowiązana niezwłocznie złożyć znaleziony dokument
  w najbliższym organie gminy.
 4. Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 5. Dowód odbiera:
 • wnioskodawca (składający wniosek we własnym imieniu),
 • rodzic/opiekun prawny – dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,

osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. powyżej 13 roku życia – dowód odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

 

Nazwa usługi: Wymeldowanie w trybie administracyjnym

 Wymagane dokumenty:

 1. Wymeldowanie na wniosek strony
 2. Kserokopię dokumentu dot. stanu prawnego lokalu mieszkaniowego.
 3. Dowody w sprawie np. wyrok Sądu orzekającego eksmisję lub protokół z egzekucji komorniczej.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji

Opłatę należy wnieść na rachunek Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich Oddział

w Kamieńcu Ząbkowickim

Nr 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001

Miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w pok. nr 3.

Sprawę załatwia:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich                                                                          

Nr pokoju – 3

Osoba do kontaktu

Łukasz Dudzic – Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Nr telefonu – 74 8 162 021

Godziny urzędowania, pn: 7,30-16,00, wt, śr, czw, : 7.30-15,30; pt : 7.30-15.00

Termin załatwienia:

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego, (wyjaśniającego), zakończonego wydaniem decyzji nie później niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania ; istnieje możliwość przedłużenia postępowania do dwóch miesięcy a w przypadku skierowania sprawy do Sądu o ustanowienie kuratora, do czasu zakończenia sprawy sądowej.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427
  z późn. zm.) – w tym : art. 35 lub 31 ust. 1,
 2. ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
  z 2016r., poz. 23)

Uwagi:

 1. Formalności załatwia osoba zainteresowana wymeldowaniem.
 2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma być wymeldowana faktycznie nie zamieszkuje w lokalu i dobrowolnie opuściła lokal.

 

Nazwa usługi: Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony druk „Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym”
 2. Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym może wynikać
  z interesu faktycznego bądź prawnego. W przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego
  jest uprawniony do żądania udostępnienia danych dokumentacji oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym, prowadzone postępowanie w sprawie
  o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne. Przy niemożności wykazania interesu prawnego – wykazanie interesu faktycznego w udostępnieniu dokumentacji, a także należy wskazać informacje o osobie czy dokumencie tożsamości, umożliwiające wyszukanie
  w ww. rejestrze, a ponadto wskazań jaka dokumentacja ma być udostępniona.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym – dotyczy wnioskodawców zobowiązanych do uiszczenia opłaty.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożone z wnioskiem pełnomocnictwo – dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 5. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek – Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. Oddział w Kamieńcu

Ząbkowickim

Nr 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001

 Opłata skarb owa za złożone z wnioskiem pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek – Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. Oddział w Kamieńcu

Ząbkowickim Nr 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001

 Miejsce złożenia dokumentów: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawę załatwia:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju – 3

Osoba do kontaktu

Łukasz Dudzic – Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Nr telefonu – 74 8 162 021

Godziny urzędowania, pn: 7,30-16,00, wt, śr, czw, : 7,30-15,30; pt : 7,30-15.00

Termin załatwienia: Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 Nr 167, poz. 1131
  z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.
  1628).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi z dnia 21 listopada 2011 r.
  ( Dz.U. z 2012 poz. 75).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r.
  w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 243,
  1452 z późn. zm.).

Uwagi:

Do korzystania z udostępniania dokumentacji związanej z dowodem osobistym są uprawnione:

 1. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
 2. organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad skarbowy
 3. sądy
 4. Inne podmioty – jeżeli:
 5. wykażą w tym interes prawny, lub
 6. wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby,
  której udostępnione dane dotyczą.

Organy gminy oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną
z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu. Dokumentację udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

 

Nazwa usługi: Zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców

 Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności . Druki dostępne na parterze Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (pok. Nr 3).
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu – dowód osobisty.

Opłaty: Opłata skarbowa:- za wydanie zaświadczenia 17,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów: Osobiście – pok. nr 3.

Sprawę załatwia:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju – 3

Osoba do kontaktu

Łukasz Dudzic – Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Nr telefonu – 74 8 162 021

Godziny urzędowania, pn: 7,30-16,00, wt,śr, czw, : 7.00-15.30; pt : 8.00-15.00

Termin załatwienia:

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 388).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1628 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23).

 

Nazwa usługi: Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

 Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony druk „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych”
 2. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Potrzeba uzyskania danych z Rejestru Dowodów Osobistych może wynikać z interesu faktycznego bądź prawnego. W przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca
  jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony
  do żądania udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym, prowadzone postępowanie w sprawie
  o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne. Przy niemożności wykazania interesu prawnego – wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestru,
  a także należy wskazać informacje o osobie czy dokumencie tożsamości, umożliwiające wyszukanie w ww. rejestrze, a ponadto wskazań jakie dane/dokumentacja mają być udostępnione.
 4. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych – dotyczy wnioskodawców zobowiązanych do uiszczenia opłaty.
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożone z wnioskiem pełnomocnictwo – dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 6. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek – Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl .Oddział w Kamieńcu

Ząbkowickim Nr 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001

Opłata skarbowa za złożone z wnioskiem pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek – Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. Oddział w Kamieńcu

Ząbkowickim Nr 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001

Miejsce złożenia dokumentów: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sprawę załatwia:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju – 3

Osoba do kontaktu

Łukasz Dudzic – Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Nr telefonu – 74 8 162 021

Godziny urzędowania, pn: 7,30-16,00,wt, śr, czw,: 7.30-15.30; pt : 7,30-15,00

Termin załatwienia: Do 30 dni.

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza Ząbkowic Śląskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 Nr 167, poz. 1131
  z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.
  1628).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi z dnia 21 listopada 2011 r.
  ( Dz.U. z 2012 poz. 75).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r.
  w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 243,
  1452 z późn. zm.).

Uwagi:

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

 1. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
 2. organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad skarbowy
 3. sądy
 4. Inne podmioty – jeżeli:
 5. wykażą w tym interes prawny, lub

wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby,
której udostępnione dane dotyczą.

 

Załączniki:

wniosek o wydanie dowodu elektronicznie
wniosek o wydanie dowodu
wymeldowanie na wniosek strony

Metryczka:

Wytworzył: Łukasz Dudzic
Data wytworzenia: 07.02.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 27.01.2016


Poprzednie wersje: