Konsultacje społeczne

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/222/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 września 2010 r., Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok organ stanowiący jednostki samorządu uchwala roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

 

Program ma na celu lepsze wykonanie zadań Gminy poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązaniu problemów lokalnych. Określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotów współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładana wysokość środków przeznaczonych na jego realizację.

 

Termin konsultacji określa się od dnia 27.10.2017 r. do dnia 10.11.2017 r.

 

Projekt uchwały będzie udostępniony od 18.10.2017 r. na stronach:

  • Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – http://bip.kamienieczabkowicki.eu/
  • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki (ul. Ząbkowicka 26)

 

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem projektu uchwały, w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, czy propozycji zmian (w załączeniu ankieta konsultacyjna).

Państwa propozycję i uwagi proszę składać w terminie 27.10-10.11.2017 r. do godziny 15.00 na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Roczny program współpracy na 2018 rok” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kamienieczabkowicki.eu

 

Załączniki:

Konsultacje_spoleczne 2017
konsultacje
projekt programu na 2018
Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 313

Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogaczewska
Data wytworzenia: 2017-10-18
Opublikował: Benedykt Wołoszczuk
Data publikacji: 18.10.2017


Poprzednie wersje: