Nabór na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim ogłasza nabór na stanowisko:

 

Pracownik socjalny

 

 1. Adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

 1. Złotostocka 26

 

 1. Określenie stanowiska

Pracownik socjalny

 

 1. Wymiar czasu pracy 

½ etatu

 

 1. Wymagania konieczne

            – posiadanie obywatelstwa polskiego,

– wykształcenie:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
 2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub
 3. do 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  • pedagogika
  • pedagogika specjalna
  • politologia
  • polityka społeczna
  • psychologia
  • socjologia
  • nauka o rodzinie,

– korzystanie w pełni z praw publicznych,

– nieposzlakowana opinia,

– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

– znajomość ustawy o pomocy społecznej, KPA i innych przepisów niezbędnych do pracy na

stanowisku,

– znajomość obsługi komputera,

– znajomość programu POMOST, SYGNITY, Ms Office.

 

 1. Wymagania dodatkowe

– sumienność i dokładność,

– dyspozycyjność i zaangażowanie,

– kreatywność,

– łatwość nawiązywania kontaktów,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętność pracy w zespole,

– odporność na stres,

– mile widziane prawo jazdy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

– praca socjalna,

-dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na  świadczenia z pomocy społecznej,

– sporządzanie wywiadów środowiskowych,

– zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań,

– przygotowywanie decyzji administracyjnych,

– praca w programie komputerowym POMOST, SYGNITY,

– przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań w systemie POMOST, SYGNITY, itp.

– realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w

Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

 

 1. Wymagane dokumenty
  • list motywacyjny,
  • CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
  • oryginał kwestionariusza osobowego,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.922) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru,

– oświadczenie kandydata  o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku będącym przedmiotem

naboru,

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż

6%.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny”, lub przesłać pocztą na adres: Gminny    

Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki w terminie do

20.11.2017 r. do godziny 1600. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data

doręczenia do adresata.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu  74 81 74 802.

 

 1. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z

przyczyn formalnych.

 

 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów następuje wstępna analiza pod kątem spełnienia

wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. W przypadku większej liczby

kandydatów spełniających w/w wymogi, przewiduje się dodatkowe rozmowy.

 

 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do unieważnienia

naboru bez podawania przyczyn.

 

 

 

 

 

Kamieniec Ząbkowicki 09.11.2017 r.


Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Tandereszczak
Data wytworzenia: 09.11.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 09.11.2017


Poprzednie wersje: