NABÓR NA STANOWISKO
INSTRUKTOR NAUKI ZAWODU – WARSZTAT OGRODNICZO – PORZĄDKOWY
Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata na stanowisko: instruktor nauki zawodu – warsztat ogrodniczo – porządkowy
Forma zatrudnienia: umowa o pracę – 1 etat
Miejsce wykonywania pracy – Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie co najmniej średnie lub średnie zawodowe kierunkowe,
3) doświadczenie zawodowe,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych,
5) kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (lub zaświadczenie o rozpoczęciu kursu),
6) umiejętność obsługi komputera,
2. Wymagania dodatkowe:
1) samodzielność, komunikatywność, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, dyskrecja, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
2) wysoka kultura osobista,
3) łatwość nawiązywanie kontaktów,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
5) umiejętność organizacji pracy sobie i innym,
6) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
3. Zakres zadań
1) prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej,
2) stała opieka i nadzór nad uczestnikami zajęć,
3) terminowe i profesjonalne wykonanie zleceń,
4) składanie zamówień na niezbędne materiały,
5) prowadzenie dziennika zajęć grupowych,
6) ocena umiejętności nabytych przez uczestników zajęć grupowych,
7) stała współpraca z pracownikiem socjalnym, psychologiem, terapeutą oraz doradcą zawodowym CIS,
8) przygotowywanie diagnozy uczestników,
9) opracowywanie rocznego planu pracy.
4. Wymagane umiejętności
 diagnozowanie potrzeb i problemów uczestników oraz opracowywanie indywidualnych wskazań reintegracji społecznej,
 znajomość podstaw pedagogiki, psychologii i socjologii,
 umiejętność organizacji pracy sobie i innym,
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys (CV),
 list motywacyjny,
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ul. Złotostocka 4, 57- 220 Kamieniec Ząbkowicki
e-mail: cis_sekretariat@cis.kamzab.pl, tel. 74 817 39 67 lub 74 817 32 18
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kserokopia dowodu osobistego,
 kserokopie świadectwa pracy,
 oświadczenie o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 oświadczenie o stanie zdrowia,
 kwestionariusz osobowy (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883, Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 162, z 2015 r. poz. 1309 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z 2015 r. poz. 1045, 1220.).”
6. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Złotostockiej 4 w Kamieńcu Ząbkowickim. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko: instruktor nauki zawodu – warsztat ogrodniczo – porządkowy w terminie do dnia 05 kwietnia 2017 r. do godziny 14:30. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki http://bip.kamzab.pl
Aplikacje, które wpłyną do Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
7. Inne informacje:
Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
8. Dodatkowych informacji udziela: p. Robert Błasik-tel. (74)817 39 67 lub (74)817 32 18
Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
(-) Robert Błasik
Kamieniec Ząbkowicki dn; 22 marca 2017 r.

Załączniki:

1. kwestionariusz osobowy word
2. Oświadczenia_Instruktor Nauki Zawodu – Warsztat Ogrodniczo - Porządkowy
3. Oświadczenie_przetwarzanie_danych_osobowych_instruktor
Instruktor ogrodniczo

Metryczka:

Wytworzył: Robert Błasik
Data wytworzenia: 22.03.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 27.03.2017


Poprzednie wersje: