Nabór wniosków o dofinansowanie nowoczesnych źródeł ciepła

WÓJT GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW        o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na dofinansowanie kosztów nowoczesnego źródła ciepła

Na podstawie uchwały Nr LII/325/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki       z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2028 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie refundacji kosztów nowoczesnego źródła ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, na rzecz uruchomienia przyjaznego dla środowiska źródła ciepła:

  • ogrzewanie gazowe
  • ogrzewanie na lekki olej opałowy
  • ogrzewanie elektryczne
  • kocioł na paliwa stałe 5 klasy (PN-EN 303-5:2012)
  • pompa ciepła

Podstawę i tryb udzielenia dotacji określają zasady udzielania dotacji opisane w uchwale Nr LII/325/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz umowa o udzielenie dotacji zawarta pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą.

Wnioskodawca zainteresowany uzyskaniem dotacji składa pisemny wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowickiej 26             (I piętro – sekretariat). Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 4 czerwca 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych w Budżecie Gminy na ten cel w roku 2018, w godzinach pracy urzędu. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu do Urzędu Gminy kompletnego wniosku, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych, dzień wpływu lub dokonania uzupełnień wniosku lub załączników. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku lub załącznikach, Wnioskodawca zostanie zawiadomiony telefonicznie, mailem lub listownie o konieczności ich uzupełnienia. Podanie numeru telefonu i/lub adresu mailowego na wniosku przyspieszy procedurę uzyskania dotacji.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku sporządzana jest umowa o udzielenie dotacji. Wnioskodawca zostanie poinformowany listownie, telefonicznie i/lub mailowo             o miejscu i terminie podpisania umowy.

Dotacja może być udzielona osobom fizycznym lub wspólnotom mieszkaniowym, będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych i niebędącym przedsiębiorcami oraz niezalegającymi z opłatami i podatkami na rzecz gminy Kamieniec Ząbkowicki. Dotacją mogą zostać objęte inwestycje już zrealizowane od dnia 1 stycznia 2017 r.      jak i będące w realizacji oraz planowane.

Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia określonego w umowie oraz odebraniu zadania przez komisję powołaną przez Wójta Gminy. Ostateczny termin złożenia wniosku        o rozliczenie dotacji na rok 2018 upływa w dniu 30.11.2018 r.

Kwotę dofinansowania ustala się do wysokości poniesionych nakładów finansowych na zakup urządzenia grzewczego ale nie więcej niż 5000 zł na jeden jednorodzinny budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny.

Nie podlega dofinansowaniu koszt:

– wykonania prac projektowych;

– wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej i elektrycznej;

– odbiorów kominiarskich;

– montażu kotłów i innych urządzeń grzewczych;

– zakupu dodatkowego wyposażenia;

– zakupu i montażu instalacji wewnętrznej;

– eksploatacji urządzenia grzewczego.

Informacji w sprawie zasad udzielania dotacji udzielają pracownicy Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim pod nr tel. 74 816 20 20.

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki                                       tel. +48 74 816 20 20; fax +48 74 817 33 61

  1. Ząbkowicka 26                                                            gmina@kamienieczabkowicki.eu

57-230 Kamieniec Ząbkowicki                                                      bip.kamienieczabkowicki.eu

Załączniki:

Ogłoszenie dofinansowanie pieców program gminny
Zał.1 Wniosek o dofinansowanie program gminny
Zał.2 Wniosek o rozliczenie program gminny
Uchwała zasady udzielania dotacji
Zarządzenie w sprawie wzorów wniosków

Metryczka:

Wytworzył: Piotr Aftarczuk
Data wytworzenia: 23.05.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 28.05.2018


Poprzednie wersje: