OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się w dniu 21 września 2017 r., II przetarg odbył się w dniu 07 grudnia 2017 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na  tablicy  ogłoszeń w  tut. Urzędzie  przez  okres  21 dni tj. od dnia 09 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Doboszowice.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 845/3 o pow. 0.2900 ha, poz. rej. G. 392, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy  w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.480,00 zł

(słownie: siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy
    w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 marca 2018 (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  2. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
  3. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  4. Złożenie pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 6 i 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
  5. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
  6. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

 

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy.  

 

Nieruchomość podlega pod zakres ustawy o lasach i ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przy zawieraniu umowy notarialnej w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o których mowa w art. 7 ust. 1,4,5,9 oraz przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 8 pkt 5 albo złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W przypadku złożenia oświadczenia określonego w art. 5 nabywca zobowiązany jest do uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zgodnie z art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19

lub pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 08.02.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 09.02.2018


Poprzednie wersje: