OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 09 sierpnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.
a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Starczów.

  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość zabudowana budynkiem schroniska młodzieżowego o pow. użytkowej 474,60 m2 (parter o pow. 254,40 m2, piętro o pow. 220,20 m2). Poddasze nieużytkowe z zagospodarowanymi pomieszczeniami gospodarczymi. Nieruchomość obciążona jest umową użyczenia z możliwością wypowiedzenia w każdym terminie. Nieruchomość położona jest w obrębie Starczów nr 43 w granicach działki nr 73
o pow. 0,7678 ha,
poz. rej. G. 411, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy
w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061665/5.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 410.470,00 zł

(słownie: czterysta dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych).

                Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów
i usług.

Minimalne postąpienie wynosi – 4.110,00 zł (słownie: cztery tysiące sto dziesięć złotych).

            Wadium wynosi – 41.050,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych).

  • Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą           organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym iniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku       wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu         nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży    nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,           pod rygorem utraty wadium.

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

  1. Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 41.050,00 zł na konto Urzędu Gminy
    w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 31 października 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  2. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
  3. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  4. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
  5. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie będzie brała odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym a stanem faktycznym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi
w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty umowy notarialnej
i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18

lub pod nr telefonu 74/8162-029.

 


Metryczka:

Wytworzył: Marta Skrzypiec
Data wytworzenia: 21.09.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 24.09.2018


Poprzednie wersje: