OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości, które były ujęte w wykazie wywieszonym na  tablicy  ogłoszeń w  tut. Urzędzie  przez  okres  21 dni tj. od dnia 19 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r.
a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I.

 

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące kompleks działek o łącznej pow. 1,8105 ha położone w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach:

 

Działki nr 214/4 o pow. 0,2483 ha,
(RIVb- 0,1481, RV-0,1002 ha), poz. rej. G. 834, AM-18,
Nr KW SW1Z/00058972/6.

 

Działki nr 214/6 o pow. 0,2957 ha
(RIVb-0,1530ha, RV-0,1427ha), poz. rej. G. 311, AM-18,
Nr KW SW1Z/00066710/1.

 

Działki nr 214/7 o pow. 0,7799 ha
(RIVb-0,2754ha, RV-0,5045ha), poz. rej. G. 311, AM-18,
Nr KW SW1Z/00066710/1.

 

Działki nr 214/8 o pow. 0,4866 ha
(RIVb-0,1094ha, RV-0,2894ha, PsV-0,0878ha),  poz. rej. G. 311, AM-18,
Nr KW SW1Z/00066710/1.

 

W/w nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej (działka nr 74/1 i 218).

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomości oznaczone są symbolem „MN3.1” o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz symbolem „KDW” o funkcji podstawowej tereny dróg wewnętrznych i dojazdów. Na terenie działki 214/6 znajduje się udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 47.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 274.930,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) + podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi – 2.750,00 zł

(słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)

Wadium wynosi – 27.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych).

 

 • Przetarg odbędzie się dnia 19 grudnia 2017 o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym
w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 2. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium)w wysokości 27.500,00 zł na konto Urzędu Gminy
  w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 grudnia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
 3. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
 4. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 5. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
 6. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

 

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie będzie brała odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym
a stanem faktycznym.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi
w szczególności niestawienie się uczestnika który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18

lub pod nr telefonu 74 8162-029.


Metryczka:

Wytworzył: Marta Skrzypiec
Data wytworzenia: 06.11.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 07.11.2017


Przeglądasz starsza wersję tego dokumentu z 7 listopada 2017 o 12:42:34. Zobacz dokonane w nim zmiany.

Poprzednie wersje:

 • - Łukasz Dudzic
 • 7 listopada 2017 o 12:42:34 - Łukasz Dudzic

Zmiany:

W dokumencie nie dokonano zmian.