Kamieniec Ząbkowicki, dnia 05 listopada 2019 roku

obwieszczenie WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonego na podstawie uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz uchwały nr VI/47/2019 z dnia 28 marca 2019 roku o zmianie uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 listopada do 13 grudnia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, w pokoju nr 20, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na stronie internetowej bip.kamienieczabkowicki.eu

Obszar opracowania przedmiotowej zmiany Studium obejmuje wybrane tereny w obrębach ewidencyjnych: Doboszowice, Chałupki, Mrokocin, Pomianów Górny, Śrem i Topola.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02 grudnia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, w sali nr 13, o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki na piśmie na adres Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki lub w wersji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do zmiany Studium” na adres: podgorna@kamienieczabkowicki.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 stycznia 2020 roku.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu zmiany Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

Uwagi, w trybie art. 39. ust. 1, pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 07 stycznia 2020 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, lub:
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do zmiany Studium” na adres: podgorna@kamienieczabkowicki.eu , lub:
  • osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, w pokoju nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Jednocześnie informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki pod adresem:

http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty/klauzula-informacyjna-stosowana-przy-pobieraniu-danych-bezposrednio-od-osoby/ oraz na stronie internetowej gminy: http://bip.kamienieczabkowicki.eu

a także w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki została udostępniona Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) umieszczona pod adresem: http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty/informacja-wojta-gminy-kamieniec-zabkowicki-o-ograniczeniu-prawa-dostepu-do-informacji-o-zrodle-danych-osobowych-uzyskanych-w-toku-prowadzenia-postepowan-dotyczacych-sporzadzania-aktow-planistycznych/

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki


Metryczka:

Wytworzył: Anna Podgórna
Data wytworzenia: 05.11.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 05.11.2019