Kamieniec Ząbkowicki, dnia 06 grudnia 2016 roku

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

         Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonego na podstawie uchwały nr XVII/113/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 grudnia 2016 roku do 16 stycznia 2017 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57–230 Kamieniec Ząbkowicki, w pokoju nr 1, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na stronie internetowej bip.kamzab.pl. Obszar opracowania przedmiotowego Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017 roku w budynku Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 57–230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, w sali nr 13, o godzinie 11.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki na piśmie na adres Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57–230 Kamieniec Ząbkowicki lub w wersji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: slocinska@kamienieczabkowicki.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lutego 2017 roku.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

 

Uwagi, w trybie art. 39. ust. 1, pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 07 lutego 2017 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57–230 Kamieniec Ząbkowicki, lub:
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do Studium” na adres: slocinska@kamienieczabkowicki.eu , lub:
  • osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, w pokoju nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 


Metryczka:

Wytworzył: Karolina Słocińska
Data wytworzenia: 06.12.2016
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 06.12.2016