Kamieniec Ząbkowicki, dnia 16 lutego 2016 roku

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwały nr XVII/113/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Obszar opracowania Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium. Wnioski dotyczące Studium należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57–230 Kamieniec Ząbkowicki lub w wersji elektronicznej na adres sarzynska@kamienieczabkowicki.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2016 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57–230 Kamieniec Ząbkowicki, w pokoju nr 1.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2016 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57–230 Kamieniec Ząbkowicki, lub:
  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wniosek do Studium” na adres: sarzynska@kamienieczabkowicki.eu, lub:
  3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, w pokoju nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Załączniki:

obwieszczenie

Metryczka:

Wytworzył: Karolina Sarzyńska
Data wytworzenia: 2016.02.16
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 16.02.2016