Ogłoszenie nr 500159428-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.

Kamieniec Ząbkowicki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 584290-N-2018

Data: 09/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Krajowy numer identyfikacyjny 89071844900000, ul. ul. Ząbkowicka  26, 57230   Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8162010, e-mail gmina@kamzab.pl, faks 074 8173361.

Adres strony internetowej (url): gmina@kamienieczabkowicki.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5.

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  1. W razie zaistnienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, można dokonać zmiany umowy.
  2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
  3. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1)w wypadku konieczności zmiany rozkładu jazdy autobusów wynikających ze zmian organizacyjnych szkół na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

2)w wypadku wyniknięcia potrzeby dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych,

3)w wypadku wystąpienia konieczności objazdów w szczególności powstałych w wyniku remontów lub napraw: dróg, mostów, przejazdów kolejowych.

4)w przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół,

5)w przypadku zaistnienia innych dni wolnych od zajęć w szczególności świąt kościelnych, państwowych, resortowych, zmian w organizacji roku szkolnego wprowadzonych zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zarządzeniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zarządzonych przez dyrektora szkoły i innych okoliczności skutkujących zmianą ilości dni nauki szkolnej, nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy,

4.W przypadkach wskazanych w ust. 3 wartość wynagrodzenia ulega zmianie w sposób jak niżej: W przypadku zaistnienia dodatkowych dni wolnych od zajęć nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu proporcjonalnie do ilości dodatkowych dni wolnych w danym miesiącu, liczone w następujący sposób: wynagrodzenie za cały okres umowy ÷ ilość dni nauki szkolnej w tym okresie = dzienna stawka potrącenia. dzienna stawka potrącenia x ilość dni dodatkowo wolnych w danym miesiącu = kwota do potrącenia w danym miesiącu.

W przypadku okoliczności powodujących zmianę ilości przejeżdżanych kilometrów wynagrodzenie ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego wyliczonej stawki kilometrowej, stanowiącej podstawę do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  1. W razie zaistnienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, można dokonać zmiany umowy.
  2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
  3. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1) w wypadku konieczności zmiany rozkładu jazdy autobusów wynikających ze zmian organizacyjnych szkół na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

2) w wypadku wyniknięcia potrzeby dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych,

3) w wypadku wystąpienia konieczności objazdów w szczególności powstałych w wyniku remontów lub napraw: dróg, mostów, przejazdów kolejowych.

4) w przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół,

5) w przypadku zaistnienia innych dni wolnych od zajęć w szczególności świąt kościelnych, państwowych, resortowych, zmian w organizacji roku szkolnego wprowadzonych zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zarządzeniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zarządzonych przez dyrektora szkoły i innych okoliczności skutkujących zmianą ilości dni nauki szkolnej, nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy.

Załączniki:

zmiana ogłoszenia - dowóz uczniów do szkół 2018

Metryczka:

Wytworzył: Stanisłąw Twardowski
Data wytworzenia: 2018.07.09
Opublikował: Benedykt Wołoszczuk
Data publikacji: 09.07.2018


Poprzednie wersje: