KOMUNIKAT NR 1

Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach

„Uzbrojenie działek przy ul. Fiołkowej w Kamieńcu Ząbkowickim” w ramach zadania wchodzi wykonanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej.

Ogłoszenie nr 589393-N-2018 z dnia 2018-07-16 r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: „Uzbrojenie działek przy ul. Fiołkowej w Kamieńcu Ząbkowickim” w ramach zadania wchodzi wykonanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Oznakowanie atrakcji trasy edukacyjno- turystycznej w Parku Kulturowym w ramach projektu: pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Marianny Orańskiej- nowe oferty kulturalne i edukacyjne”

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 13 lipca 2018 roku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

 

Dot.: Oznakowanie atrakcji trasy edukacyjno- turystycznej w Parku Kulturowym w ramach projektu: pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Marianny Orańskiej- nowe oferty kulturalne i edukacyjne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez :

 

Perfect S.C. Wojciech Pelc, Jakub Zaborowski

  1. Kłodzka 14b

57-200 Ząbkowice Śląskie

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zgodnie z art. 91 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. na podstawie kryterium Ceny (60%) oraz Dodatkowej Gwarancji (40%). Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę 100,00 punktów.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej przedstawia punktację przyznaną ofercie.

 

Numer oferty Liczba punktów  w kryterium:

Cena  – 60%

Liczba punktów  w kryterium:

Dodatkowa Gwarancja – 40%

RAZEM
1. IMSTUDIO.PL Marcin Waśko

ul. Fredry 2

33-300 Nowy Sącz

17,27p. 26,67р. 43,94p.
2. Perfect S.C. Wojciech Pelc, Jakub Zaborowski

ul. Kłodzka 14b

57-200 Ząbkowice Śląskie

60,00p. 40,00р. 100,00p.

 

Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Kłodzkiej na dz. nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki I

Ogłoszenie nr 588169-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Kłodzkiej na dz. nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach

Ogłoszenie nr 588084-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prowadzenie nadzorów

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Przedmiot zamówienia:

Remont świetlicy wiejskiej w Suszce

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych.

 

  1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  2. Przedmiot zamówienia:  „Remont świetlicy wiejskiej w Suszce”

Prace polegające na remoncie ogrodzenia zgodnie z przedmiarem robót w miejscowości Suszka.

  1. Wyceny wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać w oparciu o załączony przedmiar wraz z uzupełnieniem barierki na mostku prowadzącym do terenu rekreacyjnego oraz obniżeniem studzienki.
  2. W ofercie należy przedłożyć wypełniony kosztorys ofertowy.
  3. Planowany termin realizacji zamówienia do 13 września 2017 r.
  4. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Remont świetlicy wiejskiej w Suszce
  5. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 10 Sekretariat lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki – do dnia 20 lipca 2018 r. do godziny 10.00.
  6. Osoba do kontaktu Benedykt Wołoszczuk tel. 748 162 018, e-mail informatyk@kamzab.pl