PROTOKÓŁ XIII/19

Sesji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

odbytej w dniu 28 listopada 2019 roku w godzinach 10.00 – 11.20

w sali Gminnego Centrum Kultury przy ul. Złotostockiej 27

 

 Ad. 1 Otwarcie Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Bernadeta Chodasewicz otworzyła obrady XIII Sesji Rady Gminy. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

Przywitała Panie i Panów Radnych, Wójta Gminy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Panią Irenę Balikowską, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Panią Donatę Ignasiak, Dyrektor GCK Panią Jolantę Kużdżał, Kierownik CIS Panią Agatę Mroczek, Kierownik GOPS Panią Helenę Staśkiewicz- Dobrowolską, Kierownika ZUK Pana Ryszarda Kleniuk, sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad, który radni otrzymali w zaproszeniach:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 października2019 roku.
  3. Stan bezrobocia na terenie Gminy- realizacja zadań ustawowych przez Powiatowy Urząd Pracy.
  4. Podjęcie uchwał.
  5. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  6. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 października 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z  30 października 2019 r. Następnie poddała pod głosowanie treść protokołu.

GŁOSOWANIE

Za – 13 (R. Bierut, L. Koper, R. Myszogląd, J. Kopacz, M. Janik, B. Tokarz, S. Demidowicz T. Cenarski, B. Chodasewicz, J. Włoch, P. Sowa, M. Wróbel, E. Szulin)

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Nieobecni –   (E. Cwek, A. Szymczak)

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła treść protokołu XII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 października 2019 r.

 Ad. 3

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Irena Balikowska przedstawiła temat „Stan bezrobocia na terenie Gminy- realizacja zadań ustawowych przez Powiatowy Urząd Pracy”.

Pokaz multimedialny stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy zarejestrowane osoby bezrobotne na terenie powiatu ząbkowickiego znalazły pracę na terenie krajów EOG.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Irena Balikowska poinformowała, że oferty pracy są pozyskiwane z biur pośrednictwa pracy konkretnego kraju, najczęściej osoby podejmują pracę w Niemczech i Czechach, pracownik z Polski podejmujący pracę za pośrednictwem biura pracy otrzymuje wynagrodzenie takie same jak obywatel danego kraju.

Dyrektor podziękowała wójtowi, radnym, kierownikowi i głównej księgowej GOPS, kierownik CIS, pracodawcą i wszystkim osobą, które wspierają PUP w trudnej pracy za dotychczasową współpracę.

Wójt Gminy złożył podziękowania za dobrą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. Systematycznie bezrobocie na terenie Gminy i całego powiatu maleje. Dobra wieloletnia współpraca przyniosła skutki. Podkreślił, że na terenie Powiatu Ząbkowickiego tylko w Gminie Kamieniec Ząbkowicki istnieje CIS. Gmina Kamieniec Ząbkowicki osiągnęła dużo, ale jest jeszcze dużo do zrobienia, ale dalsza dobra współpraca da gwarancję, aby nadal można było realizować zadania w sposób prawidłowy z korzyścią dla mieszkańców.

Ad. 4

Podjęcie uchwał.

Uchwała Nr XIII/101/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Radny Pan Marcin Wróbel poprosił o zaprotokołowanie, że kolejny raz został naruszony  § 13 pkt. 6 Statutu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, to jest niedotrzymanie terminu składania materiałów

Przewodnicząca Rady Gminy uzupełniła, że na wczorajszej komisji Skarbnik Gminy wyjaśnił przyczyny tak późnego przekazania projektów uchwał.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

GŁOSOWANIE

Za-11(R. Bierut, L. Koper, R. Myszogląd, J. Kopacz, M. Janik, B. Tokarz, S. Demidowicz, B. Chodasewicz, T. Cenarski, J. Włoch, P. Sowa)

Przeciw–1 E. Szulin,

Wstrzymało się –1 M. Wróbel

Nieobecni A. Szymczak, E. Cwek

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła w/w uchwałę.

Uchwała Nr XIII/102/2019  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Radny Pan Marcin Wróbel poprosił o zaprotokołowanie, że kolejny raz został naruszony  § 13 pkt. 6 Statutu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, to jest niedotrzymanie terminu składania materiałów

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

GŁOSOWANIE

Za-11(R. Bierut, L .Koper, R. Myszogląd, J. Kopacz, M. Janik, B. Tokarz, S. Demidowicz, B. Chodasewicz, T. Cenarski, J. Włoch, P. Sowa)

Przeciw–1 E. Szulin,

Wstrzymało się –1 M. Wróbel

Nieobecni A. Szymczak, E. Cwek

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła w/w uchwałę.

Uchwała Nr XIII/103/2019  w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

GŁOSOWANIE

Za-13 (R. Bierut, L. Koper, R. Myszogląd, J. Kopacz, M. Janik, B. Tokarz, S. Demidowicz, B. Chodasewicz, T. Cenarski, J. Włoch, P. Sowa, M. Wróbel, E. Szulin)

Przeciw–0

Wstrzymało się –0

Nieobecni A.Szymczak, E.Cwek

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła w/w uchwałę.

Uchwała Nr XIII/104/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

GŁOSOWANIE

Za-13(R. Bierut, L. Koper, R. Myszogląd, J. Kopacz, M. Janik, B. Tokarz, S. Demidowicz, B. Chodasewicz, T. Cenarski, J. Włoch, P. Sowa, M. Wróbel, E. Szulin)

Przeciw–0

Wstrzymało się –0

Nieobecni A.Szymczak, E.Cwek

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła w/w uchwałę.

Uchwała Nr XIII/105/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

GŁOSOWANIE

Za-13 (R. Bierut, L. Koper, R. Myszogląd, J. Kopacz, M. Janik, B. Tokarz, S. Demidowicz, B. Chodasewicz, T. Cenarski, J. Włoch, P. Sowa, M. Wróbel, E. Szulin)

Przeciw–0

Wstrzymało się –0

Nieobecni A. Szymczak, E. Cwek

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła w/w uchwałę.

Uchwała Nr XIII/106/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

GŁOSOWANIE

Za-13(R. Bierut, L. Koper, R. Myszogląd, J. Kopacz, M. Janik, B. Tokarz, S. Demidowicz, B. Chodasewicz, T. Cenarski, J. Włoch, P. Sowa, M. Wróbel, E. Szulin)

Przeciw–0

Wstrzymało się –0

Nieobecni A. Szymczak, E. Cwek

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła w/w uchwałę.

Uchwała Nr XIII/107/2019 w sprawie ustalenia wysokości  cen i opłat za usługi komunalne

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

GŁOSOWANIE

Za-13 (R. Bierut, L .Koper, R. Myszogląd, J. Kopacz, M. Janik, B. Tokarz, S. Demidowicz,

  1. Chodasewicz, T. Cenarski, J. Włoch, P. Sowa, M. Wróbel, E. Szulin)

Przeciw–0

Wstrzymało się –0

Nieobecni A. Szymczak, E. Cwek

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła w/w uchwałę.

Uchwała Nr XIII/108/2019 w sprawie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

GŁOSOWANIE

Za-13 (R. Bierut, L. Koper, R. Myszogląd, J. Kopacz, M. Janik, B. Tokarz, S. Demidowicz, B. Chodasewicz, T. Cenarski, J. Włoch, P. Sowa, M. Wróbel, E. Szulin)

Przeciw–0

Wstrzymało się –0

Nieobecni A. Szymczak, E. Cwek

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła w/w uchwałę.

Uchwała Nr XIII/109/2019 o zmianie Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 stycznia 2019 r., w sprawie zmiany Uchwały XXXIV/209/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 luty 2017r.    w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

GŁOSOWANIE

Za-13(R. Bierut, L. Koper, R. Myszogląd, J. Kopacz, M. Janik, B. Tokarz, S. Demidowicz,

  1. Chodasewicz, T. Cenarski, J. Włoch, P. Sowa, M. Wróbel, E. Szulin)

Przeciw–0

Wstrzymało się –0

Nieobecni A. Szymczak, E. Cwek

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła w/w uchwałę.

 

Ad. 5

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich na podstawie art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym poinformował, że dokonał analizy oświadczeń majątkowych, poprosiła państwa radnych do indywidualnego zapoznania się z oceną.

Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

Radny Pan Radosław Myszogląd podziękował wójtowi i pracownikom urzędu gminy za wykonane prace remontowe dróg oraz oczyszczenie rowów gminnych w Sołectwie Starczów.

 

Wójt Gminy podziękował w imieniu swoim i swojej rodziny wszystkim osobom, które uczestniczyły w pogrzebie bliskiej mu osoby.

Zaprosił wszystkich mieszkańców Gminy Kamienie Ząbkowicki na pierwsze Bożonarodzeniowe Świętowanie na Zielonym Rynku przy ulicy Kolejowej w dniu 15 grudnia 2019 r. od godziny 15 do godziny 18.

 

 

Ad. 6

 

Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIII Sesji Rady Gminy.

 

 

Protokołowała

  1. Hercuń

Załączniki:

sesja kamieniec 2018_

Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 28.11.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 10.12.2019