ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.  zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 

Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Przedmiot  zamówienia:

2.1 Zadanie 1

Nadzór archeologiczny

Przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych oraz sporządzenie naukowej dokumentacji powykopaliskowej na terenie inwestycji pn. „Przebudowa targowiska stałego  w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej”

2.2 Zadanie 2

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie pn.  „Przebudowa targowiska stałego                  w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej”, w zakresie robót elektrycznych i oświetlenia terenu.

2.3 Zadanie 3

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie pn. „Przebudowa targowiska stałego                    w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej”, w zakresie robót ogólnobudowlanych,             w zakresie robót instalacji wodno-kanalizacyjnych, w zakresie robót drogowych i parkingowych.

Wykonawca możne złożyć osobą ofertę,  na każde z wybranych, wyżej wymienionych zadań.

Termin realizacji zamówienia:  do 30.10.2018 r.

Kryterium oceny ofert: cena

Inne istotne warunki zamówienia:

Do oferty należy dołączyć:

Zadanie nr 1 nadzór archeologiczne:

– oświadczenie o posiadaniu uprawnień do prowadzenia badań archeologicznych                           ( kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Zadanie nr 2

– zaświadczenie o przynależności do  zawodowej izby inżynierów z datą wydania nie starszą niż 3 m-ce od terminu składanie ofert.

– dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania czynności nadzoru. ( kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Zadanie nr 3:

– zaświadczenie o przynależności do  zawodowej izby inżynierów z datą wydania nie starszą niż 3 m-ce od daty składanie ofert.

– dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania czynności nadzoru. ( kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Oferent oświadcza, że przedmiot umowy wykona osobiście oraz za pomocą współpracowników  w zakresie:

  1. …………………………………………- …………………………….

(zakres realizowany przez współpracownika)                           ( imię i nazwisko współpracownika)

  1. …………………………………………- ……………………

(zakres realizowany przez współpracownika                             ( imię i nazwisko współpracownika)

– jeżeli wykonawca będzie całe zadanie osobiście należy wpisać – nie dotyczy.

Sposób przygotowania oferty i miejsce jej złożenia.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na nadzór. „Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej”,

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego:

Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, sekretariat pok. 10, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: twardowski@kamienieczabkowicki.eu  lub faksem pod nr 74 817 33 61.

Niezłożeni oferty z wymaganymi załącznikami spowoduje odrzucenie oferty.

Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia: 19.07.2018 r. godz. 1500

Oferta złożona w terminie to ta, które w wymienionym wyżej terminie została złożona            u Zamawiającego.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
oferta nadzór archeologiczny
oferta nadzór roboty elektryczne
oferta nadzór roboty ogólnobudowlane i sanitarno kanalizacyjne
wzór umowy nadzór archeologiczny
wzór umowy nadzór robót elektrycznych — kopia
wzór umowy nadzór robót ogólnobudowlanych i sanitarno kanalizacyjnych drogowych

Metryczka:

Wytworzył: Stanisław Twardowski
Data wytworzenia: 2018-07-12
Opublikował: Benedykt Wołoszczuk
Data publikacji: 12.07.2018


Poprzednie wersje: