Zamiana lokalu mieszkalnego.

 1. Informacje Ogólne:

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Referat Planowania i Rozwoju, pokój nr 21, inspektor Benedykt Wołoszczuk, tel. 74-816-20-18

 1. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek RPiR_F1 „Wniosek o przydział lokalu komunalnego lub lokalu socjalnego lub zamiany lokalu” wraz z uzasadnieniem (powody rodzinne, zdrowotne, społeczne i materialne).

 1. Opłaty administracyjne:

Brak

 1. Termin załatwienia sprawy:

Zależny od pozyskania wolnych lokali do zasiedlenia.

 1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.2014.150 z dnia 2014.01.31 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXVII/174/2013 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 1. Tryb odwoławczy:

Sprawy sporne rozstrzyga Wójt Gminy

Przydział lokali mieszkalnych komunalnych.

 1. Informacje Ogólne:

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Referat Planowania i Rozwoju, pokój nr 21, inspektor Benedykt Wołoszczuk, tel. 74-816-20-18

 1. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek RPiR_F1 „Wniosek o przydział lokalu komunalnego lub lokalu socjalnego lub zamiany lokalu”.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodu członków rodziny za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

 1. Opłaty administracyjne:

Brak

 1. Termin załatwienia sprawy:

Zależny od pozyskania wolnych lokali do zasiedlenia.

 1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.2014.150 z dnia 2014.01.31 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXVII/174/2013 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 1. Tryb odwoławczy:

Sprawy sporne rozstrzyga Wójt Gminy

Przydział lokali mieszkalnych socjalnych.

 1. Informacje Ogólne:

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Referat Planowania i Rozwoju, pokój nr 21, inspektor Benedykt Wołoszczuk, tel. 74-816-20-18

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony wniosek RPiR_F1 „Wniosek o przydział lokalu komunalnego lub lokalu socjalnego lub zamiany lokalu”. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodu członków rodziny za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
 2. (lub) Wyrok sądowy o eksmisji przyznający uprawnienie do lokalu socjalnego.
 3. (lub) Zaświadczenie z właściwego urzędu o klęsce żywiołowej.
 1. Opłaty administracyjne:

Brak

 1. Termin załatwienia sprawy:

Zależny od pozyskania wolnych lokali do zasiedlenia.

 1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.2014.150 z dnia 2014.01.31 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXVII/174/2013 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

6.Tryb odwoławczy:

Sprawy sporne rozstrzyga Wójt Gminy

Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy.

 1. Informacje Ogólne:

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Referat Planowania i Rozwoju, pokój nr 21, inspektor Benedykt Wołoszczuk, tel. 74-816-20-18

 1. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek RPiR_F2 „Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu” osobie zmarłej z załącznikami:

 1. decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego lub umowa najmu lokalu mieszkalnego, których stroną był zmarły.
 2. oświadczenie o nie posiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka innego lokalu mieszkalnego.
 3. dowód osobisty (do wglądu).
 4. akt zgonu dotychczasowego najemcy (do wglądu).
 5. poświadczenie zameldowania wnioskodawcy.
 6. dokumenty wskazujące na stopień pokrewieństwa łączący wnioskodawcę ze zmarłym najemcą.
 1. Opłaty administracyjne:

Brak

 1. Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 1. Podstawa prawna:

Art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z dnia 2014.01.23 z późn. zm.), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.2014.150 z dnia 2014.01.31 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXVII/174/2013 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 1. Tryb odwoławczy:

Sprawy sporne rozstrzyga Wójt Gminy

 

Licencja na transport drogowy osób taksówką

 1. Informacje Ogólne:

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Referat Planowania i Rozwoju, pokój nr 21, inspektor Benedykt Wołoszczuk, tel. 74-816-20-18

 1. Wymagane dokumenty:

 Wypełniony formularz wniosku:

 • RPiR_F4 „Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką”

lub

 • RPiR_F5 „Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką”

Załączniki:

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265),
 • kserokopię krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu – dowód rejestracyjny wraz z wpisem dopuszczenia do ruchu pojazdu jako taksówki, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdów/pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem/pojazdami,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych i posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzenia badań lekarskich kierowców),
 • kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego, stwierdzającego, że nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopia świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego – taksometru,
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Do wglądu: oryginały dokumentów stanowiących załączniki.

 1. Opłaty administracyjne:
 2. a) Za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką opłata w
  wysokości:
 • na okres od 2 do 15 lat – 200,00 zł,
 • na okres od 15 do 30 lat – 250,00 zł,
 • na okres od 30 do 50 lat – 300,00 zł.
 1. b) Za zmianę treści licencji wynosi 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za
  udzielenie licencji, w zależności od okresu, na który została udzielona licencja i wynosi odpowiednio:
 • – dla licencji wydanej na okres od 2 do 15 lat   – 20,00 zł,
 • – dla licencji wydanej na okres od 15 do 30 lat – 25,00 zł,
 • – dla licencji wydanej na okres od 30 do 50 lat – 30,00 zł.

Opłata wnoszona jest przed wydaniem licencji bezgotówkowo (przelew) na rachunek Urzędu Gminy: 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001

 1. Termin załatwienia sprawy:

14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

 1. Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.2013.1414 z dnia 2013.12.02 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2015.783 z dnia 2015.06.11 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916 z dnia 2013.08.12 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2013.713 z dnia 2013.06.24 z późn. zm.).

6.Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu

 

 

 


 

Załączniki:

Wniosek o przydział-zamianę lokalu mieszkalnego
RPiR_F2_wniosek o wstąpienie w stosunek najmu
RPiR_F3_wniosek o wydanie zezwolenia na przewoz osob
RPiR_F4_wniosek o wydanie licencji TAXI
RPiR_F5_wniosek o zmiane licencji TAXI

Metryczka:

Wytworzył: Benedykt Wołoszczuk
Data wytworzenia: 08.02.2016
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 08.02.2016